Zvýšia sa dovozy zrnín z Ukrajiny do EÚ?

Dňa 28.februára 2019 sa tajomníčka Združenia pestovateľov obilnín, Ing. Vladimíra Debnárová, zúčastnila v Bruseli na zasadaní Pracovnej skupiny COPA/COGECA pre obilniny, olejniny a bielkovinové plodiny. Celodenné rokovanie bolo špecifické voľbou nových predstaviteľov Pracovnej skupiny pre obilniny a Pracovnej skupiny pre olejniny a strukoviny. Na stretnutí zástupcov väčšiny členských krajín sa prezentovali aj zástupcovia Európskej Komisie s informáciami o bezcolnom obchode s Ukrajinou. Tá už niekoľko rokov dováža do krajín Európskej únie obilie a ďalšie agrokomodity bez cla, čím sa narúša konkurencieschopnosť domácich producentov zrnín.

Ponúkame Vám celú správu tak, ako ju spracovala Ing. Debnárová (na spodku je celý súbor na stiahnutie a tlač):

S P R Á V A

zo zahraničnej pracovnej cesty

Pracovná skupina COPA/COGECA pre obilniny, olejniny, strukoviny

Brusel, 28.2. 2019

Účastníci: Ing. Vladimíra Debnárová, tajomník ZPO, Ing. Juraj Schuchmann, ZPSK.

 • Pracovná skupina pre olejniny a strukoviny /9:30 – 12:00/

Zasadanie viedol predseda Arnaud Rosseau.

 1. Návrh programu zasadania bol jednohlasne schválený.
 2. Situácia na trhu s olejninami, výhľady a odhady produkcie 2019:

Prezentácia: V hosp.roku 2017/18 bola svetová produkcia sóje 341 mil. t (USA, Brazília, Argentína, Čína), repky 65 mil.t (Kanada, EÚ, Čína), slnečnice 50 mil.t (Ukrajina, Ruská fed.), bavlny 44 mil.t. Spracovalo sa: zo sóje 56 mil.t oleja a 235 mil.t výliskov, z repky 26 mil.t oleja a 35 mil.t výliskov, zo slnečnice 18 mil.t oleja a 20 mil.t výliskov, z palmových plodov 72 mil.t oleja, z bavlny 5 mil.t oleja a 19 mil.t výliskov.

Produkcia sójových bôbov v r.2018/19 vo svete sa odhaduje na 353 mil.t (nárast o 12 mil.t), pričom rekordná bola výroba v USA – až 123 mil.t, v Brazílii (sucho) 113,5 mil.t, v Argentíne (dažde) 51,5 mil.t. Zásoby vzrástli, najmä v Spojených štátoch.

Dôsledky „obchodnej vojny“ medzi USA a Čínou – od júla 2018 v Číne zavedené sankcie – dovozné clo +25% na sóju z USA; Čína presedlala na sóju pôvodom z Brazílie a Paraguaja a dramaticky znížila dovozy (výlisky z Ukrajiny). Zaviedla politiku redukcie obsahu proteínov v živočíšnych krmivách, čo má dopad v rozširovaní moru prasiat. Čína tvorí až 60% celosvetového obchodu so sójou (aj preto sa len ťažko vyhne nákupu americkej sóje).

Exportné svet. ceny sóje sa od októbra 2018 vyrovnali a priblížili k úrovni 350 USD/t.

Svetová produkcia repky olejky od r.2013 klesá – v hosp.roku 2018/19 klesla medziročne o 3% a dosiahla 63,5 mil.t. Z toho EÚ 20,3 mil.t, Rusko a Ukrajina 5 mil.t, Čína 4,8 mil.t (pokles z 12 mil.t!), Austrália menej ako 2,2 mil.t (pokles o 25% kvôli suchu). Svetová produkcia slnečnice bola 52,5 mil.t, čo je nárast o 3,2%, najmä v oblasti Čierneho mora. Produkcia slnečnicového oleja sa doťahuje na repkový.

Ceny rastlinných olejov podľa indexu FAO klesajú, palmový olej (pokles) 570 USD/t, repkový 818 USD/t (dôsledok dopytu po bionafte, suché rieky v EÚ), sójový 766 USD/t, slnečnicový 705 USD/t. Predpokladá sa isté napätie v ponuke palmového oleja, keďže plantáže paliem, ktoré zakladali v rokoch 1990-2000 už dosahujú zrelosť/výšku kedy zber je sťažený, a teda do rokov 2022-2025 poklesne produkcia o 25%. Treba riešiť problémy malých výrobcov palm.oleja v Malajzii (málo investícií štátu, deti nechcú pokračovať v práci rodičov) a v Indonézii (producenti sú nezávislí, dosahujú len nízku kvalitu a produktivitu, no Francúzsko rozvíja podporné programy). Keď však nahradia stromy, do r.2030 sa očakáva nový vrchol produkcie. Dovtedy bude zrejme cena palmového oleja stúpať, čo má vplyv aj na ďalšie druhy rastlinných olejov.

Rastie podiel olejnín na kŕmne účely (92%), nepotravinárske využitie (8%). Vo svete sa očakáva, že budúci dopyt bude usmerňovaný najmä strukovinami (napr. po sóji rastie dopyt v rozvojových krajinách). V najbližších 6-10 rokoch budú tlaky, lebo na trhu bude rozhodujúci dopyt po bielkovinách.

V rámci diskusie o situácii v pestovaní olejnín v jednotlivých ČK prítomní konštatovali vo všeobecnosti pokles pestovateľských výmer olejnín (stúpa len plocha slnečnice), kvôli suchému počasiu majú pestovatelia problém so škodcami, teplá skorá jar a tuhé zimné mrazy pôsobia nepriaznivo na porasty. V Nemecku pestujú olejniny na 1 mil. ha, čo je historicky nízka výmera. Pokles výmery repky je aj vo Francúzsku a aj kvôli suchu očakávajú na 25% výmery nízku úrodu.

 1. Situácia na trhu so strukovinami: sekretariát COPA/COGECA vypracoval štúdiu – odporúčania pre pestovanie strukovín /dokument GOL(18)585/.

Európa potrebuje politický prístup na zvýšenie spotreby strukovín, resp. bielkovín. Podľa názorov prítomných by každý ČK mal dať do národnej stratégie povinnosť pestovať určitý podiel bielkovinových plodín. Zazeleňovanie („greening“) nie je dlhodobým opatrením, treba stabilnú podporu.

 1. Dovozy biopalív z Argentíny a Indonézie: EK prijala 11.2.2019 implementačné nariadenie č.2019/244, ktorým uvaľuje definitívne vyrovnávacie clo na dovoz biopalív z Argentíny, no zároveň prijala aj impl. nariadenie č.2019/2045, ktorým akceptuje prijatie určitých ponúk po zavedení vyrovnávacieho cla na dovoz biopalív z Argentíny.
 2. Smernica 2018/2001 (RED II): sekundárna legislatíva definujúca kritériá

pre certifikáciu biopalív s nízkym nepriamym rizikom zmeny využívania pôdy /dokument BI(19)1393:1/: EK predložila návrh delegovaného aktu k určeniu vysokého rizika „ILUC“ (skratka z anglického „indirect land-use change“ – nepriama zmena využívania pôdy) k zmene produkčnej výmery na pôdu s vysokým obsahom uhlíka. Ide o konkurenciu palmového oleja k výmerám olejnín v EÚ na výrobu biopalív.

Sekretariát C/C poslal dva listy EK s požiadavkami, aby sledovala odlesňovanie v tretích krajinách kvôli výrobe palmového oleja, no bez odozvy. Do 8.4.2019 je možné pripomienkovať návrh EK.

 1. Voľby nového predsedu a podpredsedov pracovnej skupiny olejniny/strukoviny: tajným hlasovaním bol za nového predsedu zvolený Španiel Pedro Gallardo Barrena, farmár, pestuje obilniny, olejniny, olivy (Poliak Julius Mlodecki rezignoval pred 2.kolom). Podpredsedami sa stali Nemec Stephan Arens a Brit Mike Hambly. Noví predstavitelia sa poďakovali za pôsobenie predchodcom.

 

 • Pracovná skupina pre obilniny /14:30 – 16:30/

Zasadanie viedol predseda Max Schulman.

 1. Na začiatku zástupcovia EK (Catherine Combetté) prezentovali aktuálny stav v obchode s obilninami medzi EÚ a Ukrajinou: podľa dohody „DCFTA“ podpísanej v r.2017 /OJ L 161/ na ročné kvóty bezcolného dovozu produktov z Ukrajiny do EÚ pre obdobie 2016-2021.

Pšenica 950 000 – 1 mil. ton (+65 000 t/rok), kukurica 400 – 650 000 t (+625 000 t/rok), jačmeň 250 – 350 000 t (+325 000 t/rok), ovos 4000 t. V zátvorkách sú uvedené dodatočné kvóty na obdobie 3 rokov. Pritom vývoz agroproduktov z EÚ na Ukrajinu predstavoval v r.2017 asi 1,8 mld. €. 30% dovozu repkového oleja do EÚ je z Ukrajiny, podobne aj 67% dovozu slnečnicového oleja a výliskov.

Otázky prítomných smerovali najmä ku kvalite dovážaných produktov, ne-GMO pôvodu, skutočný pôvod z Ukrajiny, resp. z Moldavska?, dostatočné skladové kapacity na ukrajinskej strane, ovplyvňovanie trhu so zrninami v Poľsku (idú do krmív), kukurica podkopáva ceny jačmeňa, možnosti predĺženia obdobia, resp. ďalšieho zvýšenia kvót dovozu s nulovým clom. Zástupcovia EK ubezpečili prítomných, že skladovanie aj kvalita a pôvod obilnín z Ukrajiny sú bezpečné a prísne kontrolované. Nateraz nie je politická vôľa predĺžiť možnosti dovozu. Podľa odhadov bude produkcia na Ukrajine 2019/20: u kukurice klesne výmera o 4%, jačmeň stúpne o 10% (2,8 mil. ha).

 1. Voľby nového predsedu a podpredsedov pracovnej skupiny obilniny: za predsedu bol zvolený jediný kandidát – Francúz Jean-François Isambert. Za podpredsedov boli zvolení Nemec Guido Seedler, Portugalec José Palha a Švéd Lennart Nilsson. Poďakovali sa za doterajšie pôsobenie Fína Maxa Schulmana, ktorý kandiduje za europoslanca.
 2. Umelé hnojivá: EK predloží do 27.3. 2019 návrh na dočasné opatrenia proti

antidumpingovým dovozom močoviny a dusičnanu amónneho (UAN) z Ruska, Trinidadu a Tobaga a z USA. Pokiaľ nepomôžu, potom do októbra 2019 navrhne definitívne antidumpingové mechanizmy. Pokiaľ sa pridá 30% clo k cene, zvýšia sa ceny pre všetkých. Pre umelé hnojivá sa nevydávajú „ceny futures“, čo by tiež mohlo pomôcť trhu. Nové nariadenie o umiestnení hnojív na trh – príprava politickej dohody. Na dlhšiu diskusiu nebol dostatočný čas.

 1. SPP po 2020 – aktuálny stav: podľa posledného vývoja bude v dôsledku Brexitu znížený rozpočet o 12% (v reálnych cenách). EK predstavila 9 nových cieľov SPP, zo systému podpôr za plnenie určitých podmienok dôjde k podpore dosahovaných cieľov, ktoré vopred stanoví štát v národnej stratégii, určí merateľné indikátory a opatrenia, ako ciele dosiahnuť. Namiesto súčasného spôsobu bude trojstupňová kontrola, sankcie (odobratie podpory) bude až keď ani po nápravných opatreniach nedôjde k naplneniu cieľov. Reforma SPP však bude asi meškať, asi 1-2 ročné prechodné obdobie.

Použité skratky:

ZPO – Združenie pestovateľov obilnín; COPA/COGECA – organizácia európskych farmárov a agri-družstiev; PS – pracovná skupina; GMO – geneticky modifikované; ČK – členské krajiny Európskej únie; EK – Európska Komisia; SPP – Spoločná poľnohospodárska politika Európskej únie.

 

Súbor na stiahnutie: Sprava Brusel 27feb1mar2019

Zopár fotografií na ilustráciu:

 Ing. V. Debnárová (ZPO) a Ing. J. Schuchmann (ZPSK)

 COPA/COGECA: (zľava) Paolo Gouveia, Pedro Gallardo Barrena – nový predseda Pracovnej skupiny pre obilniny, Max Schulman – pôvodný predseda, Dominique Déjonkheere, sekretariát

 Zasadacia miestnosť COPA/COGECA

 bruselské radničné námestie už dýcha jarou

Odrody jačmeňa odporúčané sladovňami na Slovensku 2019

Dňa 29.1.2019 sa v Bratislave stretli zástupcovia výrobnej, obchodnej aj spracovateľskej sféry na 5.ročníku odborného seminára, aby prediskutovali parametre kvality a odporučili najlepšie odrody jačmeňa pre výrobu sladu. Slovenské združenie výrobcov piva a sladu (SZVPS), v spolupráci s odborníkmi Ing. Mariánom Svoradom z Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho (ÚKSUP) a Ing. Vratislavom Psotom, CSc., z Výskumného ústavu pivovarníckeho a sladovníckeho (VÚPS) v Brne, prezentovali výsledky štátnych odrodových skúšok po 1., 2. a 3. roku skúšania. Zástupcovia sladovní na Slovensku napokon schválili zoznam jarných a ozimných odrôd sladovníckeho jačmeňa, ktoré pre rok 2019 odporúčajú sladovne združené v SZVPS. Prinášame Vám tabuľku pre Vaše zváženie a ďalšie využitie v pestovateľskej praxi (vo vyššej kvalite nájdete tento súbor aj nižšie – na stiahnutie):

Prezidentka SZVPS, Mgr. Jana Shepperd, M.A., potešila prítomných informáciou, že spotreba piva a sladu rastie doma i vo svete, no žiaľ, zároveň so zvyšujúcim dopytom už niekoľko rokov klesajú osevné plochy sladovníckeho jačmeňa. V roku 2017 bolo na Slovensku osiatych iba 48,2 tis. ha. Jej slová potvrdil aj Ján Čerkala, manažér pivovaru Šariš a zástupca sladovníckej sekcie združenia, ktorý vyzval pestovateľov na zvýšenie pestovateľských plôch jačmeňa vhodného pre výrobu sladu.

Ing. Jozef Macháč, manažér kvality v LYCOS – Trnavské sladovne, ktorá v roku 2018 vyrobila 77 000 ton sladu, poukázal na sledované tri hlavné ukazovatele kvality sladovníckeho jačmeňa: vysoká klíčivosť (nad 96%), odrodová čistota (nad 95%) a dusíkaté látky (medzi 9,5 – 11,5%). Uprednostňujú odrody ľahko a rýchlo rozlúštiteľné, ktoré zaisťujú kvalitné prekvasenie. Preferujú preto odrody, ktoré majú rýchly nástup klíčenia pri nižšej spotrebe vody, ktoré zároveň zabezpečujú aj dobrú ekonomiku výroby. Cieľom sladovne je ďalej inovovať zariadenia a trvalá udržateľnosť výroby.

Odborného fóra sa za Združenie pestovateľov obilnín zúčastnila výkonná tajomníčka, Ing. Vladimíra Debnárová.

Súbory na stiahnutie:

    

Korešpondencia ZPO a SPF po konferencii

Prinášame Vám pre informáciu originálne znenie listu, ktorý poslal predseda Združenia pestovateľov obilnín, Ing. Jozef Urminský, po odbornej konferencii 26.9.2018 v Nitre, generálnej riaditeľke Slovenského pozemkového fondu, JUDr. Adriane Šklíbovej. A taktiež odpoveď generálnej riaditeľky, ktorá obsahuje zaujímavé informácie.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Video z konferencie 26.9.2018 v Nitre

Vážení návštevníci našej stránky obilninari.sk,

ponúkame Vám stručné prierezové video z odbornej konferencie „Pôda a pozemkové právo z pohľadu Slovenského pozemkového fondu“, ktorá sa konala 26.septembra 2018 v Nitre:

 • pozn.: viac videí jednotlivých odborných príspevkov bolo sprístupnených len pre členov Združenia pestovateľov obilnín, resp. pre platiacich účastníkov konferencie.

Fotogaléria z konferencie 26.9.2018 v Nitre

Ďakujeme všetkým účastníkom odbornej konferencie „Pôda a pozemkové právo z pohľadu Slovenského pozemkového fondu“, ktorá sa uskutočnila 26.septembra 2018 v Nitre, Agroinštitúte, za aktívnu účasť! V krátkom čase prinesieme krátky videozostrih a ďalšie informácie z prezentácií prednášajúcich. Nateraz aspoň niekoľko obrázkov z diania:

Ako prvá sa prihovorila JUDr. Adriana Šklíbová, generálna riaditeľka Slovenského pozemkového fondu.

  

O postavení, organizácii a činnosti SPF hovorila Mgr. Oľga Bosáková, vedúca oddelenia metodiky SPF. Ing. Alena Suchá (obr. vpravo), vedúca oddelenia nájmu SPF, priblížila detaily nájmu a prevodu pozemkov na poľnohospodárske účely.

 

JUDr. Ivan Paško, vedúci odd. prevodu SPF, hovoril o predaji pozemkov. O pozemkovom práve v SR a aktuálnych úpravách v zákone č.504 rozprával JUDr. Jaroslav Puškáč, generálny riaditeľ Sekcie legislatívy MPRV SR.

Pozorní poslucháči zaplnili veľkú kongresovú sálu Agroinštitútu Nitra, š.p.

 

Diskusiu o poľnohospodárskej praxi obilninárov otvoril Ing. Jozef Urminský, predseda Združenia pestovateľov obilnín. O aktuálnej situácii na trhu s olejninami hovoril Ing. Jozefa Rebro, predseda Slovenského zväzu olejninárov.

 

Predseda Zväzu pestovateľov a spracovateľov kukurice, Ing. Ladislav Moravčík, priblížil aktuálne problémy pestovateľov kukurice. Predsedovia troch zväzov, ktoré zorganizovali odbornú konferenciu (ZPO, ZPSK, SZO), tiež pozorne počúvali príspevky aj diskusiu.

Stôl na pódiu počas diskusie s účastníkmi. Odpovedá JUDr. Adriana Šklíbová, SPF.

Účastníci odbornej konferencie. V popredí vpravo moderátorka, Jana Holéciová (hovorkyňa SPPK).

 

Autor: Matej Korpáš

 

Hlavné ciele na roky 2018/19

Dňa 27.júna 2018 sa v Nitre uskutočnilo XV. valné zhromaždenie členov Združenia pestovateľov obilnín. V rubrike „Čo robíme – Zápisy zo zasadaní“ na tejto stránke Vám prinášame v celku zápisnicu aj uznesenie. Tu v skratke ponúkame krátke závery zo správy predsedu predstavenstva:

Predseda predstavenstva ZPO, Ing. Urminský predložil správu o činnosti predstavenstva ZPO za obdobie od XIV. VZ ZPO a plán hlavných úloh na ďalšie obdobie. Vyzdvihol hlavné úlohy na najbližšie obdobie, ktoré súvisí s návrhom na Spoločnú poľnohospodársku politiku EÚ na roky 2021-2027 a návrhom rozpočtu pre slovenské poľnohospodárstvo. Vyhodnotil hospodársky rok 2017/18 z pohľadu produkcie obilnín na Slovensku, kde u hustosiatych obilnín došlo k medziročnému poklesu úrody o 18% a u kukurice dokonca o 39%. Prepad úrod bol skôr lokálny a  niektoré podniky zasiahol až katastrofálne,  oproti roku 2016 až  viac ako o 50%. I napriek upozorneniu ZPO na jeseň 2017, SPPK  na to nereagovala.

ZPO sústredila svoju pozornosť na novelu zákona č.504/2003 o nájme poľ.pôdy, úpravu STN pšenice potravinárskej, výskumné úlohy NPPC-VÚRV v Piešťanoch, pravidelné poskytovanie informácií o cenách a vývoji na trhu s obilím. V auguste r.2017 sme z prieskumu spokojnosti členov ZPO vyvodili viacero záverov a pracujeme na tom, aby sme čo najlepšie vyhoveli požiadavkám. Finančné zabezpečenie činnosti ZPO je uspokojivé, aj vďaka finančným darom a plneniu členských príspevkov na 100%. Pripravujeme v spolupráci s ďalšími zväzmi odbornú konferenciu (26.9.2018 v Nitre), zahraničnú študijnú cestu a ďalšie aktivity pre členov ZPO na ďalšie obdobie.

Hlavné ciele ZPO na ďalšie obdobie r.2018/19:

 • Systematicky sledovať prípravu legislatívy EÚ a SR a podieľať sa na pripomienkovaní a pozíciách SR v otázkach týkajúcich sa poľnohospodárskej produkcie,
 • Zúčastňovať sa na procese tvorby stratégie rozvoja slovenského poľnohospodárstva do r.2030 a na tvorbe Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ na roky 2021-2027,
 • V súčinnosti s ostatnými pestovateľskými zväzmi a SPPK hľadať možnosti a realizovať atraktívne aktivity pre členov ZPO (vzdelávacie, informačné, poradenské),
 • Zamedziť klientelizmu a zabezpečiť transparentnosť vzťahov z úrovne MPRV SR, PPA a SPF v otázkach GSAA, priamych platieb a II. piliera PRV,
 • Jednoznačne podporovať a presadzovať také formy podpôr (I. a II. pilier), ktoré budú riešiť maximálne podporu tvorby pridanej hodnoty (ŽV, špeciálna výroba, RV a pridružená výroba), t.j. zachovania zamestnanosti a osídlenia na vidieku,
 • Odmietame stropovanie a degresivitu platieb a chceme stropovanie po r.2020 ponechať na rozhodnutí členského štátu EÚ, kalkulovať s faktormi super hrubej mzdy pracovníkov podniku. Jednoznačne požadovať od zodpovedných štátnych autorít prijatie nápravných opatrení na zvrátenie katastrofálne nepriaznivého stavu a nastavenie podmienok na podporu ŽV – korelácia spotreby obilnín,
 • Jednoznačne presadzovať uplatnenie SAPS – hlavne prostriedky z II. piliera do I. piliera viazať na tvorbu pridanej hodnoty a technologický rozvoj.
 • Pokračovať v už nastolených prioritných úlohách z r.2017.

Zúčastnili sme sa odbornej konferencie

Vo štvrtok 22.marca 2018 v Senci zorganizoval Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva (NPPC), spolu s Roľníckymi novinami, odbornú poľnohospodársko-ekonomickú konferenciu na tému Situácia a perspektívy trhu vybraných agropotravinárskych komodít v Slovenskej republike.

Po úvodných slovách predstaviteľov organizátorov postupne vystúpili komoditní analytici Odboru agropotravinárskeho trhu a rozvoja vidieka NPPC-VÚEPP.  Po každej analýze sa uskutočnila krátka diskusia na pódiu so zástupcami poľnohospodárskej praxe v danej komodite. Po situácii a perspektívach na trhu s jatočnými ošípanými a bravčovým mäsom a možnostiach rozvoja chovu hovädzieho dobytka na Slovensku, nasledovala téma o situácii na trhu s obilninami a olejninami.

V diskusii zastupovala Združenie pestovateľov obilnín výkonná tajomníčka, Ing. Vladimíra Debnárová, ktorá objasnila vývoj pestovateľských plôch obilnín a olejnín na Slovensku. Podľa analýzy ZPO z roku 2016, výmera obilnín od roku 1975 do roku 2015 sa dokonca znížila (z 898 639 ha na 749 217 ha), no enormne – o vyše 1500% vzrástli pestovateľské plochy olejnín, najmä repky. Produkcia obilnín sa zvyšovala vďaka rastúcej hektárovej úrode. K monokultúrnym plodinám hľadá aj ZPO primerané alternatívy a svojim členom v marci 2017 združenie pripravilo odbornú konferenciu na tému „Perspektívne prístupy v rastlinnej výrobe“, kde o.i. ponúklo informácie o pestovaní Konopy siatej na technické účely, Amarantu (Láskavca), o ekologickej poľnohospodárskej výrobe atď.

V rámci obilnín je Slovensko sebestačné (aktuálne na 144%) a dokážeme zabezpečiť potravinovú sebestačnosť, no pšenica zároveň tvorí časť záporného obchodného salda kvôli vývozom tejto suroviny. Možnosti odbytu obilia doma sú čoraz viac obmedzené – klesá stav hospodárskych zvierat a klesá aj spotreba na potravinárske účely (mlyny, škrobárne, liehovary, sladovne). Sú to predovšetkým ekonomické aspekty – finančné zhodnotenie produkcie, možnosti realizácie obilnín na voľnom trhu a trhové ceny, ktoré definujú záujem domácich pestovateľov o určité druhy poľných plodín. Reálne sa nejaví tendencia zvyšovania pestovateľských plôch, no produkcia má rezervy vo zvyšovaní úrod. Veď od roku 1990 kleslo nielen využívanie maštaľného hnoja, ale najmä spotreba umelých hnojív – dusíkatých hnojív o 23%, fosforečných o 80,2% a draselných až o 87% (zdroj: správa SAŽP, 2016).

K naplneniu cieľov Stratégie rozvoja poľnohospodárstva SR do roku 2020 chýbajú vzájomne národohospodársky prepojené systémové opatrenia. Okrem iných aj vo vertikále prvovýroba – spracovateľ – obchodník. Na zabezpečenie potravinovej sebestačnosti SR chýbajú spracovateľské kapacity, ktoré buď nie sú dostatočne vybudované (najmä pre strukoviny, špeciálne plodiny apod.), alebo nie sú efektívne využívané (napr. kŕmne zmesi, olejniny). Navyše, podporné schémy na Slovensku sú nastavené tak, že nič nenúti roľníkov pestovať rôzne plodiny. Tento prístup má negatívny dopad aj na ekológiu, pôdu a vodný manažment. Chybný je najmä spôsob platby na plochu a tiež nesystémová a neadekvátne smerovaná štátna pomoc, ktoré v zásade bránia rozvoju živočíšnej výroby, ale aj ostatnej výroby naväzujúcej na ňu. Pre slovenské poľnohospodárstvo by bolo vhodnejšie a oveľa reálnejšie nájsť mechanizmus viazania podpory na efektívnu produkciu.

Po tejto téme ešte nasledovalo vystúpenie a diskusia k situácii na trhu s ovocím a zeleninou a napokon zhodnotenie ekonomiky výroby vybraných agropotravinárskych komodít. V závere odbornej konferencie vystúpil aj Ing. Milan Semančík, predseda SPPK. Diskusie potom pokračovali na neformálnych stretnutiach.

Link na video z časti o obilninách a olejninách: http://rno.sk/video/polnohospodarsko-ekonomicka-konferencia-situacia-na-trhu-obilnin-a-olejnin/

Viac informácií nájdete na stránke VÚEPP: http://www.nppc.sk/index.php/sk/home/2-all/400-vuepp-polnohospodarsko-ekonomicka-konferencia-2018

Diskusia na tému obilniny a olejniny v SR, s Ing. Vladimírou Debnárovou (ZPO) a Ing. Danielou Rudou, riaditeľkou Odboru rastlinných komodít MPRV SR.
Pohľad na diskutérov a účastníkov odbornej konferencie

 

Zhodnotenie roka 2017 a výzvy pre rok 2018

Ku koncu roka 2017 sme sa pokúsili stručne zhodnotiť hlavné pozitíva a negatíva končiaceho sa roka a zároveň načrtnúť vízie pre rok 2018:

Pozitíva roku 2017:

Pozitíva z hľadiska pestovateľov obilnín na Slovensku je možné prezentovať, žiaľ, len veľmi krátko. V tomto roku sme po niekoľkých za sebou nasledujúcich hospodárskych rokoch s rastúcimi svetovými zásobami pšenice a číslami produkcie hlavných obilnín, zaznamenali pokles úrod. Najmä kvôli menej priaznivým poveternostným podmienkam počas roka. No v konečnom dôsledku to znamenalo zvýšenie odbytových cien obilia, čo predstavuje pre úspešných slovenských pestovateľov významný príjem a možnosti pre investície a ďalší rozvoj daného poľnohospodárskeho podniku.

Navyše, na jar tohto roka zorganizovalo ZPO, spolu so Slovenským zväzom olejninárov odbornú konferenciu „Perspektívne prístupy v rastlinnej výrobe“ na tému hľadania alternatív k veľkým monokultúrnym výmerám obilnín a olejnín, ktoré sa, žiaľ, stali predmetom vývozu v stave suroviny a zvyšujú záporné saldo nášho zahraničného obchodu. Prezentácie odborníkov z rôznych oblastí a pohľadov na našu rastlinnú produkciu zaujali, a tak dúfame, že sa v tomto smere dočkáme aj väčšej podpory zo strany štátu pre atraktívne poľné plodiny žiadané aj na domácom trhu.

Negatíva roku 2017:

Keď som spomínal úspešných slovenských pestovateľov obilnín, musím spomenúť aj tých, ktorých žiaľ extrémy počasia zasiahli tak nepriaznivo, že prišli o zásadnú časť svojej produkcie, čo v niektorých prípadoch môže spôsobiť pád podniku. V tomto smere nám zatiaľ chýba na Slovensku konkrétna forma podpory a riešenia dopadov na poľnohospodárstvo, ktoré súvisia s klimatickými zmenami.

Ďalším negatívom tohto roka označím slabšiu komunikáciu štátnych aj mimovládnych inštitúcií v rámci prípravy Spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2020. Myslíme si, že bolo možné urobiť viac v snahe dosiahnuť presadenie našich záujmov na európskej pôde. Obávame sa napríklad zastropovania priamych platieb, ktorým by u nás dochádzalo umelo k rozbíjaniu väčších poľnohospodárskych podnikov a tým aj k ich oslabovaniu. Slovensko aj Česká republika sú v tomto v rámci Európskej únie špecifické, čo vyplýva z historického vývoja, no nemôžu byť za to „postihované“, pretože je to proti zdravému sedliackemu rozumu.

Napokon nedá mi nespomenúť novelizáciu Zákona o prenájme poľnohospodárskej pôdy, ktorá skôr spôsobí ešte viac problémov, ako prinesie dobré riešenia. Žiaľ, aktuálny legislatívny stav vo vlastníctve pôdy na Slovensku je veľmi zlý a dáva stále príležitosti skôr špekulantom a finančným skupinám, ako skutočným hospodárom, ktorí majú záujem starať sa o zverenú pôdu a využívať ju na produkciu kvalitných potravín.

Výzvy pre rok 2018:

V auguste 2017 ZPO vykonalo prieskum spokojnosti medzi svojimi členmi a z výsledkov, ako aj zo záverov prijatých na valnom zhromaždení členov ZPO, pre nás vyplývajú zásadné úlohy a ciele, ktorým sa chceme venovať v budúcom roku. Predovšetkým je to oblasť slovenskej aj európskej legislatívy, ktorú neustále sledujeme a snažíme sa pripomienkami a komunikáciou s kompetentnými orgánmi ovplyvňovať v zmysle obhajoby záujmov našich členov – pestovateľov obilnín na Slovensku.

Výzvou v najbližších rokoch bude určite aj pripravovaná úprava Spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskeho Spoločenstva. Aj preto je veľkou škodou, že slovenské samosprávne organizácie nemajú väčšie možnosti zúčastňovať sa na diskusiách a rokovaniach v Bruseli, keďže sme stratili členstvo v najväčšej európskej inštitúcii farmárov a družstiev – COPA/COGECA. Aj v tomto smere by si naši poľnohospodári zaslúžili viac podpory a pozornosti zo strany štátu.

Napokon, nemenej významnou výzvou je hľadanie vlastných rezerv a nedostatkov, ktoré sa prejavujú najmä v prístupe slovenských poľnohospodárov k podpornej politike štátu a EÚ. Slovensko nedostáva z európskej pokladnice málo, ale prijaté prostriedky nedokáže efektívne zhodnotiť a pretaviť do lepších výsledkov. Dotýka sa to tak nastavenia dotačných titulov, netransparentného správania sa, nevôli, či neschopnosti vzdelávať sa, ako aj vzájomného nepochopenia sa a drobenia poľnohospodárskej obce. K tomu musia byť aj jasne nastavené strednodobé podmienky štátnej pomoci. Jej dnešná úroveň, v porovnaní s Českom, Maďarskom a Rakúskom ukazuje, že za nimi výrazne zaostávame, a tým strácame konkurencieschopnosť. Nehľadajme teda to, čo nás rozdeľuje, ale pracujme spoločne na tom, čo nás spája!

 

Jozef Urminský

Predseda predstavenstva

Združenie pestovateľov obilnín

12.12. 2017.

Hlavné ciele ZPO v ďalšom období

Vážení členovia Združenia pestovateľov obilnín,

na ostatnom XIV. náhradnom Valnom zhromaždení členov Združenia pestovateľov obilnín dňa 15.júna 2017 v Nitre boli prijaté nasledovné závery – hlavné ciele ZPO na ďalšie obdobie rokov 2017/18:

 • naďalej striktne trvať na hľadaní východísk z otázok zo strany SPPK a MPRV SR nastolených P-ZPO v zhodnotení pestovateľského ročníka 2016 z novembra 2016
 • systematicky sledovať legislatívu EÚ a podieľať sa na prípravách pozície SR v otázkach dotýkajúcich sa obilnín
 • v súčinnosti s ostatnými pestovateľskými zväzmi a SPPK hľadať priestor na realizáciu atraktívnych aktivít pre členov ZPO v kontinuite so závermi hodnotenia stavu obilninárstva /2016 P-ZPO
 • v súčinnosti s SPPK sledovať budúci vývoj Spoločnej poľnohospodárskej politiky ES po roku 2020 a presadzovať záujmy našich členov.
  Prioritne:

  • zoperatívniť, zjednodušiť, materiálne posilniť systém podávania žiadosti o dotácie GSAA s cieľom platby zúčtovávať do konca decembra kalendárneho roku
  • nedopustiť dvojrýchlostnú Európsku úniu po roku 2020
  • zásadne zrovnoprávniť podmienky štátnej pomoci v jednotlivých štátoch EÚ.
   K tomu žiadať tvorbu dostatku finančných zdrojov v SR
  • za žiadnu cenu nepripustiť zo strany SR navrhovanú degresivitu platieb v roku 2020
  • presadzovať také pozemkové a pracovné právo, ktoré by zohľadňovalo súčasné pozitívne aspekty stavu slovenského poľnohospodárstva a jeho špecifiká (Zákon o nájme pôdy, Zákon o nákupe pôdy, Zákon o ochrane prírody a krajina v súlade so Zákonom o ochrane pôdy)
  • presadzovať v súčinnosti s SPPK prehodnotenie účinnosti vládou SR schválenej Stratégie rozvoja poľnohospodárstva do r. 2020 a jej zreálnenie v kontinuite so zhodnotením stavu potravinárskeho a spracovateľského priemyslu, na  základe presvedčenia ZPO, že sa neplnia strategické ciele.