Vyhodnotenie aktivít Združenia pestovateľov obilnín v roku 2021

 • Január
  •  ZPO spolupracovalo s príbuznými samosprávnymi zväzmi vo vertikále obilie pri tvorbe dlhodobej stratégie „Koncepcia spoločných postupov pri budovaní moderného poľnohospodárstva v horizonte r.2035“. Spracovali sme podklady a analýzy za vertikálu obilie pre prípravu dokumentu v NPPC-VÚEPP.
  • 26.1. sme na našej webovej stránke poskytli podrobnejšie informácie k ekoschémam
 • Február
  •  12.2. vedenie ZPO nominovalo zástupcov do vybraných pracovných skupín pre prípravu národného strategického plánu SPP na roky 2023-27 pri MPRV SR: PS1 pre AKIS, poradenstvo, prenos znalostí: Ing. V. Debnárová; PS3 pre investičnú podporu fariem: Ing. I.Jakubička a Ing. P.Marko; PS18 pre životné podmienky zvierat: Ing. I.Jakubička. Zasadnutia sa konali v priebehu marca 2021.
  •  17.2. ZPO predložilo NPPC-VÚEPP finálne znenie analýzy pre vertikálu obilniny a pripravilo aj tabuľku investičných potrieb vo vertikále. Zúčastnili sme sa online prerokovania materiálu „Koncepcia spoločných postupov..“.
  •  aktualizovali sme web stránku obilninari.sk – vzhľad a funkcie.
 • Marec
  •  4.3. sa Ing. V. Debnárová zúčastnila online zasadnutia pracovnej skupiny COPA/COGECA pre plodiny na ornej pôde. Stúpajúce ceny surovín od začiatku roka zvyšovali obavy pestovateľov. Bilancia produkcie obilnín za hospodársky rok 2020/21, predpoklady na rok 2021/22 a iné boli ďalšími bodmi rokovania.
 • 6.3. sme poskytli pre denník Pravda stanovisko k zdražovaniu cien chleba a pečiva
  • 17.3. zverejnili Roľnícke noviny článok Situácia na trhu s obilím začiatkom roku 2021
  •  menovaní zástupcovia ZPO sa zúčastňovali online rokovaní pracovných skupín pre tvorbu strategického plánu SPP pri MPRV SR. 
  • 29.3. prebehlo online rokovanie Predstavenstva a Kontrolnej komisie ZPO. Okrem iného vedenie ZPO schválilo aj plán práce na rok 2021 a v rámci neho študijnú cestu do Českej republiky, účasť na tvorbe zásadných strategických dokumentov pre oblasť poľnohospodárstva, ale tiež pokračovanie v snahách o vytvorenie jedného silného zväzu pre plodiny na ornej pôde.
 • Apríl
  • 20.4. sa predseda Ing. P. Marko stretol so zástupcami NPPC-VÚRV Piešťany ohľadom budúcej spolupráce.
  •  Vykonali sme archiváciu všetkých doterajších dokumentov ZPO od vzniku r.2004, roztriedenie a zaradenie do spisov.
 • Máj
  •  12.5. predseda Ing. P. Marko a tajomníčka Ing. V. Debnárová predložili zásadné pripomienky na online porade k prerokúvaniu materiálu Koncepcia rozvoja do r.2035 – vertikála obilniny. Materiál pripravoval NPPC-VÚEPP na základe podkladov od samospráv, avšak nezapracoval všetky podstatné investičné požiadavky.
  • 21.5. v Trnave zasadalo Predstavenstvo a Kontrolná komisia ZPO. Okrem prípravy XVIII. Valného zhromaždenia schválilo aj spracovanie propagačného letáku ZPO a organizáciu študijnej cesty do ČR.
 • Jún
  •  17.6. sa v Nitre konalo XIII. Valné zhromdenie členov ZPO. Prezentoval sa aj nový člen ZPO, Istropol Solary, a.s. Predseda zhodnotil v správe rok 2020 ako výnimočný, najmä kvôli negatívnym dopadom pandémie koronavírusu aj na agro-potravinársky sektor. Úrodu obilnín roku 2020 vyhodnotil ako veľmi dobrú. Odbornú prezentáciu sme venovali procesu prípravy národného strategického plánu SPP, na ktorej sa zúčastňovali aj zástupcovia ZPO.
 • 29.6. sa tajomníčka ZPO, Ing. V.Debnárová, zúčastnila online zasadnutia Pracovnej skupiny COPA/COGECA pre plodiny na ornej pôde. Hlavnými témami boli politická dohoda k budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politike, opatrenia Zelenej dohody EÚ a stratégií F2F a Biodiverzita a ich dopady na poľnohospodárov. Prerokovali sa aj odhady úrod roku 2021, rastúce ceny vstupov a obavy z nárastu cien produktov. Prezentovali sa údaje o zabezpečení dostatočnej produkcie obilnín v budúcich rokoch, pri klesajúcich pestovateľských výmerách.
  • 23.6. 2020 sme vytvorili na sociálnej sieti facebook stránku pre všetkých záujemcov o sektor obilnín: https://www.facebook.com/obilninari– ku koncu roka 2021 ju (organicky) sleduje už 773 ľudí, čo je medziročný nárast o 340%! Teší nás záujem širokej odbornej verejnosti, ale rozhodli sme sa niektoré vlastné spracované informácie od roka 2022 sprístupniť iba pre členov ZPO. Cieľom je získanie finančnej podpory pre činnosť ZPO v ďalšom období.
 • Júl
  •  6.7. sme predložili pripomienky k návrhu Situačnej a výhľadovej správy NPPC-VÚEPP pre obilniny k 31.12.2020.
 • August
  •  Spracovali sme propagačný leták – listovku ZPO pre komunikáciu a oslovovanie podnikateľských subjektov na Slovensku:
 • September
  •  28.9. sa Ing. V. Debnárová zúčastnila online rokovania Komoditnej rady MPRV SR pre obilniny. Ustanovujúce zasadanie obnovenej komoditnej rady zvolilo za predsedu Ing. P. Močka (mlyn).
  •  v dňoch 30.9.-1.10. zorganizovalo ZPO študijnú cestu do Českej republiky so zameraním na inovatívne prístupy v agrotechnike a presné poľnohospodárstvo. Cesty sa zúčastnilo 18 účastníkov, členov aj nečlenov a program sa stretol s pozitívnym ohlasom.
 • Október
 • November
  •  10.11. sme v Roľníckych novinách publikovali celostranový článok „Prečo rastú ceny priemyselných hnojív?“.
  •  V novembri sa zástupca ZPO zúčastnil rozporového konania k pripomienkam ZPO k návrhu „Vízie 2035“ (predtým Koncepcia spoločných postupov…) a k návrhu „stratégie celoživotného vzdelávania“ – všetky zásadné pripomienky ZPO boli akceptované, resp. čiastočne akcept. Celoročne sledujeme slovenskú aj európsku legislatívu v súvisiacich oblastiach.
  •  25.11. ZPO zaslalo svoje pripomienky k návrhu Situačnej a výhľadovej správy pre obilniny k 30.6.2021, ktorú vypracoval NPPC-VÚEPP.
  •  30.11. sa konalo online zasadanie Predstavenstva a Kontrolnej komisie ZPO. Okrem iného pripravilo odporúčania pre pestovateľov v súvislosti s aktuálnou situáciou v poľnohospodárstve a uložilo tajomníčke úlohu pripraviť informačný seriál k novej SPP na roky 2023-27, ktorý bude členom poskytovať zásadné informácie začiatkom roka 2022 prostredníctvom webovej stránky.
 • December:
  •  9.12. sa Ing. V. Debnárová zúčastnila online zasadania pracovnej skupiny COPA/COGECA pre plodiny na ornej pôde. Zástupcovia členských štátov takmer jednohlasne prezentovali problémy s rastúcimi cenami vstupov do výroby a pocitmi ohrozenia poľnohospodárov v budúcom roku plnom neistoty.
  •  Komunikovali sme tri darovacie zmluvy so sponzormi činnosti ZPO: ACHP Levice, a.s., Agropodnik Trnava, a.s., Arimex Bratislava, spol. s r.o.
 • CELOROČNE:
  •  V priebehu celého roka sme v pravidelných (dvojtýždňových) intervaloch poskytovali informácie o cenách hlavných komodít na Slovensku, v EÚ aj na svetových trhoch. Na našej stránke obilninari.sk nájdete aj všetky stanoviská a analýzy, zápisy z rokovaní, či zásadné návrhy vedenia ZPO. Zverejňujeme štatistické údaje o obilninách. A členovia môžu využívať túto stránku aj na zverejňovanie ponuky, či dopytu, alebo aj na vlastnú propagáciu (formou článkov, minibanerov s prelinkovaním na ich webstránku).
  •  celoročne poskytujeme prehľad cien obilnín na Slovensku pre čitateľov Roľníckych novín, v dvojtýždenných intervaloch.
  • po celý rok majú členovia možnosť kontaktovať vedenie združenia akýkoľvek spôsobom (email, telefón) a vyjadriť svoje pripomienky, názory, návrhy, skúsenosti. Osobne najlepšie na Valnom zhromaždení členov, ale aj kedykoľvek, podľa dohody. Radi privítame Vašu iniciatívu a pokúsime sa čo najlepšie reagovať na Vaše požiadavky. Neváhajte nás kontaktovať!

Spracovala: Ing. Vladimíra Debnárová, výkonný tajomník ZPO, 10.12.2021.