Ceny dusíkatých hnojív ťažia európskych farmárov

Ceny dusíkatých hnojív ťažia európskych farmárov

Sťažnosti najväčších európskych producentov umelých hnojív dali podnet, aby Európska Komisia začala 13.8.2018 preskúmavanie situácie na trhu s UAN (Urea and Amonium Nitrate), teda tekutého dusíkatého hnojiva na báze močoviny. „Obvinenými“ boli dovozcovia z Ruskej federácie, USA a Trinidad a Tobago, ktorí mali dovážať tento produkt do Európskej únie za dumpingové ceny, a tým nadmerne konkurovať domácim výrobcom.

Od tohto dátumu však začala rapídne stúpať cena UAN práve od európskych výrobcov – do konca roku 2018 sa vyšplhala na úroveň 255 €/t (FCA Rouen, 32% dusíka, Spot) z pôvodných 170 €/t, resp. na 195 €/t (FOB Čierne more, 32% dusíka, Spot). Medziročne tak jednotliví výrobcovia v Holandsku, Poľsku a Litve zvýšili ceny o 20 až 40%.

Pritom spotreba UAN v rámci krajín Európskej únie dosahovala v roku 2018 až 5,2 mil. ton (napr. Česká republika 306 tis. t, Maďarsko 170 tis. t, ale najviac využije Francúzsko 2,3 mil. t). Vyjadrené v eurách predstavuje spotreba UAN v celej EÚ sumu 1,2 mld. euro (napr. ČR 71 mil. euro, HU 39,5 mil. euro, FR 523 mil. euro).

Dňa 10.apríla 2019 Európska Komisia po preskúmaní situácie, rozhovoroch so všetkými stranami a na základe výsledkov dotazníkov farmárov a zástupcov poľnohospodárskej praxe, prijala implementačné nariadenie č.2019/576 (OJ EU L 100/7), ktorým uvalila dočasné antidumpingové clo na dovozy zmesí UAN pôvodom z Ruska, Trinidadu Tobago a USA. Na základe tohto nariadenia zároveň Komisia stanovila „dočasné dumpingové marže“ pri dovoze európskym výrobcom pre Ruskú federáciu  na 31,9% pre Acron Group, resp. 34% pre Eurochem Group a ostatné spoločnosti (s ohľadom na CIF cenu produktu na hranici EÚ, bez zaplateného cla). Pre Trinidad a Tobago stanovila túto maržu na 55,9% a pre USA na 37,3%.

Pre poľnohospodárov, ktorí používajú v rastlinnej výrobe toto umelé hnojivo znamenala táto situácia pohromu. Tieto antidumpingové opatrenia a zvýšené ceny UAN sa premietli do zvýšených nákladov až natoľko, že pre všetky krajiny EÚ predstavujú dodatočné náklady výšku 559 mil. euro za rok (napr. ČR 33 mil. euro, HU 18 mil. euro, FR 241 mil. euro). A tým, samozrejme zníženie príjmu farmárov. Na druhej strane produkcia UAN v rámci Európskej únie nie je postačujúca, a preto sú krajiny nútené dovážať (v r.2017 bol dovoz UAN na úrovni 37%).

Poľnohospodári preto zareagovali a žiadajú o úpravu týchto pravidiel. Podľa nich je už európsky trh s dusíkom chránený dostatočne – ceny dusíka v EÚ sú tradične nad úrovňou jeho svetovej ceny. Navyše, UAN predstavuje iba 14% podiel na trhu EÚ, pretože najpoužívanejšími dusíkatými hnojivami sú AN/CAN (dusičnan amónny) (50%) a močovina (urea) (36%). Pritom tieto hnojivá využívajú najmä väčší pestovatelia špecializovaní na plodiny na ornej pôde, napr. obilniny, olejniny, strukoviny. No pokiaľ by sa rozhodli využívať iné druhy umelých hnojív ako tekutú UAN, museli by prispôsobovať aj svoje aplikátory a mechanizáciu, čo by viedlo k ďalším investičným nákladom. Negatívne by to zasiahlo aj úrodnosť pestovaných plodín.

Keďže hnojivá predstavujú pre farmárov zameraných na plodiny na ornej pôde náklady na úrovni 13-17% (vo Francúzsku až 14-21%), obrátili sa začiatkom septembra zástupcovia samosprávnych organizácií na najväčšiu európsku organizáciu farmárov a družstiev COPA-COGECA so žiadosťou o riešenie tohto stavu. Dodatočné clo, ktoré sa uplatňuje na dovážanú UAN od 22,24 euro/t po 42,47 euro/t – podľa krajiny pôvodu, predstavuje pre farmárov zvýšenie nákladov na produkciu o 3 až 5%, čím sa výrazne znižuje ich ziskovosť a konkurencieschopnosť.

Zdroj: COPA-COGECA, Európska Komisia, obr. – internet.

Spracovala: Ing. Vladimíra Debnárová, tajomníčka ZPO.

Žatva 2019 – predbežné štatistické vyhodnotenie

Štatistický úrad SR koncom augusta vydal správu, v ktorej predbežne hodnotí výsledky zberu hustosiatych obilnín a odhaduje úrody aj pre jesenné plodiny. Predpokladá vyššiu úrodu u jačmeňa, ale aj celkovú produkciu hustosiatych obilnín, najmä vďaka ich vyššej hektárovej úrode. V tomto roku však pôvodne očakávaná lepšia kvalita bola čiastočne znížená vplyvom júnových horúčav a celkovo menších zrážkových úhrnov. Čoraz viac sa však ukazujú výrazné regionálne rozdiely v rámci územia Slovenska. Extrémy počasia sa už nestávajú výnimkou, ale skôr pravidlom.

Celú správu ŠÚ SR aj so zdrojovými tabuľkami si môžete prečítať na stránke statistics.sk.

Tabuľky: Odhad_urody_polnohospodarskych_plodin_15_08_2019

Európska Komisia pomôže farmárom postihnutým tohtoročným suchom

Európska Komisia vo štvrtok 25.júla 2019 vydala tlačovú správu, v ktorej komisár pre poľnohospodárstvo, Phil Hogan, deklaruje vôľu pomôcť európskym farmárom poškodeným tohtoročným suchom.

Extrémne horúčavy, ktoré v júni postihli celú, no najmä severozápadnú Európu, spôsobili zníženie predpokladanej úrody obilnín aj olejnín. Zrná zahoreli a znížila sa ich objemová hmotnosť, no často i kvalita.

Predovšetkým by farmári mali dostať možnosť získať časť priamych platieb (do 70%), resp. podpôr v rámci rozvoja vidieka (do 85%) v skoršom termíne, asi od polovice októbra t.r., aby sa zlepšil ich tok peňazí.

Okrem toho budú mať väčšiu flexibilitu vo využívaní plôch určených na zazeleňovanie (tzv. „greening“) pre výrobu objemových krmív pre svoje zvieratá. Úpravou podmienok budú môcť využiť pôdu ležiacu ľadom znovu na produkciu.

Európska Komisia teraz preveruje skutočný stav v produkcii zrnín a dopady sucha v členských krajinách EÚ, aby v čo najkratšom čase mohla pripraviť podporné opatrenia.

Celá tlačová správa (v angličtine): http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-4729_en.htm

Ing. Peter Marko je nový predseda ZPO

Dňa 13.júna 2019 bol v Nitre zvolený, spomedzi členov Predstavenstva Združenia pestovateľov obilnín, nový predseda predstavenstva – Ing. Peter Marko. Predstavujeme Vám ho v krátkom životopise:

 Ing. Peter Marko sa narodil v roku 1971 v Partizánskom. Po Strednej poľnohospodárskej škole v Topoľčanoch absolvoval Vysokú školu poľnohospodársku v Nitre, ktorú ukončil v roku 1993 na Agronomickej fakulte, odbor fytotechnický.

Prax získal v Poľnohospodárskom družstve Prusy, kde po ukončení štúdia pôsobil ako agronóm dva roky a neskôr ako vedúci rastlinnej výroby, až do roku 2008. V tom istom roku sa stal predsedom Poľnohospodárskeho družstva Veľká Hradná a od roku 2012 bol zároveň aj výrobným riaditeľom v PD Uhrovec.

Od roku 2014 je špecialistom na rastlinnú výrobu v spoločnosti Agrofert Slovensko, kde zastupuje viacero prvovýrobných podnikov. Od roku 2018 je zároveň riaditeľom majetkových účastí Agropodniku Trnava. Členstvo v Združení pestovateľov obilnín má prostredníctvom podniku ACHP Levice.

Ovláda ruštinu a je pokročilým užívateľom počítačových programov, vrátane Skeagis.

Má výborné komunikačné a argumentačné schopnosti, dokáže efektívne pracovať aj pod tlakom a manažuje si svoj pracovný čas podľa potrieb.

Zaujíma sa o včelárstvo, rád bicykluje a maľuje.

Žije s rodinou v Neporadzi neďaleko Trenčína.

Jeho cieľom na poste predsedu Združenia pestovateľov obilnín je posilniť postavenie prvovýrobcov obilia v slovenskom poľnohospodárstve, poskytnúť im dostatok odborných informácií pre úspešnú a kvalitnú produkciu a naďalej spolupracovať s relevantnými inštitúciami pri tvorbe národnej legislatívy a podmienok pre podnikanie v poľnohospodárstve.

Viac o priebehu XVI. náhradného Valného zhromaždenia členov ZPO si prečítajte tu: https://www.obilninari.sk/2019/06/15/zdruzenie-pestovatelov-obilnin-pokracuje-s-novym-vedenim/

 

Združenie pestovateľov obilnín pokračuje s novým vedením

Dňa 13.júna 2019 sa v Nitre stretli členovia Združenia pestovateľov obilnín na XVI. náhradnom Valnom zhromaždení. Účasť členov bola na úrovni 30%, preto v zmysle platných Stanov ZPO predseda zvolal náhradné Valné zhromaždenie v lehote do jednej hodiny. Tento čas využil Doc. Ing. Róbert Chlebo, PhD., vedúci Katedry hydinárstva a malých hospodárskych zvierat Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Ako podpredseda Slovenského zväzu včelárov zameral svoju informačne bohatú prezentáciu na chov včiel a ich interakciu s pestovateľmi obilnín. Konštatoval, že za ostatných 20 rokov sa výrazne zmenila štruktúra poľnohospodárstva na Slovensku, pribudlo veľa monokultúrnych blokov, zmenili sa osevné postupy a ubudli miesta s priebežne kvitnúcou pastvou pre včely. Pritom význam opeľovačov (okrem včiel sú to aj motýle, muchy, čmele apod.) je pre 80% poľnohospodárskych plodín nenahraditeľný. Podľa štatistík v Európe za ostatných 30 rokov vyhynulo až 75% hmyzu, čo je varovné. Môžu za to hlavne zmeny v spôsobe produkcie, napr. väčšina rýchlenej zeleniny, ktorú kupujeme aj u nás v supermarketoch, je zo skleníkov z južnej Európy a tie opeľujú iba čmele. Pritom ideálna krajina pre všetky živé organizmy je viac štruktúrovaná, s dostatkom stromov a tieňa, s rôznorodými plodinami a zdrojmi vody. V rámci Programu rozvoja vidieka SR na roky 2014-2020 malo jedno z agroenvironmentálnych opatrení (M.10) za cieľ podporiť 12 000 ha multifunkčných okrajov polí – biopásy na ornej pôde sumou 480 €/ha. Doteraz však stav žiadostí dokumentuje podporu len na 108,4 ha. Problémom pre včelstvá sú aj stále používané neonikotínoidy v ochranných látkach na poľnohospodárske plodiny. Každoročne uhynie asi 13% včelstiev na otravy pesticídmi. Včelári sa preto usilujú propagovať farmársku prax priateľskú ku včelám a poľnohospodár, ktorý splní niekoľko podmienok môže získať certifikát „BeeFriendly“.

Predseda predstavenstva, Ing. Jozef Urminský, potom vo svojej správe informoval o priebehu a výsledkoch žatvy obilnín v hospodárskom roku 2018/19 a zhodnotil stav porastov pre úrodu roku 2019/20. Spomedzi aktivít Združenia za uplynulý rok vypichol najmä neustále poskytovanie trhových informácií pre členov ZPO, dopracovanie STN 46 1100-2 pre pšenicu potravinársku, riešenia pre podporu pestovania sladovníckeho jačmeňa, zorganizovanie atraktívnej odbornej konferencie na tému pôdy a pozemkového práva a obnovenie účasti na rokovaniach pracovnej skupiny COPA/COGECA pre obilniny, olejniny a strukoviny v Bruseli. Vďaka týmto aktivitám ZPO sa rozvíja aj spolupráca so Zväzom pestovateľov a spracovateľov kukurice a Slovenským zväzom olejninárov. V ďalšom období sa bude Združenie pestovateľov prioritne zameriavať na pripomienkovanie návrhu národného strategického plánu na roky 2021-27 a poskytovanie aktuálnych informácií a odborných znalostí členom ZPO.

Mária Matušíková, predsedníčka Kontrolnej komisie predložila správu o hospodárení Združenia za rok 2018 a plán rozpočtu na rok 2019. Konštatovala súlad účtovných dokladov so stavom pokladne a účtu ZPO. Pre rok 2019 navrhuje Kontrolná komisia nezmenenú výšku členského poplatku 0,13 €/ha obilnín a kukurice na zrno.

Výkonná tajomníčka, Ing. Vladimíra Debnárová, potom predstavila návrhy na úpravu Stanov Združenia pestovateľov obilnín, ktoré bolo potrebné zmeniť s ohľadom na zmeny v legislatíve, názvoch niektorých inštitúcií a z praktických dôvodov.

Po schválení všetkých uvedených návrhov prítomnými členmi ZPO, nasledovala voľba členov vedenia Združenia. Za členov Predstavenstva ZPO boli, na základe návrhu, zvolení: Ing. Ján Belák, Ing. Igor Jakubička, Ing. Milan Krajanec, Ing. Peter Marko a Mgr.Art. Vladimír Volečko ml. (pozn. Stanovy ZPO ukladajú počet členov predstavenstva 5 až 7). Za členky Kontrolnej komisie (ktorá má podľa schválených upravených Stanov najviac troch členov) boli zvolené Mária Matušíková a Ing. Alena Gubanová. Na nasledujúcom zasadnutí Predstavenstva a Kontrolnej komisie ZPO boli spomedzi členov zvolení predsedovia: novým predsedom predstavenstva sa stal Ing. Peter Marko, podpredsedom predstavenstva je Ing. Igor Jakubička a predsedníčkou Kontrolnej komisie Mária Matušíková.

Keďže z predstavenstva odchádzajú Ing. Štefan Papp, Ing. Vladimír Volečko a Ing. Jozef Urminský, za ich 15-ročnú činnosť v prospech rozvoja obilninárstva na Slovensku im poďakoval za všetkých členov Združenia pestovateľov obilnín, Ing. Milan Krajanec. S kytičkou kvetov a symbolickým darom im zaželal veľa zdravia.

Na záver bol prítomnými prijatý návrh uznesenia zo XVI. náhradného Valného zhromaždenia členov Združenia pestovateľov obilnín, s úpravami. Uznesenie je dostupné v prílohe:

Uznesenie VZ ZPO 2019 final

Stanovy ZPO jun19

Zvýšia sa dovozy zrnín z Ukrajiny do EÚ?

Dňa 28.februára 2019 sa tajomníčka Združenia pestovateľov obilnín, Ing. Vladimíra Debnárová, zúčastnila v Bruseli na zasadaní Pracovnej skupiny COPA/COGECA pre obilniny, olejniny a bielkovinové plodiny. Celodenné rokovanie bolo špecifické voľbou nových predstaviteľov Pracovnej skupiny pre obilniny a Pracovnej skupiny pre olejniny a strukoviny. Na stretnutí zástupcov väčšiny členských krajín sa prezentovali aj zástupcovia Európskej Komisie s informáciami o bezcolnom obchode s Ukrajinou. Tá už niekoľko rokov dováža do krajín Európskej únie obilie a ďalšie agrokomodity bez cla, čím sa narúša konkurencieschopnosť domácich producentov zrnín.

Ponúkame Vám celú správu tak, ako ju spracovala Ing. Debnárová (na spodku je celý súbor na stiahnutie a tlač):

S P R Á V A

zo zahraničnej pracovnej cesty

Pracovná skupina COPA/COGECA pre obilniny, olejniny, strukoviny

Brusel, 28.2. 2019

Účastníci: Ing. Vladimíra Debnárová, tajomník ZPO, Ing. Juraj Schuchmann, ZPSK.

 • Pracovná skupina pre olejniny a strukoviny /9:30 – 12:00/

Zasadanie viedol predseda Arnaud Rosseau.

 1. Návrh programu zasadania bol jednohlasne schválený.
 2. Situácia na trhu s olejninami, výhľady a odhady produkcie 2019:

Prezentácia: V hosp.roku 2017/18 bola svetová produkcia sóje 341 mil. t (USA, Brazília, Argentína, Čína), repky 65 mil.t (Kanada, EÚ, Čína), slnečnice 50 mil.t (Ukrajina, Ruská fed.), bavlny 44 mil.t. Spracovalo sa: zo sóje 56 mil.t oleja a 235 mil.t výliskov, z repky 26 mil.t oleja a 35 mil.t výliskov, zo slnečnice 18 mil.t oleja a 20 mil.t výliskov, z palmových plodov 72 mil.t oleja, z bavlny 5 mil.t oleja a 19 mil.t výliskov.

Produkcia sójových bôbov v r.2018/19 vo svete sa odhaduje na 353 mil.t (nárast o 12 mil.t), pričom rekordná bola výroba v USA – až 123 mil.t, v Brazílii (sucho) 113,5 mil.t, v Argentíne (dažde) 51,5 mil.t. Zásoby vzrástli, najmä v Spojených štátoch.

Dôsledky „obchodnej vojny“ medzi USA a Čínou – od júla 2018 v Číne zavedené sankcie – dovozné clo +25% na sóju z USA; Čína presedlala na sóju pôvodom z Brazílie a Paraguaja a dramaticky znížila dovozy (výlisky z Ukrajiny). Zaviedla politiku redukcie obsahu proteínov v živočíšnych krmivách, čo má dopad v rozširovaní moru prasiat. Čína tvorí až 60% celosvetového obchodu so sójou (aj preto sa len ťažko vyhne nákupu americkej sóje).

Exportné svet. ceny sóje sa od októbra 2018 vyrovnali a priblížili k úrovni 350 USD/t.

Svetová produkcia repky olejky od r.2013 klesá – v hosp.roku 2018/19 klesla medziročne o 3% a dosiahla 63,5 mil.t. Z toho EÚ 20,3 mil.t, Rusko a Ukrajina 5 mil.t, Čína 4,8 mil.t (pokles z 12 mil.t!), Austrália menej ako 2,2 mil.t (pokles o 25% kvôli suchu). Svetová produkcia slnečnice bola 52,5 mil.t, čo je nárast o 3,2%, najmä v oblasti Čierneho mora. Produkcia slnečnicového oleja sa doťahuje na repkový.

Ceny rastlinných olejov podľa indexu FAO klesajú, palmový olej (pokles) 570 USD/t, repkový 818 USD/t (dôsledok dopytu po bionafte, suché rieky v EÚ), sójový 766 USD/t, slnečnicový 705 USD/t. Predpokladá sa isté napätie v ponuke palmového oleja, keďže plantáže paliem, ktoré zakladali v rokoch 1990-2000 už dosahujú zrelosť/výšku kedy zber je sťažený, a teda do rokov 2022-2025 poklesne produkcia o 25%. Treba riešiť problémy malých výrobcov palm.oleja v Malajzii (málo investícií štátu, deti nechcú pokračovať v práci rodičov) a v Indonézii (producenti sú nezávislí, dosahujú len nízku kvalitu a produktivitu, no Francúzsko rozvíja podporné programy). Keď však nahradia stromy, do r.2030 sa očakáva nový vrchol produkcie. Dovtedy bude zrejme cena palmového oleja stúpať, čo má vplyv aj na ďalšie druhy rastlinných olejov.

Rastie podiel olejnín na kŕmne účely (92%), nepotravinárske využitie (8%). Vo svete sa očakáva, že budúci dopyt bude usmerňovaný najmä strukovinami (napr. po sóji rastie dopyt v rozvojových krajinách). V najbližších 6-10 rokoch budú tlaky, lebo na trhu bude rozhodujúci dopyt po bielkovinách.

V rámci diskusie o situácii v pestovaní olejnín v jednotlivých ČK prítomní konštatovali vo všeobecnosti pokles pestovateľských výmer olejnín (stúpa len plocha slnečnice), kvôli suchému počasiu majú pestovatelia problém so škodcami, teplá skorá jar a tuhé zimné mrazy pôsobia nepriaznivo na porasty. V Nemecku pestujú olejniny na 1 mil. ha, čo je historicky nízka výmera. Pokles výmery repky je aj vo Francúzsku a aj kvôli suchu očakávajú na 25% výmery nízku úrodu.

 1. Situácia na trhu so strukovinami: sekretariát COPA/COGECA vypracoval štúdiu – odporúčania pre pestovanie strukovín /dokument GOL(18)585/.

Európa potrebuje politický prístup na zvýšenie spotreby strukovín, resp. bielkovín. Podľa názorov prítomných by každý ČK mal dať do národnej stratégie povinnosť pestovať určitý podiel bielkovinových plodín. Zazeleňovanie („greening“) nie je dlhodobým opatrením, treba stabilnú podporu.

 1. Dovozy biopalív z Argentíny a Indonézie: EK prijala 11.2.2019 implementačné nariadenie č.2019/244, ktorým uvaľuje definitívne vyrovnávacie clo na dovoz biopalív z Argentíny, no zároveň prijala aj impl. nariadenie č.2019/2045, ktorým akceptuje prijatie určitých ponúk po zavedení vyrovnávacieho cla na dovoz biopalív z Argentíny.
 2. Smernica 2018/2001 (RED II): sekundárna legislatíva definujúca kritériá

pre certifikáciu biopalív s nízkym nepriamym rizikom zmeny využívania pôdy /dokument BI(19)1393:1/: EK predložila návrh delegovaného aktu k určeniu vysokého rizika „ILUC“ (skratka z anglického „indirect land-use change“ – nepriama zmena využívania pôdy) k zmene produkčnej výmery na pôdu s vysokým obsahom uhlíka. Ide o konkurenciu palmového oleja k výmerám olejnín v EÚ na výrobu biopalív.

Sekretariát C/C poslal dva listy EK s požiadavkami, aby sledovala odlesňovanie v tretích krajinách kvôli výrobe palmového oleja, no bez odozvy. Do 8.4.2019 je možné pripomienkovať návrh EK.

 1. Voľby nového predsedu a podpredsedov pracovnej skupiny olejniny/strukoviny: tajným hlasovaním bol za nového predsedu zvolený Španiel Pedro Gallardo Barrena, farmár, pestuje obilniny, olejniny, olivy (Poliak Julius Mlodecki rezignoval pred 2.kolom). Podpredsedami sa stali Nemec Stephan Arens a Brit Mike Hambly. Noví predstavitelia sa poďakovali za pôsobenie predchodcom.

 

 • Pracovná skupina pre obilniny /14:30 – 16:30/

Zasadanie viedol predseda Max Schulman.

 1. Na začiatku zástupcovia EK (Catherine Combetté) prezentovali aktuálny stav v obchode s obilninami medzi EÚ a Ukrajinou: podľa dohody „DCFTA“ podpísanej v r.2017 /OJ L 161/ na ročné kvóty bezcolného dovozu produktov z Ukrajiny do EÚ pre obdobie 2016-2021.

Pšenica 950 000 – 1 mil. ton (+65 000 t/rok), kukurica 400 – 650 000 t (+625 000 t/rok), jačmeň 250 – 350 000 t (+325 000 t/rok), ovos 4000 t. V zátvorkách sú uvedené dodatočné kvóty na obdobie 3 rokov. Pritom vývoz agroproduktov z EÚ na Ukrajinu predstavoval v r.2017 asi 1,8 mld. €. 30% dovozu repkového oleja do EÚ je z Ukrajiny, podobne aj 67% dovozu slnečnicového oleja a výliskov.

Otázky prítomných smerovali najmä ku kvalite dovážaných produktov, ne-GMO pôvodu, skutočný pôvod z Ukrajiny, resp. z Moldavska?, dostatočné skladové kapacity na ukrajinskej strane, ovplyvňovanie trhu so zrninami v Poľsku (idú do krmív), kukurica podkopáva ceny jačmeňa, možnosti predĺženia obdobia, resp. ďalšieho zvýšenia kvót dovozu s nulovým clom. Zástupcovia EK ubezpečili prítomných, že skladovanie aj kvalita a pôvod obilnín z Ukrajiny sú bezpečné a prísne kontrolované. Nateraz nie je politická vôľa predĺžiť možnosti dovozu. Podľa odhadov bude produkcia na Ukrajine 2019/20: u kukurice klesne výmera o 4%, jačmeň stúpne o 10% (2,8 mil. ha).

 1. Voľby nového predsedu a podpredsedov pracovnej skupiny obilniny: za predsedu bol zvolený jediný kandidát – Francúz Jean-François Isambert. Za podpredsedov boli zvolení Nemec Guido Seedler, Portugalec José Palha a Švéd Lennart Nilsson. Poďakovali sa za doterajšie pôsobenie Fína Maxa Schulmana, ktorý kandiduje za europoslanca.
 2. Umelé hnojivá: EK predloží do 27.3. 2019 návrh na dočasné opatrenia proti

antidumpingovým dovozom močoviny a dusičnanu amónneho (UAN) z Ruska, Trinidadu a Tobaga a z USA. Pokiaľ nepomôžu, potom do októbra 2019 navrhne definitívne antidumpingové mechanizmy. Pokiaľ sa pridá 30% clo k cene, zvýšia sa ceny pre všetkých. Pre umelé hnojivá sa nevydávajú „ceny futures“, čo by tiež mohlo pomôcť trhu. Nové nariadenie o umiestnení hnojív na trh – príprava politickej dohody. Na dlhšiu diskusiu nebol dostatočný čas.

 1. SPP po 2020 – aktuálny stav: podľa posledného vývoja bude v dôsledku Brexitu znížený rozpočet o 12% (v reálnych cenách). EK predstavila 9 nových cieľov SPP, zo systému podpôr za plnenie určitých podmienok dôjde k podpore dosahovaných cieľov, ktoré vopred stanoví štát v národnej stratégii, určí merateľné indikátory a opatrenia, ako ciele dosiahnuť. Namiesto súčasného spôsobu bude trojstupňová kontrola, sankcie (odobratie podpory) bude až keď ani po nápravných opatreniach nedôjde k naplneniu cieľov. Reforma SPP však bude asi meškať, asi 1-2 ročné prechodné obdobie.

Použité skratky:

ZPO – Združenie pestovateľov obilnín; COPA/COGECA – organizácia európskych farmárov a agri-družstiev; PS – pracovná skupina; GMO – geneticky modifikované; ČK – členské krajiny Európskej únie; EK – Európska Komisia; SPP – Spoločná poľnohospodárska politika Európskej únie.

 

Súbor na stiahnutie: Sprava Brusel 27feb1mar2019

Zopár fotografií na ilustráciu:

 Ing. V. Debnárová (ZPO) a Ing. J. Schuchmann (ZPSK)

 COPA/COGECA: (zľava) Paolo Gouveia, Pedro Gallardo Barrena – nový predseda Pracovnej skupiny pre obilniny, Max Schulman – pôvodný predseda, Dominique Déjonkheere, sekretariát

 Zasadacia miestnosť COPA/COGECA

 bruselské radničné námestie už dýcha jarou

Odrody jačmeňa odporúčané sladovňami na Slovensku 2019

Dňa 29.1.2019 sa v Bratislave stretli zástupcovia výrobnej, obchodnej aj spracovateľskej sféry na 5.ročníku odborného seminára, aby prediskutovali parametre kvality a odporučili najlepšie odrody jačmeňa pre výrobu sladu. Slovenské združenie výrobcov piva a sladu (SZVPS), v spolupráci s odborníkmi Ing. Mariánom Svoradom z Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho (ÚKSUP) a Ing. Vratislavom Psotom, CSc., z Výskumného ústavu pivovarníckeho a sladovníckeho (VÚPS) v Brne, prezentovali výsledky štátnych odrodových skúšok po 1., 2. a 3. roku skúšania. Zástupcovia sladovní na Slovensku napokon schválili zoznam jarných a ozimných odrôd sladovníckeho jačmeňa, ktoré pre rok 2019 odporúčajú sladovne združené v SZVPS. Prinášame Vám tabuľku pre Vaše zváženie a ďalšie využitie v pestovateľskej praxi (vo vyššej kvalite nájdete tento súbor aj nižšie – na stiahnutie):

Prezidentka SZVPS, Mgr. Jana Shepperd, M.A., potešila prítomných informáciou, že spotreba piva a sladu rastie doma i vo svete, no žiaľ, zároveň so zvyšujúcim dopytom už niekoľko rokov klesajú osevné plochy sladovníckeho jačmeňa. V roku 2017 bolo na Slovensku osiatych iba 48,2 tis. ha. Jej slová potvrdil aj Ján Čerkala, manažér pivovaru Šariš a zástupca sladovníckej sekcie združenia, ktorý vyzval pestovateľov na zvýšenie pestovateľských plôch jačmeňa vhodného pre výrobu sladu.

Ing. Jozef Macháč, manažér kvality v LYCOS – Trnavské sladovne, ktorá v roku 2018 vyrobila 77 000 ton sladu, poukázal na sledované tri hlavné ukazovatele kvality sladovníckeho jačmeňa: vysoká klíčivosť (nad 96%), odrodová čistota (nad 95%) a dusíkaté látky (medzi 9,5 – 11,5%). Uprednostňujú odrody ľahko a rýchlo rozlúštiteľné, ktoré zaisťujú kvalitné prekvasenie. Preferujú preto odrody, ktoré majú rýchly nástup klíčenia pri nižšej spotrebe vody, ktoré zároveň zabezpečujú aj dobrú ekonomiku výroby. Cieľom sladovne je ďalej inovovať zariadenia a trvalá udržateľnosť výroby.

Odborného fóra sa za Združenie pestovateľov obilnín zúčastnila výkonná tajomníčka, Ing. Vladimíra Debnárová.

Súbory na stiahnutie:

    

Korešpondencia ZPO a SPF po konferencii

Prinášame Vám pre informáciu originálne znenie listu, ktorý poslal predseda Združenia pestovateľov obilnín, Ing. Jozef Urminský, po odbornej konferencii 26.9.2018 v Nitre, generálnej riaditeľke Slovenského pozemkového fondu, JUDr. Adriane Šklíbovej. A taktiež odpoveď generálnej riaditeľky, ktorá obsahuje zaujímavé informácie.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Video z konferencie 26.9.2018 v Nitre

Vážení návštevníci našej stránky obilninari.sk,

ponúkame Vám stručné prierezové video z odbornej konferencie „Pôda a pozemkové právo z pohľadu Slovenského pozemkového fondu“, ktorá sa konala 26.septembra 2018 v Nitre:

 • pozn.: viac videí jednotlivých odborných príspevkov bolo sprístupnených len pre členov Združenia pestovateľov obilnín, resp. pre platiacich účastníkov konferencie.

Fotogaléria z konferencie 26.9.2018 v Nitre

Ďakujeme všetkým účastníkom odbornej konferencie „Pôda a pozemkové právo z pohľadu Slovenského pozemkového fondu“, ktorá sa uskutočnila 26.septembra 2018 v Nitre, Agroinštitúte, za aktívnu účasť! V krátkom čase prinesieme krátky videozostrih a ďalšie informácie z prezentácií prednášajúcich. Nateraz aspoň niekoľko obrázkov z diania:

Ako prvá sa prihovorila JUDr. Adriana Šklíbová, generálna riaditeľka Slovenského pozemkového fondu.

  

O postavení, organizácii a činnosti SPF hovorila Mgr. Oľga Bosáková, vedúca oddelenia metodiky SPF. Ing. Alena Suchá (obr. vpravo), vedúca oddelenia nájmu SPF, priblížila detaily nájmu a prevodu pozemkov na poľnohospodárske účely.

 

JUDr. Ivan Paško, vedúci odd. prevodu SPF, hovoril o predaji pozemkov. O pozemkovom práve v SR a aktuálnych úpravách v zákone č.504 rozprával JUDr. Jaroslav Puškáč, generálny riaditeľ Sekcie legislatívy MPRV SR.

Pozorní poslucháči zaplnili veľkú kongresovú sálu Agroinštitútu Nitra, š.p.

 

Diskusiu o poľnohospodárskej praxi obilninárov otvoril Ing. Jozef Urminský, predseda Združenia pestovateľov obilnín. O aktuálnej situácii na trhu s olejninami hovoril Ing. Jozefa Rebro, predseda Slovenského zväzu olejninárov.

 

Predseda Zväzu pestovateľov a spracovateľov kukurice, Ing. Ladislav Moravčík, priblížil aktuálne problémy pestovateľov kukurice. Predsedovia troch zväzov, ktoré zorganizovali odbornú konferenciu (ZPO, ZPSK, SZO), tiež pozorne počúvali príspevky aj diskusiu.

Stôl na pódiu počas diskusie s účastníkmi. Odpovedá JUDr. Adriana Šklíbová, SPF.

Účastníci odbornej konferencie. V popredí vpravo moderátorka, Jana Holéciová (hovorkyňa SPPK).

 

Autor: Matej Korpáš