Aktivity ZPO

Na tejto stránke nájdete odkazy na všetky príspevky týkajúce sa činností, noviniek, aktivít a stanovísk Združenia pestovateľov obilnín , ktoré nájdete na našej stránke. Zoradené sú podľa dátumu publikácie (najnovšie hore). Kľúčové slová vám pomôžu zorientovať sa. Stačí klik na modrý link:

Pozvánka na medzinárodný odborný seminár 9.3.2023 v Nitre „Inovatívnymi prístupmi v rastlinnej výrobe k cieľom SPP“ – pozvánka, program, propozície, návratka (aj na stiahnutie)

Vyhodnotenie aktivít ZPO za rok 2022 – spolupráca s MPRV SR, SPPK, COPA-COGECA, zahraničná študijná cesta do Rumunska, obhajovanie záujmov pestovateľov obilnín…

Stanovisko Predstavenstva ZPO k výsledkom žatvy 2022 na Slovensku – závery zo zasadania Predstavenstva a Kontrolnej komisie ZPO 28.9.2022 v Jacovciach (5.10.2022)

Rumunsko definuje Dunaj – stručná správa zo študijnej cesty v Rumunsku 21.-26.8.2022, aj s fotografiami

Ukrajinská pšenica v slovenských mlynoch – stanovisko ZPO k aktuálnej situácii s ukrajinským obilím na Slovensku (22.7.2022)

„Ťažký rok nás ešte iba čaká“ , predseda ZPO, Ing. Peter Marko – informácia z Valného zhromaždenia členov ZPO 16.6.2022 v Nitre, spolu so zápisnicou a uznesením (23.6.2022)

Stanovisko ZPO k výhľadu na hospodársky rok 2022/23 – Združenie pestovateľov obilnín (obilninari.sk) – pozícia k aktuálnej situácii (máj 2022)

Rumunsko – odborne aj rekreačne – pozvánka na študijnú cestu do Rumunska 22.-26.8.2022; program a prihláška v prílohách na stiahnutie.

Vlastná produkcia ako nástroj mieru – Správa zo zasadania pracovnej skupiny COPA/COGECA pre plodiny na ornej pôde 4.3.2022 /16.3.2022/ kľúčové slová: obilniny, olejniny, strukoviny, cena, odhady produkcie, situácia na trhu, návrhy riešení.

Vyhodnotenie aktivít Združenia pestovateľov obilnín za rok 2021 /20.12.2021/ kľúčové slová: dlhodobá stratégia, ekoschémy, strategický plán SPP, pracovná skupina COPA/COGECA, rokovanie Predstavenstva a Kontrolnej komisie ZPO, Valné zhromaždenie členov ZPO, listovka ZPO, Komoditná rada MPRV SR pre obilniny, študijná cesta do ČR, články v Roľníckych novinách, obilninari.sk, facebook profil.

Obilninári vycestovali za inováciami do Čiech /2.11.2021/ kľúčové slová: statek Bureš, strip-till, pásové obrábanie, viacplodinová sejba, pôdo-ochranný prístup, GPS, demofarma, presné poľnohospodárstvo, Cleverfarm Brno, aplikácie, Nitrátová smernica, inovatívne prístupy.

Obilninári hodnotia rok 2021 /18.10.2021/ kľúčové slová: vysoké ceny obilia, výsledky žatvy, extrémy počasia, neistota, SPP EÚ, zmeny, ceny potravín, živočíšna výroba, inovatívne prístupy v agronómii, aktivity ZPO.

Kukurice bude menej, napriek vyššej výmere /5.10.2021/ kľúčové slová: ŠÚ SR, tretí odhad úrod, produkcia kukurice, odhad úrody, jesenné plodiny.

XVIII. náhradné Valné zhromaždenie členov ZPO /17.6.2021/ kľúčové slová: správa Predsedu Predstavenstva ZPO, správa Predsedníčky Kontrolnej komisie ZPO, návrh rozpočtu 2021, návrh na členský príspevok ZPO 2021, prezentácie, diskusia.

Zasadnutie Predstavenstva a Kontrolnej Komisie ZPO /21.5.2021/ kľúčové slová: Predstavenstvo, Kontrolná komisia, odpočet úloh, príprava valného zhromaždenia, komunikácia, aktivity, stav rozpočtu.

Stanovisko ZPO k otázke ceny chleba a pečiva /27.5.2021/ kľúčové slová: mlynári, cena múk, cena chleba, cena obilia, svetové ceny potravín, FAO, investičná potreba, vertikála obilniny, podpora domácej produkcie.

Prvé online zasadanie vedenia ZPO /6.4.2021 / kľúčové slová: Predstavenstvo a Kontrolná komisia, združenie, aktivity, rozpočet, plán práce, spolupráca, komunikácia, médiá, strategický plán, vertikála obilniny, Valné zhromaždenie členov.

Pripravuje sa dlhodobá stratégia / 4.3.2021 / kľúčové slová: Koncepcia, rok 2035, NPPC-VÚEPP, SPP EÚ, pracovná skupina pre obilniny, analýza obilnej vertikály, tabuľka potrebných investícií, národný strategický plán SPP, roky 2023-27.

Sumár aktivít ZPO za rok 2020 / 15.12.2020 / kľúčové slová: návrh Intervenčnej stratégie, odborný seminár, odborný seriál „Ako úspešne pestovať kukuricu?“, internetová stránka obilninari.sk, opatrenia COVID-19, Valné zhromaždenie členov ZPO, COPA-COGECA, facebook profil obilninari, členstvo, štatistické odhady, ceny obilnín, koronakríza, výsledky žatvy 2020, Roľnícke noviny, Komoditná rada pre obilniny MPRV SR, dlhodobá koncepcia rozvoja 2035.

Formuje sa Komoditná rada pre obilie / 22.10.2020 / kľúčové slová: MPRV SR, komoditná rada, výkonná tajomníčka, hlavné činnosti.

Pridajte sa k členom Združenia pestovateľov obilnín / 5.10.2020 / kľúčové slová: silné zväzy, občianske združenie, poľnohospodárske médiá, komunikácia, internetová stránka, zmena členstva, 0,13 €/ha, členský poplatok sa nemení, podnikatelia s obilím, 1000 €/rok, priestor na prezentáciu, prihláška.

Stanovisko k priebehu a výsledkom žatvy 2020 / 30.9.2020 / kľúčové slová: extrémny priebeh počasia, abnormálne dlho, produkcia, úroda, sladovnícky jačmeň, zníženie cien obilnín, straty škodcami, kvalita zrna, návrhy na opatrenia štátu, obežný kapitál, spojiť sily samospráv.

Očakávame informácie a komunikáciu / 28.9.2020 / kľúčové slová: stanovisko Predstavenstva, aktuálna situácia v poľnohospodárstve, chýbajúca koncepcia rozvoja, strategická vízia, dostatok odborných pracovných síl, zásadné opatrenia, lepší spoločenský status, dobrovoľné stropovanie, pesticídy, štátna pomoc, fond obnovy, prechodné dvojročné obdobie, jasná a vecná komunikácia, dôrazne žiadame.

Zásadné zmeny v členstve ZPO po 16 rokoch / 26.6.2020 / kľúčové slová: história ZPO, členstvo, zmena v stanovách, spolupráca, fyzické a právnické osoby, poľnohospodárska prvovýroba, výskum, šľachtenie, spracovanie, obchod, ciele činnosti, valné zhromaždenie ZPO.

Úspešný odborný seminár 19.2.2020 v Nitre /30.1./21.2.2020 / kľúčové slová: zelená reforma v poľnohospodárstve, Prof. Ján Pokrivčák, Intervenčná stratégia, národný strategický plán, Zelená dohoda EÚ, Farm to fork, konkurenčné nevýhody, Ing. Peter Marko, stav agrosektoru, diskusia, prechodné obdobie.

NPPC-VÚEPP ocenil spoluprácu so ZPO / 23.11.2019 / kľúčové slová: pamätný list, pri príležitosti 100.výročia, za dlhoročnú spoluprácu.

Ing. Peter Marko je nový predseda ZPO / 16.6.2019 / kľúčové slová: valné zhromaždenie ZPO, nový predseda, Ing. Peter Marko, životopis, záujem, cieľ.

Združenie pestovateľov obilnín pokračuje s novým vedením / 15.6.2019 / kľúčové slová: XVI. valné zhromaždenie, Ing. Róbert Chlebo, chov včiel, Ing. Jozef Urminský, STN pšenica potravinárska, COPA-COGECA, Mária Matušíková, rozpočet, úprava stanov, nový predseda, odchádzajú, poďakovanie.

Korešpondencia ZPO a SPF po konferencii / 13.11.2018 / kľúčové slová: vyhodnotenie konferencie, 180 subjektov, spokojnosť, poďakovať za spoluprácu, Slovenský pozemkový fond, podnety, Centrálny informačný systém.

Video z konferencie 26.9.2018 v Nitre / 18.10.2018 / kľúčové slová: Pozemkové právo z pohľadu SPF.

Fotogaléria z konferencie 26.9.2018 v Nitre / 3.10.2018 / kľúčové slová: Pôda a pozemkové právo, SPF, Nitra, Agroinštitút.

Hlavné ciele na roky 2018/2019 / 18.7.2018 / kľúčové slová: Ing. Urminský, plán hlavných úloh, zákon o nájme pôdy, úprava STN pšenice potravinárskej, výskumné úlohy, informovanie, internetová stránka, trh s obilím, finančné zabezpečenie, pripomienkovanie, spolupráca, tvorba pridanej hodnoty.

Zúčastnili sme sa odbornej konferencie / 4.4.2018 / kľúčové slová: NPPC-VÚEPP, Situácia a perspektívy trhu, agropotravinárske komodity, Ing. Vladimíra Debnárová, sebestačnosť, odbyt, spotreba, zvyšovanie úrod, podporné schémy, diskusia.

Zhodnotenie roka 2017 a výzvy pre rok 2018 / 15.12.2017 / kľúčové slová: pozitíva, negatíva, výzvy, Jozef Urminský.

Hlavné ciele ZPO v ďalšom období / 12.6.2017 / kľúčové slová: systém, žiadosť, GSAA, EÚ, štátna pomoc, finančné zdroje, degresivita platieb, pozemkové a pracovné právo, Stratégia rozvoja slovenského poľnohospodárstva do roku 2020, Jozef Urminský.

Perspektívy rastlinnej výroby / 4.5.2017 / kľúčové slová: odborná konferencia, perspektívne prístupy, rastlinná výroba, vývoz do Rakúska, Ing. Jozef Rebro, zásoby obilia, alternatívne riešenia, monokultúrny porast, ekologické poľnohospodárstvo, saldo zahraničného obchodu, Konopný dvor, Ing. Jozef Húska, amarant, láskavec, diverzifikácia, závery.

Perspektívny rastlinnej výroby – fotky / 4.5.2017 / kľúčové slová: fotky.

Členstvo v Združení pestovateľov obilnín / 30.1.2016 / kľúčové slová: združenie prispelo, tvorba stratégií, pripomienky, odborné semináre, prihláška.

Partneri a kontakt