Združenie obilninárov oslavuje

Združenie obilninárov oslavuje

Členovia Združenia pestovateľov obilnín sa stretli 12.júna 2024 v Nitre na XXI. náhradnom Valnom zhromaždení. V tomto roku ZPO oslavuje 20.výročie svojho vzniku, a tak si pripomenulo nielen históriu a aktivity počas tohto obdobia, ale tiež ocenilo zaslúžilých členov Predstavenstva a Kontrolnej komisie ZPO. Predseda predstavenstva, Ing. Peter Marko podal správu o situácii na trhu s obilninami a plánoch ZPO na ďalšie obdobie. Problémom zostáva odbyt, tradičné trhy sú saturované dovozmi z Ukrajiny, ktoré zároveň znižujú realizačné ceny na domácom trhu.

Predseda predstavenstva ZPO, Ing. Peter Marko

ZPO preto v ďalšom období bude pracovať na tom, aby sme dokázali realizovať odbyt za férové ceny, cez výzvy podporili projekty na skladovacie kapacity, a tiež informovali členov o možnostiach a výhodách presného poľnohospodárstva a inovatívnych technológií. Agropodniky potrebujú viac odborných pracovníkov, aj v IT sfére, výskume. A naďalej bude ZPO hľadať cesty k spojeniu sa s príbuznými samosprávami.

pohľad do Zeleného salónika na časť členov ZPO

V siedmom bode programu predložila správu predsedníčka Kontrolnej komisie ZPO,Mária Matušíková. Informovala o výsledkoch hospodárenia ZPO za rok 2023 a o návrhu rozpočtu na rok 2024. Kontrolná komisia predložila na schválenie návrh na výšku členského poplatku pre prvovýrobcov v sume 0,20 euro/ha/rok, pre iný ako pestovateľský subjekt paušálne 500,-(päťsto) euro na rok a minimálnu výšku ročného členského poplatku navrhla zmeniť zo 17,- na 30,- euro.

Časť prítomných na XXI. Valnom zhromaždení ZPO

V rámci diskusie vystúpil Ing. J. Urminský, ktorý upriamil pozornosť na medziročný vývoj cien komodít a vstupov do výroby; potrebu riešiť percentuálne znižovanie používania priemyselných hnojív a chemických ochranných látok v rámci nových podmienok SPP nie paušálne v celej EÚ; a na extrémne nízke ceny pšenice na ľavobrežnej strane Dnepra na Ukrajine (napr. 25 €/t), ktoré ohrozujú domácich pestovateľov. Ing. P. Marko informoval o vysokých trhových cenách pozemkov pod hospodárskymi dvormi (9 €/m2). Ing. S. Moravčík informoval o nepriaznivej situácii zrnovej kukurice, kde stúpli náklady na sušenie (zem.plyn), kvôli rastúcej konkurencii z UA sa znižuje pestovateľská výmera kukurice na Slovensku a klesli tržby, navyše podmienky ekoschém obmedzujú jej pestovanie v určitých oblastiach.

Združenie pestovateľov obilnín prijalo nové výzvy, ktorým sa bude prioritne venovať: vývoj na európskom trhu s hlavnými zrninami, tvorba odbytových združení, posilnenie spolupráce, vplyv na európsku a slovenskú legislatívu v oblasti poľnohospodárstva.

slávnostný prípitok

Fotografie z odovzdávania pamätných plakiet:

Ing. Jozefovi Urminskému
Ing. Štefanovi Pappovi
Ing. Vladimírovi Volečkovi
Doc. Ing. Tiborovi Roháčikovi, CSc.
Ing. Milanovi Krajancovi
Márii Matušíkovej
Ing. Alene Gubánovej
Ing. Jánovi Belákovi
Marianovi Cikatricisovi
Ing. Ladislavovi Moravčíkovi, ZPSK
Ing. Petrovi Markovi
Ing. Vladimíre Debnárovej
pamätná plaketa ZPO
sladká torta k 20.výročiu založenia ZPO

Jún 2024.

Únia predĺžila voľný obchod s Ukrajinou o ďalší rok. Rozšírila iba ochranné opatrenia.

Únia predĺžila voľný obchod s Ukrajinou o ďalší rok. Rozšírila iba ochranné opatrenia.

Asociačná dohoda medzi Európskou úniou a Ukrajinou jej umožňuje už od roku 2016 preferenčný dovoz určitých produktov. Pár mesiacov potom, ako Ruská federácia vojensky napadla našu susednú krajinu, EÚ zaviedla tzv. autonómne trhové opatrenia („ATM“) v júni 2022. Tým otvorila európsky trh voľnému obchodu bez colných poplatkov pre všetky ukrajinské výrobky. Rozhodnutie bolo prijaté skôr na základe politických pohnútok, či emocionálneho šoku a čoskoro jeho negatívne dopady zaskočili aj samotné európske inštitúcie.

Napriek masívnym dovozom agrokomodít z Ukrajiny, sa platnosť prijatého nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady po roku, v máji 2023, o ďalší rok predĺžila, do 5.júna 2024. V januári t.r. Európska Komisia navrhla opäť obnoviť nulové clo na nasledujúci rok, iba s dodatočnými opatreniami na ochranu európskych farmárov. Tie spočívajú v tom, že by sa mali priebežne sledovať dovážané objemy a ak prekročia určitú hodnotu, zavedie sa na ich ďalší dovoz clo. Aj tu sú však poľnohospodárske komodity rozdelené do dvoch skupín. Pre tie citlivejšie platí automatické spustenie opatrení, pre iné sa musí najskôr predložiť dvojmesačné hlásenie a potom má Komisia 14 dní na prijatie adekvátneho ochranného opatrenia.

V prípade výrazného narušenia trhu celej EÚ, resp. v jednej, či vo viacerých členských krajinách EÚ s určitou komoditou, Komisia môže prijať akékoľvek riešenie, ktoré bude považovať za potrebné. Čo sa týka pšenice, ostatných obilnín a olejnín, ich dovozy môžu byť sledované (podľa kap.IV Nariadenia 478/2015) a podliehať požiadavke k vydaniu dovozných licencií do voľného obehu, pokiaľ trend ich dovozov ohrozuje výrobcov v EÚ. Pre ovos, kukuricu, múky a pelety, jačmenné krúpy a múku, ako aj inak spracované zrná obilnín, platia rovnaké ustanovenia ako pre citlivé produkty.

Záchrannú brzdu môže EK automaticky zatiahnuť pri citlivých produktoch, ako je hydinové mäso, vajcia, cukor, ovos, med, krúpy/šrot a kukurica (na tú sa však vzťahujú osobitné tarify). Akonáhle sa prekročia priemerné hodnoty dovezených objemov z obdobia od júla 2021 do decembra 2023, Európska Komisia znovu zavedie clá. Pre tento účel bude EK pravidelne sledovať množstvá dovezených aj vyvezených agrokomodít. Teda napr. pokiaľ sa od 6.6. do 31.12.2024 kumulatívne prekročí stanovený priemerný dovezený objem niektorej z citlivých komodít za obdobie „VII.2021-XII.2023“ (viď tabuľku), EK do 14 dní zavedie na danú komoditu colný poplatok. Upozorniť na to môže buď samotný členský štát (riadne dokladovanými číselnými údajmi), alebo EK z vlastnej iniciatívy.

TAB: Výpočet množstiev v referenčných rokoch 2021 až 2023. Zdroj: COPA-COGECA

Prijaté nariadenie má z Európskeho Parlamentu, ktorý v tomto zložení a za predsedníctva Belgicka zasadal posledný raz, putovať ešte na Radu, na formálne schválenie tak, aby ihneď po 5.6.2024 začalo platiť, až do júna 2025. Od 6.6. 2025 by sa tiež mali začať rozhovory o revízii asociačnej dohody medzi EÚ a Ukrajinou, avšak už za účasti zástupcov Európskeho Parlamentu.

Stanovisko Združenia pestovateľov obilnín k uvedenému je nasledovné:

Návrh a prijatie tohto nariadenia nepovažujeme za takú zásadnú zmenu oproti predošlému zneniu, ktorá by bola dostatočnou zárukou ochrany slovenských, alebo  európskych poľnohospodárov.

Procesy prijímania potrebných rozhodnutí v európskych inštitúciách zostávajú naďalej časovo príliš dlhé na to, aby dokázali účinne a rýchlo zamedziť ohrozeniu vnútorného trhu s agrokomoditami.

Obávame sa, že dovozy základných zrnín, najmä pšenice, kukurice a jačmeňa, ale tiež repky a slnečnice, či z nich spracovaných produktov z Ukrajiny, zostanú aj v nasledujúcej zberovej sezóne vysoké a budú negatívne ovplyvňovať náš vnútorný trh a znižovať ceny odbytu domácich pestovateľov. To nepriaznivo ovplyvní najmä ich dôchodkovosť, validitu pre bankové úvery, ale aj schopnosť využiť investičné príležitosti programového obdobia do roku 2027. V niektorých prípadoch môže dôjsť aj k likvidácii poľnohospodárskeho podniku.

Považujeme preto za mimoriadne dôležité, aby sa na revízii asociačnej dohody s Ukrajinou (od 6.júna 2025) mali možnosť zúčastňovať zástupcovia všetkých členských krajín. Predovšetkým poľnohospodári a spracovatelia potravín musia mať príležitosť vyjadriť sa k podmienkam, aby sa dosiahli také, ktoré im dajú perspektívu.

V Bratislave, 24.4.2024.

INOVATÍVNE A PERSPEKTÍVNE PRÍSTUPY V RASTLINNEJ VÝROBE

INOVATÍVNE A PERSPEKTÍVNE PRÍSTUPY V RASTLINNEJ VÝROBE

V piatok 15.marca 2024 sa v Nitre uskutočnil odborný seminár pre pestovateľov, ktorý organizovalo Združenie pestovateľov obilnín, v spolupráci so Slovenským zväzom olejninárov.

Ekonomiku slovenského obilninárstva v priestore Európskej únie zhodnotil Ing. Peter Marko, predseda predstavenstva Združenia pestovateľov obilnín. Slovensko je síce v obilninárstve sebestačné už vyše 20 rokov (priemerne asi 167%), čo pokrýva domácu spotrebu aj vývoz. Avšak dovozy agrokomodít za ostatné roky spôsobujú narušenie trhu, zníženie cien a problematickú realizáciu domácej produkcie. Ing. Marko zdôraznil potrebu využívania precízneho hospodárenia na pôde, kooperácie a služieb. Variabilná aplikácia organických hnojív pomáha zlepšovaniu kvality pôdy, ale aj ekonomike podniku.

Ing. Peter Marko, predseda ZPO v úvodnom príhovore

Ing. Daniel Herda, vedúci pozberovej linky v PPD Prašice-Jacovce, predstavil podnikové kapacity pre skladovanie a spracovanie obilnín. V rokoch 2023-24 preskladňujú spolu 23 000 ton zrnín. Vo Veľkých Bedzanoch prevádzkujú pozberové linky s kapacitou 8×1000 t (stará časť) a 4×1500 t (nová časť). V Tovarníkoch majú kapacitu 4×500 t a podlahové sklady. Pri príjme komodít analyzujú vzorky v modernom laboratóriu. Následne zrno čistia a uskladňujú. Sušičku vykurujú zemným plynom s max.tepelným výkonom 2400 kW.

Ing. Daniel Herda, PPD Prašice-Jacovce prezentoval spracovanie a skladovanie zrnín

Zmenám v priamych platbách na Slovensku od roku 2024 a úpravám v rámci DPEP (GAEC) v rámci národného strategického plánu SPP sa venoval Ing. Radoslav Beluš, manažér pre dotácie spoločnosti Agrofert, a.s. Tie sú zatiaľ stále otvorené a na európskej úrovni prebieha široká diskusia o zmenách v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politike EÚ pre ďalšie obdobie. Tento proces je preto potrebné neustále sledovať a aktualizovať si informácie.

Ing. Radoslav Beluš, Agrofert, a.s.
Účastníci odborného seminára 15.3.2024, v popredí predseda ZPO a SZO

Po prestávke vystúpil Ing. Ondrej Otočka z českej spoločnosti CleverFarm, a.s. Brno. Ukázal príklady využitia dát v poľnohospodárstve, pri tvorbe aplikačných máp pre variabilnú aplikáciu a vyzdvihol aj ekonomickú návratnosť precízneho (presného) poľnohospodárstva. Reálne údaje pomáhajú prijímať rozhodnutia v prospech ziskového hospodárenia, vyššej úspore i využiteľnosti živín pre porasty. Pekným príkladom videa priamo z poľa – pohľadom na prácu traktora zaujal všetkých.

Ing. Ondrej Otočka, CleverFarm, a.s. Brno

V téme inovatívnych trendov v obrábaní pôdy pokračoval aj Ing. Róbert Zhorela zo spoločnosti BioLife, s.r.o. Galanta. Príkladmi z realizácie prechodu na regeneratívne poľnohospodárstvo a skúsenosťami s pásovým obrábaním (Strip-till) prezentoval ich výhody. Technológia kombinuje prínosy hĺbkovej kultivácie prípravy pôdy a aktivitu koreňových systémov rastlín s prednosťami priameho výsevu a mulču zostávajúceho v medziriadkoch. Tento spôsob sa odporúča aj pre elimináciu emisií CO2, či lepšie ukladanie uhlíka do pôdy.

Ing. Róbert Zhorela, BioLife, s.r.o. Galanta

O aktuálnej situácii a vývoji na trhu so zrninami na Slovensku i vo svete zaujal Ing. Jozef Rebro, predseda Slovenského zväzu olejninárov. V súčasnosti klesajú svetové zásoby pšenice už niekoľko rokov po sebe, ale zároveň aj cena je na veľmi nízkej úrovni. Tú určuje najmä súťaž Ukrajiny a Ruskej federácie v exporte v rámci tendrov v prístavoch Čierneho mora. Kupujúci sa zasa neponáhľajú s nákupmi, a tak prevažujú krátke (short) otvorené predajné pozície investorov. Európska únia sa vlani stala svetovým vývozcom pšenice č.1 (13 mil.t), ale naďalej zostáva v tomto európskom priestore asi 35 mil.ton, ktoré musíme vyviezť! Pritom stav porastov po zime je vo všeobecnosti vo svete dobrý, a teda existuje predpoklad dobrej úrody v roku 2024. Ing. Rebro očakáva, že po ukončení vojenského konfliktu na Ukrajine sa situácia na trhu s zrninami vráti do normálu, aj preto, že výhodnejšie pre obchodníkov sú ceny cez čiernomorské cesty, ako cez EÚ.

Ing. Jozef Rebro, predseda Slovenského zväzu olejninárov

Záver odborného seminára ponúkol priestor pre diskusiu účastníkov s prednášajúcimi, i so zástupcami Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ing. Jurajom Pénzešom, riaditeľom Odboru rastlinných komodít a Mgr. Magdalénou Michaličkovou, hl.štátnym radcom pre plodiny na ornej pôde. Napokon, aj účasť 45 záujemcov o aktuálne informácie z praxe potvrdil úspešnosť a význam tejto akcie, ktorú pre svojich členov, ale aj nečlenov zorganizovalo Združenie pestovateľov obilnín 15.marca 2024 v Nitre.

Ďakujeme všetkým za aktívnu účasť!

pozorní poslucháči v miestnosti A1 IZPI v Nitre

Spracovala: Ing. Vladimíra Debnárová, výkonná tajomníčka ZPO.

Učme sa od inovujúcich kolegov v Čechách

Učme sa od inovujúcich kolegov v Čechách

Niekoľko slovenských poľnohospodárov sa v dňoch 10. až 13.októbra 2023 zúčastnilo na študijnej ceste po Českej republike, ktorú zorganizovalo Združenie pestovateľov obilnín. Cieľom cesty bolo získať informácie a skúsenosti od českých podnikateľov, ktorí inovujú, využívajú moderné a presné technológie a usilujú sa o trvalo-udržateľné hospodárenie na pôde.

Nie je tajomstvom, že české poľnohospodárstvo je progresívnejšie a podniky sú o kus ďalej pred nami. A nie je to len o tom, že „nehádžu flintu do žita“. Neustále pracujú na lepšej komunikácii so štátnymi inštitúciami, aj medzi sebou navzájom. Snažia sa zlepšovať postupy, neboja sa prispôsobovať národnú legislatívu podmienkam praxe a problémy riešia aj s výskumnými ústavmi. A chcú spolupracovať, napríklad v SIUZ – „Spolku pro inovace a udržitelné zemědělství“. Tu združení farmári sledujú už niekoľko rokov nielen trendy moderného hospodárenia vo svete, ale nové postupy overujú aj vo vlastnej praxi, zdieľajú svoje skúsenosti navzájom a prepájajú prvky intenzívneho a precízneho poľnohospodárstva s ekologickou ochranou prírodných zdrojov. Lebo – a to nám povedal každý jeden – všetko sa začína v pôde. Preto ju pozorujú, chránia a zúrodňujú organickými živinami.

repka vysiata do strniska s podrvenou slamou na poli podniku Rostěnice, a.s.

Naša cesta začala u priekopníka vo využívaní inovatívnych technológií a pásového hospodárenia v svahovitej a suchej oblasti okolo Brna, pána Ing. Michala Krausa v podniku Rostěnice, a.s. (rostenice.eu/cz). Pásové striedanie plodín na svahoch nie je žiadnou novou protieróznou technikou. Vo svete funguje už stáročia a pomáha hlavne v čoraz extrémnejších zrážkových pomeroch. Princípom je striedanie podpornej (zapojenej) plodiny s druhou – podporovanou, v pásoch so šírkou napr. 36 metrov. Dôležité je aj stabilizovať spádnice a úvrate pod svahmi trvalými porastmi, ktorých korene zachytia aj prívalové dažde.

Ing. Michal Kraus v obkľúčení slovenských poľnohospodárov

So svahovitosťou sa pasujú aj v neďalekých Velkých Hostěrádkach, navyše v rámci ekologického systému poľnohospodárstva. Ing. Michael Vrána z Ekofarmy Pro-Bio, s.r.o. (ekofarmaprobio.cz) prezentoval ich protierózne opatrenia. Využívajú plytké spracovanie pôdy, stromoradia po vrstevniciach, či podsevy rôznych zmesí medziplodín. Ak potrebujú umrtviť ďatelinoviny, alebo na zaburinených pozemkoch využívajú technológiu Treffler, ktorou celoplošne podrežú húževnaté korene rastlín. Pôdu hnoja organickým hnojivom, najmä kompostom, vrátane odpadov z vlastného chovu ošípaných.

Podrývak Treffler na Ekofarme Pro-Bio, s.r.o. vo Velkých Hostěrádkach

Iná kapitola bol podnik Agro 2000, s.r.o. (agro2000.cz). V Těšanoch nás privítal na poli repky pán Ing. Antonín Šandera. Okrem obchodu s agrokomoditami, osivami, hnojivami a ochrannými látkami, ponúkajú aj služby s poľnohospodárskou technikou, dopravu, pozberové spracovanie a skladovanie zrnín. V suchej kukuričnej oblasti sejú 30 jedincov repky na m2, v skorších termínoch a vlahu sa snažia udržať novými technológiami prípravy pôdy, najmä na eróziou ohrozených pozemkoch. Obmedzili podmietky, zato viac podrývajú. Pšenicu sejú do hĺbky 5-6 cm, používajú klasové odrody a spoliehajú sa na hlavné steblo. Odnože vplyvom suchého a horúceho počasia tu pšenica obyčajne neudrží. Medziplodiny však nesejú kvôli vodnej bilancii.

Ing. Antonín Šandera ukazuje rastlinu repky zasiatu začiatkom augusta

9 000-hektárové Zemědělské družstvo Dolní Újezd (zddu.cz) nám predstavil mladý zanietený pán Josef Čejka. Podnik má modernú živočíšnu výrobu so 4500 ks HD a štyrmi bioplynkami, o všetko sa stará 320 zamestnancov! Po podrobnej analýze stavu pozemkov sa rozhodli staviť na organickú hmotu, ktorú dodávajú do pôdy v prebytkových dávkach. No aj svoju  najmodernejšiu techniku podrobujú úpravám a skúšajú nové postupy. Veľkú úsporu prípravkov na ochranu rastlín dosahujú moderným postrekovačom Amazone Pantera so vzdialenosťou trysiek 25 cm (viď obr.). To im umožňuje cielene a presne zasiahnuť plodiny vysiate na šírke riadku 50 cm, či už insekticídmi, fungicídmi, alebo výživou. Keďže plocha medziriadku sa neošetruje, dochádza k úspore až 50 percent prípravkov. Družstvo je živým dôkazom, že aj veľký poľnohospodársky podnik môže byť úspešný v snahe hospodáriť trvalo-udržateľne.

Josef Čejka ukazuje rameno postrekovača Amazon s nastaviteľnou vzdialenosťou trysiek

Ďalším špičkovým podnikom, ktorí mali možnosť slovenskí poľnohospodári vidieť so Združením pestovateľov obilnín, bola RenoFarma, a.s. Bílovec (renofarmy.cz/bilovec) – jedna zo skupiny fariem v starostlivých českých rukách. Ing. Zbyněk Gazdík je odborníkom na správnom mieste, čo dokázal nielen odbornými odpoveďami na poli, ale aj dych-berúcou prednáškou o regulátoroch rastu a mechanizmoch tvorby biomasy plodín. Centrálne riadené podniky RenoFarmy s presným poľnohospodárstvom, vlastnými meteostanicami, analytickým laboratóriom fyziografického inžinierstva, IT oddelením s programátormi software a tvorbou aplikačných máp, sú zamerané na uhlíkovo neutrálne, regeneratívne hospodárenie.

účastníci pozorne počúvali prezentáciu Ing. Zbyňka Gazdíka

Napriek intenzívnemu znižovaniu pesticídov sa im darí zvyšovať efektivitu v rastlinnej výrobe, lebo prvoradým cieľom je zvyšovanie úrodnosti pôdy. Organické hnojivo získavajú aj z vlastných moderných, automatizovaných chovov. Zaraďujú medziplodiny, vápnia pre lepšiu štruktúru pôdy… Pásové obrábanie, ponechávanie širokých úvratí a zatrávňovanie menej bonitných pôd je tu samozrejmosťou, ktorá zefektívňuje rastlinnú produkciu. Mohla by toto byť aj budúcnosť slovenských podnikov?

striedanie plodín v rámci pásového obrábania na svahu v Bílovci

Presunuli sme sa ďalej od Ostravy, do povodia Odry. Z desaťtisícovej na asi tisíchektárovú rodinnú Farmu Kovář, s.r.o. pána Ing. Jana Kovářa v Mankoviciach. V repárskej oblasti s miernymi svahmi okrem hlavných zrnín pestuje aj cukrovú repu. Pre založenie jej porastu využíva dva hlavné prístupy – s jarným podrytím dlátovým pluhom alebo strip-tillom a priamym výsevom do nespracovanej pôdy. Šírku riadku nastavuje tak, aby bol možný dosev (45 cm) do medziriadkov. Podobne seje sóju do jarnej pšenice. Cieľom je zabrániť erózii pôdy. Rozumne znie aj nápad zaradiť zatrávnené úvrate a prejazdové koľaje poľnohospodárskych strojov po poli medzi neprodukčné plochy, ktoré majú povinnosť uplatňovať aj v Čechách.

Jan Kovář vysvetľuje prístup na udržanie vlahy v poraste cukrovej repy

Na ďalšej rodinnej demonštračnej farme ProFarm Blatnice (pro-farm.cz) nás, ako aj ďalších farmárov z okolia, privítal pán Ing. Ondřej Doležal prezentáciou. Udržujú malý chov ošípaných aj kvôli spracovaniu bioodpadov na kompost, ktorý obohacujú kalmi z okolitých obcí. Farma taktiež presadzuje hnojenie organickými hnojivami pre zlepšovanie bilancie humusu a živín v pôde. Deň venovali predvádzaniu novej sejačky na priamy výsev pšenice do vysokej medziplodiny, ktorý skúšajú už od roku 2019. Zmes tvorili reďkev, facélia, bôb, slnečnica, jednoročná ďatelina alexandrijská a drobná olejnina ramtila habešská. Napriek kostrbato vyzerajúcemu porastu sa to napokon po úvodných metroch podarilo. V predošlých rokoch týmto spôsobom dosahovali úrodu pšenice 6,3-7,3 t/ha, no ciele majú ešte vyššie.

testovanie nového stroja pre výsev pšenice ozimnej priamo do vysokého porastu medziplodín

Cestu sme ukončili na ôsmej farme DVP Agro, a.s. Rajhrad (dvpagro.cz), v areáli Bratčice, s pánom Rostislavom Mátlom. Taktiež siali v plnom nasadení. Hlavné plodiny v ich osevnom postupe striedajú mnohorakými druhmi v zmesiach medziplodín. Tiež skúšajú rôzne pomery rastlín. Pán Mátl je zároveň predsedom spolku Regeneratívneho poľnohospodárstva v Čechách (regenerative.cz), ktorý tiež ponúka predvádzanie inovatívnych technológií v rámci „dní otvorených dverí“ na farmách (o.i. aj slovenských). Po prehliadke strojového parku podniku, s novými „špecialitkami“, sme ukončili štvrtý deň na poli vysokej kvitnúcej zmesi medziplodín pri zapadajúcom slnku – tak trochu romanticky i symbolicky.

porast medziplodín siahal chlapom po ramená

Pochopili sme totiž, že naši českí kolegovia nám ukazujú dobrú cestu a že doterajší prístup k hospodáreniu na pôde je nutné inovovať. Hlavne s ohľadom na klimatické zmeny, extrémne vlahové podmienky počas hospodárskeho roka a obrovskú stratu ornice v početných eróznych udalostiach. Je potrebné uvedomiť si hodnotu, výnimočnosť a schopnosti obhospodarovanej pôdy. A tiež to, že poľnohospodár musí dbať nielen na zdravie ľudí – spotrebiteľov, ale aj životného prostredia. Základ pre poľnohospodárstvo tvoria predsa prírodné zdroje, o ktoré sa treba starať, poznať ich a chrániť.

Ďakujeme všetkým účastníkom za spoluprácu!

Na záver snáď treba už len dodať, že je škoda, že sa cesty so Združením pestovateľov obilnín nezúčastnilo viac slovenských poľnohospodárov!

Lada Debnárová, október 2023.

Stanovisko Predstavenstva ZPO k situácii po žatve 2023

Stanovisko Predstavenstva ZPO k situácii po žatve 2023

Vo štvrtok 7.septembra 2023 zasadalo Predstavenstvo a Kontrolná komisia Združenia pestovateľov obilnín v Trnave. Jedným z výstupov je aj nasledujúce stanovisko k celkovej situácii v sektore obilninárstva:

STANOVISKO

Predstavenstva Združenia pestovateľov obilnín

k situácii po žatve hustosiatych obilnín v roku 2023

Predstavenstvo Združenia pestovateľov obilnín na svojom zasadnutí 7.septembra 2023 v Trnave vyhodnotilo aktuálnu situáciu v sektore obilnín na Slovensku takto:

 • Z pohľadu priebehu počasia v hospodárskom roku 2022/2023

Počasie pri zakladaní porastov ozimín na jeseň 2022 bolo ešte cítiť dopady extrémne suchého a horúceho priebehu počasia, ale osevy prebehli v agrotechnických termínoch. Jarné práce roku 2023 boli zahájené v polovici marca a neskoršie silné mrazy spomalili sejbu jarín. Neskoršie chladnejšie a daždivé obdobie obmedzovalo zásahy na poli, prípadne záplavy ich až znemožňovali. Ale do konca mája boli jarné práce u nás ukončené.

V letných mesiacoch sme zaznamenali aj štatisticky potvrdené najteplejšie obdobie, ktoré urýchlilo dozrievanie a zber obilnín, hlavne v južných okresoch Slovenska. Žatva sa začala v 26.týždni zberom ozimného jačmeňa. Na kvalite produkcie sa však u hustosiatych obilnín negatívne prejavil vlhký priebeh počasia v druhej polovici žatvy roku 2023. Predovšetkým v severnejších regiónoch Slovenska dažde v 25.-26.týždni spôsobili poľahnutie porastov, napadnutie klasov hubovitými chorobami, či klíčenie zŕn v klase a oddialili zber. V mnohých prípadoch sa potravinárska pšenica a jačmeň museli preradiť do kvality kŕmnej.

 • Z hľadiska úrody hustosiatych obilnín a očakávanej úrody kukurice

Úroda pšenice by z hľadiska množstva mala presiahnuť 6 ton z hektára, čo je o jednu tonu, resp. 18 percent viac ako vlani. Podobne je to aj u jačmeňa, kde štatisticky vykazujeme v tomto roku úrodu asi 5,5 tony z hektára, čo je o 0,4 t/ha, resp. 12 percent viac ako v roku 2022. Naopak, u raže došlo k miernemu poklesu úrody na 3,4 t/ha. U ovsa a tritikale ešte neboli zobraté všetky pestovateľské plochy, ale aj tu by sme mali dosiahnuť prinajmenšom rovnaké, alebo i lepšie úrody ako vlani.

U kukurice by sme sa mali vrátiť k priemernej úrode z predošlých rokov, čo znamená, že oproti vlaňajšiemu prepadu by sme mali dosiahnuť dvojnásobnú úrodu, odhadom 7,4 tony z hektára. Všetko bude jasnejšie po ukončení zberu všetkých druhov obilia.

Celkovo môžeme vyjadriť spokojnosť s výsledkami zberu hustosiatych obilnín na Slovensku v roku 2023. Ich produkcia naďalej zabezpečí sebestačnosť krajiny. Poľnohospodársku produkciu v tomto roku ovplyvňovali aj nové požiadavky v rámci SPP, ale aj ich neskoršie komunikovanie poľnohospodárom. Tých obmedzovalo plnenie podmienok ekoschém, zakladanie biopásov, termíny ich kosenia a údržby, nižšia účinnosť prípravkov na ochranu rastlín a rozvoj chorôb a škodcov v porastoch.

 • Z hľadiska vývoja cien výrobných nákladov a realizačnej ceny

Výrobné náklady pre poľnohospodársku výrobu na Slovensku sa oproti minulému roku znížili iba mierne. Nevyhnutné vstupy, ako osivo, priemyselné hnojivá, chemické ochranné látky, pohonné látky apod., naďalej nakupovali za vysoké ceny. V niektorých prípadoch z týchto dôvodov mohlo dôjsť k zníženiu použitia potrebných vstupov, a tým k zhoršeniu predpokladaných výsledkov produkcie.

Realizačnú cenu obilnín po žatve roku 2023 naďalej negatívne ovplyvňuje vysoká ponuka lacnejšieho obilia pôvodom u Ukrajiny a slabý, takmer žiadny dopyt. Slovenské obilie je na Slovensku takmer nepredajné a trh aktuálne stagnuje. Plnia sa iba vopred podpísané obchodné dohody s domácimi odberateľmi. Ich nároky na potravinársku kvalitu pšenice však často vedú k jej nákupom zo zahraničia. Uzatvárajú sa iba krátkodobé kontrakty, ktoré nezaručujú domácim producentom odbyt v ďalšom období, a tým zvyšujú nervozitu, nestabilitu a tlak na zníženie ceny.

Súčasná realizačná cena pšenice potravinárskej na Slovensku je v rozmedzí 170 až 190 euro na tonu, u kŕmneho obilia je cena 130 až 160 €/t u pšenice a 120 až 140 €/t u jačmeňa. Pre pšenicu najvyššej kvality E+ je možné získať cenu 200 – 220 €/t. Tieto ceny však v žiadnom prípade nemôžu uspokojiť domácich pestovateľov obilnín, pretože im sotva nahradia náklady na vstupy do výroby a už vôbec neumožnia plánovať ďalšie investície.

Skladovacie kapacity pre domácu produkciu zrnín (hustosiate obilniny, olejniny a kukurica) nie sú dostatočné. Ich nedostupnosť zhoršuje pozíciu na trhu predovšetkým menším producentom.

Očakávané finančné odškodnenie pestovateľov pšenice za straty pri zhoršenej realizácii produkcie v minulom roku, nebude mať takmer žiadny vplyv a nezaručí zlepšenie situácie spomínaných pestovateľov na Slovensku. Toto riešenie Európskej Komisie nepovažujeme za adekvátne, ani systematické.

 • Z hľadiska vývoja medzinárodnej situácie na trhu s obilím

Objem bezcolných dovozov obilia z Ukrajiny do priestoru Európskej únie s nižšou trhovou cenou vytvára od minulého roka nekonkurenčné prostredie pre domácich producentov. Obsadenie tradičných odbytíšť a tlak na zníženie realizačnej ceny obilia spôsobuje slovenským (ale aj európskym) pestovateľom problémy pri predaji vlastnej produkcie. V takomto chaotickom trhovom prostredí je potrebné apelovať aj na nároky na potravinársku kvalitu u spracovateľov.

Pokiaľ sa od 15.septembra 2023 zruš zákaz dovozu zrnín z Ukrajiny do EÚ, a nepodarí sa obnoviť čiernomorská dohoda o obilí, bude Slovensko čeliť enormnému tlaku na hraničných prechodoch s Ukrajinou. Obávame sa totiž, že Poľsko splní avizovaný zákaz dovozu, napriek európskym sankciám a naša krajina sa stane hlavným tranzitným ťahom od východu na trhy krajín západnej Európy. V takomto prípade by domáca slovenská produkcia obilnín nemala žiadnu šancu pre realizáciu na trhu, resp. by bola jej ponuka za cenu, ktorá nebude zodpovedať vynaloženým nákladom. Táto situácia výrazne zhorší segment obilninárstva u nás.

Pre tranzitovanie ukrajinského obilia do afrických krajín od slovensko-ukrajinských hraníc (návrh ministra dopravy), nevidíme dôvod, ani pozitívny zmysel. Pre realizáciu obilia z Ukrajiny do krajín Afriky a Blízkeho východu je efektívnejšie využiť čiernomorské prístavy, ktoré sa najbližšie nachádzajú v Rumunsku. Navyše existujú dôvodné obavy, že africké trhy, kam pôvodne Ukrajina ponúkala svoje zrniny, boli obsadené a sú saturované ponukou z Ruskej federácie.

Jediným riešením je znovuzavedenie cla na dovozy z tretích krajín, a teda aj z Ukrajiny. Taktiež je nevyhnutné získavať priebežne evidenciu dovážaných množstiev cez jednotlivé členské krajiny EÚ. A presne evidovať materiálnu, vojenskú, či humanitárnu pomoc, aby bola cielená a účinná. Efektivitu finančnej pomoci Ukrajine totiž limituje vysoká miera korupcie v tejto krajine. Aj preto by sa mala prísne oddeliť od podnikateľského prostredia. Európska Komisia by preto mala opätovne zvážiť svoje opatrenia a myslieť pri tom na ochranu domácich podnikateľov a poľnohospodárov.

 • Očakávania pre hospodársky rok 2023/2024

Pokiaľ sa naplnia vyššie spomínané odhady vývoja v medzinárodnom obchode, a nedôjde k urýchlenému riešeniu na otvorenom trhu EÚ, je možné očakávať pre slovenské obilninárstvo a celkovo agropotravinársky sektor, veľmi negatívny scenár.

V krátkom čase by predaj obilia a kukurice za nízke ceny pod výrobné náklady viedol k platobnej neschopnosti poľnohospodárskych subjektov, ktoré by neboli schopné splácať svoje bankové pohľadávky. Celkovo by agropotravinársky sektor na Slovensku nebol schopný konkurovať dovozom nielen obilia, ale aj ďalších produktov, napr. kuracieho mäsa, vajec, múky, olejov, apod. Spôsob a nákladovosť produkcie na Ukrajine je totiž neporovnateľne iná, nižšia a nezodpovedá štandardom Európskej únie.

 • Závery a odporúčania
 • Udržovať dlhodobé obchodné vzťahy s domácimi spracovateľmi obilia,
 • Podporiť domácich chovateľov a rozvinúť spracovateľský priemysel,
 • Systémovo obmedziť dovozy lacnejších zrnín, a tým ochrániť konkurencie-schopnosť európskych pestovateľov,
 • Zabezpečiť stopercentnú kontrolu, evidenciu a dosledovateľnosť do miesta určenia všetkých množstiev komodít z Ukrajiny tranzitujúcich cez územie Slovenska,
 • Politicky a diplomaticky podporiť úzku komunikáciu a spoluprácu krajín EÚ, ktoré hraničia s Ukrajinou,
 • Vytvoriť odbornú pracovnú skupinu na úrovni štátnej a samosprávnych organizácií a navrhnúť účinné riešenia pre zachovanie budúcnosti slovenského agropotravinárstva.

Ing. Peter Marko

Predseda predstavenstva ZPO

zasadnutie členov Predstavenstva a Kontrolnej komisie ZPO v Trnave, 7.9.2023
zľava: Ing. Marián Cikatricis, Ing. Igor Jakubička, Ing. Ján Belák, Mária Matušíková
Zľava: Ing. Peter Marko, Ing. Milan Krajanec

Budeme dodávať štátne potraviny?

Budeme dodávať štátne potraviny?

V piatok 23.júna 2023 sa v Bratislave, v budove Národnej rady Slovenskej republiky uskutočnilo rokovanie predsedu predstavenstva Združenia pestovateľov obilnín, Ing. Petra Marka, podpredsedu Ing. Igora Jakubičku a výkonnej tajomníčky ZPO Ing. Vladimíry Debnárovej s predsedom Výboru NR SR pre poľnohospodárstvo a životné prostredie, MVDr. Jaroslavom Karahutom.

Stretnutie sa uskutočnilo na pozvanie Dr. Karahutu, ktorý informoval zástupcov združenia o návrhu programu „Štátne potraviny za normálne ceny“. Je prirodzené, že pred blížiacimi sa parlamentnými voľbami sa zainteresovaní predstavitelia politických strán chcú stretávať so zástupcami poľnohospodárskej praxe a vymieňať si s nimi názory na aktuálne témy rezortu. Pozvanie na rokovanie sme teda privítali s pozitívnymi očakávaniami.

Poslanec strany Sme rodina, Dr. Karahuta oslovuje postupne všetky samosprávne zväzy pôsobiace v agropotravinárstve s cieľom zamerať ich úsilie na vytvorenie odbytových organizácií. Ich hlavným cieľom by mal byť výkup domácich poľnohospodárskych produktov, vlastné spracovanie a predaj v dostupných cenách domácemu spotrebiteľovi. Vytvorenie odbytových združení by bolo podporené zo štátnych prostriedkov do výšky 120 000 euro, plus cca 10% z obratu. Zámerom je využiť aj chátrajúce hospodárske dvory a budovy, z ktorých by štát vytvoril technologicky potravinárske parky. Celý program by bol pripravený na strane štátu, združenia by sa zapojili podľa záujmu.

Finančné nástroje by pochádzali zo štátnych aktív, ako záruka pre bezúročné bankové úvery na 15 rokov. Toto obdobie by zároveň bolo podmienkou pre zotrvanie odbytového združenia. Vzor pre takéto „štátne podnikanie“ čerpá Dr. Karahuta z Poľska, ktoré už takmer 20 rokov takto spracúva a realizuje domácu produkciu. Na konci by bola vytvorená sieť asi stovky maloobchodných predajní, ktoré by zároveň poskytovali rôzne služby obyvateľstvu na vidieku.

Obilniny patria do základného jedálnička zdravej stravy, a preto by mali tvoriť základ pre domáce spracovanie múky, chleba, pečiva, vločiek, ale aj ďalších potravín. Kapacity by bolo možné využiť aj na výrobu špeciálnych medicínskych, či priemyselných výrobkov z obilia. Navyše, spájanie sa do „družstiev“, či väčších nadväzujúcich celkov je jednou z priorít aj budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ. Podstatné je dosiahnuť odbyt pre domácu produkciu a dostupnú cenu potravín pre spotrebiteľov.

Po takmer dvojhodinovom stretnutí obaja zástupcovia Združenia pestovateľov obilnín túto tému prediskutovali a ďalší postup krokov predložia na najbližšom rokovaní Predstavenstva ZPO. Podstatné je rozhodnutie zmeniť formu a ciele obilninárov na Slovensku v prípadnom novom odbytovom združení. Budeme vás informovať.

Foto zo stretnutia v NR SR 23.6.2023. Zľava: Ing. Peter Marko, predseda predstavenstva ZPO, Ing. Igor Jakubička, podpredseda, Ing. Vladimíra Debnárová, tajomníčka ZPO, MVDr. Jaroslav Karahuta, predseda Výboru NR SR pre poľnohospodárstvo a životné prostredie.

Zapísala: Ing. V. Debnárová

Pozvánka na XX. Valné zhromaždenie členov Združenia pestovateľov obilnín

Pozvánka na XX. Valné zhromaždenie členov Združenia pestovateľov obilnín

Vážení členovia Združenia pestovateľov obilnín, v stredu 14.júna 2023 sa v Nitre, v Zelenom salóniku Agroinštitútu Nitra (IZPI) na 1.poschodí, od 9.hod. uskutoční v poradí dvadsiate zasadnutie Valného zhromaždenia členov ZPO. Prosím, potvrďte svoju účasť na emaile: zdruzeniepo@gmail.com , alebo telefonicky u tajomníčky ZPO, Ing. Debnárovej (0903/744433).

Inovácie majú budúcnosť

Inovácie majú budúcnosť

Na medzinárodný odborný seminár „Inovatívnymi prístupmi v rastlinnej výrobe k cieľom SPP“ si 9.marca 2023 do Nitry našlo cestu takmer 70 účastníkov, 7 lektorov aj dvaja novinári. Plná prednášková miestnosť A1 Inštitútu znalostného pôdohospodárstva a inovácií potešila hlavne organizátorov – Združenie pestovateľov obilnín a Slovenský zväz olejninárov. Pestré prezentácie nielen zo Slovenska, ale aj Čiech a Poľska, poukazovali na možnosti presného poľnohospodárstva, inovácií v agrotechnike, či zlepšovania kvality a štruktúry pôdy biohnojivami.

MVDr. Jaroslav Karahuta

Téma úvodného príhovoru MVDr. Jaroslava Karahutu, predsedu Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, o ochrane pôdy a jej význame, vyznela ako motto celej akcie, ktorá sa konala pod jeho záštitou. „Len dobre vyvážený manažment a využívanie pôdy umožňuje udržať jej produkčný potenciál,“ povedal.

Ing. Peter Marko

Na konkrétne postupy presného poľnohospodárstva pre efektívne využívanie vstupov do poľnovýroby upriamil pozornosť Ing. Peter Marko, predseda Združenia pestovateľov obilnín. Dôležité je priebežné získavanie agronomických informácií a ich analyzovanie. Podľa dostupných údajov sa tvoria aplikačné mapy pre výživu rastlín, či cielené použitie chemických ochranných látok, ktoré pomáhajú významne znížiť ich spotrebu. Pri súčasných cenách vstupov to môže priniesť úsporu v desiatkach tisíc euro a na druhej strane zvýšiť výnosy pestovaných plodín. Napokon, do úspor budú poľnohospodárov tlačiť aj ciele Zelenej dohody pre zníženie pesticídov v rastlinnej výrobe v krajinách EÚ.

Prof. Ing. Pavol Findura, PhD.

O inovatívnych prístupoch v pestovateľských technológiách a technických, či biologických možnostiach prevencie zhutnenia pôdy rozprával Prof. Ing. Pavol Findura, PhD., prorektor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Poznanie pôdnych podmienok podniku a správne nastavenie poľnohospodárskej techniky je základom. Treba zvážiť aj rozhodnutie prejsť na pôdo-ochranné technológie, ak tomu okolnosti prajú. Predstavil aj závery výskumného projektu Uranos o výrobných technológiách s biostimuláciou pôdy, ktoré priniesli zaujímavé poznatky o znižovaní energetickej náročnosti na spracovanie pôdy a zvyšovaní potenciálu úrod.

Ing. Antonín Šandera

Ing. Antonín Šandera zo spoločnosti AGRO 2000, s.r.o., predstavoval konkrétne príklady riešenia erózie z praxe v Českej republike. Aj tu už pociťujú klimatické zmeny a ich dopad na priebeh počasia a hlavne zrážky. Preto sa sústredili na bilanciu dostupných živín v osevných postupoch, ale aj väzbu na legislatívne požiadavky (nitrátová smernica, GAEC apod.). Cestou pre riešenie erózie je správna kombinácia technológie, organizácie parciel a osevného postupu. Nový pohľad na funkčný celok môže priniesť aj väčšie zadržanie potrebnej vlahy, či ochranu pred škodcami. Treba rešpektovať regionálne osobitosti a neustále pozorovať výsledky.

Prof. Lidia Sas-Paszt

Téme pôdy, jej štruktúry, pH a zlepšovaniu jej kvality venovala svoju prezentáciu aj Prof. Lidia Sas-Paszt z poľského národného výskumného inštitútu InHort v meste Skierniewice. Konkrétne príklady z poľských polí, kde už roky bojujú s veternou eróziou, kyslými pôdami a nízkou úrodnosťou (až 80% p.p.!), poukázali na nevyhnutnosť zapracúvania biologických zložiek do pôdy. Na ich revitalizáciu využívajú biohnojivá z hnedého uhlia, či Leonarditu, obohatené o mikroorganizmy a huby. Výskumníci sú už držiteľmi niekoľkých patentov a pripravujú výrobu viacerých druhov takýchto biohnojív, ale aj obohatených minerálnych hnojív. Tie majú preukázateľne vyššie využitie živín rastlinami (o 60%) a nemajú fytotoxický efekt (pre možné predávkovanie). Do roku 2028 budú mať biohnojivá už 11-13% zastúpenie vo svetovom poľnohospodárstve.

Humínové kyseliny v biohnojivách upravujú štruktúru pôdy a jej biochemicko-fyzikálne vlastnosti, čím zlepšujú vstrebateľnosť živín do rastlín. K obnove úrodnosti pôdy v Poľsku využívajú aj rastlinné extrakty, napr. múčku z horčice a repky. Pridané mikroorganizmy majú antibiotický efekt a zvyšujú odolnosť rastlín voči patogénom. Okrem iného v Poľsku už vyše 5 rokov funguje program vápnenia pôd s finančnou podporou eurofondov.

Miroslaw Lopucki

Odporúčania výskumníkov potvrdil poznatkami z praxe aj pán Miroslaw Lopucki z firmy Mirpol, ktorá ponúka vápenaté humínové hnojivo Calium Carbo. To pomáha pôde lepšie absorbovať vodu, stimuluje koreňový systém, zvyšuje kvalitu pôdneho humusu a dostupnosť živín pre pestované rastliny, čo v dôsledku zvyšuje produkciu.

Ing. Jozef Rebro

Záverečný odborný príspevok patril Ing. Jozefovi Rebrovi, predsedovi Slovenského zväzu olejninárov. Všetkých pestovateľov zaujíma očakávaný vývoj na trhu so zrninami, ktorý ovplyvňuje v súčasnosti priveľa negatívnych okolností. Vysoké vstupné náklady do výroby, trhová cena pod tlakom lacných dovozov z Ukrajiny, očakávané sucho v niektorých oblastiach, nízky dopyt a plné sklady príliš neprajú obilninárom, ani olejninárom na Slovensku. „Slovenskí spracovatelia sú zásobení do novej úrody, a tak tu máme trh spracovateľa, nie pestovateľa,“ povedal. V hospodárskom roku 2022/23 bola vo svete rekordná úroda repky olejnej (85 mil.t) a v tomto roku sa očakáva mierny nárast výmer aj hektárových úrod v rámci EÚ. Okrem toho však už začiatkom leta majú do Európy prúdiť vysoké dovozy repky z Ukrajiny, ale aj z Austrálie, kde bola rekordná úroda. Na trhu EÚ je teda prebytok repky (o 3 mil.ton viac ako obvykle), ale aj olejov. „A tak sme svedkami anomálie, kedy vo februári – marci nechce zrniny nikto nakupovať,“ uzavrel Ing. Rebro svoju predpoveď, s príznačnými klesajúcimi linkami grafov cenového vývoja na burze Euronext. Pestovatelia sa tak budú musieť prispôsobiť a ešte intenzívnejšie získavať aktuálne informácie pre správne a včasné rozhodnutia.

Plná sála pozorných poslucháčov

V rámci diskusie vystúpila do popredia práve téma dovozov zrnín z Ukrajiny do Európy, s nulovým clom a prakticky s minimálnou kontrolou. Združenie pestovateľov obilnín na tieto hrozby upozornilo už koncom júla 2022 a odvtedy na viacerých fórach, vrátane komoditnej rady MPRV SR a viacerých médií. Prebieha komunikácia na úrovni SPPK a MPRV SR, ale aj v rámci krajín Vyšehradskej štvorky, vrátane Rumunska. Dr. Karahuta tiež potvrdil, že o téme rokoval s ukrajinským partnerom, ako aj s predsedami parlamentných výborov krajín V4 a pred týždňom tiež s eurokomisárom Wojciechowskim. Je na škodu veci, že sa odborná téma politizuje a EÚ zatiaľ neberie ohľad na dopady na trhoch východných členských krajín. Naopak, na ďalšie dva roky predlžuje platnosť nariadenia na dovozy bez obmedzení.

porovnanie pôd

Poslucháčov však zaujali pozitívne príklady z Českej republiky, aj Poľska, kde sú v zavádzaní inovácií ďalej. Ďalšie otázky padali na praktické využívanie moderných postupov v agronómii. Napokon, Združenie pestovateľov obilnín poskytne záujemcom príležitosť osobne navštíviť inovatívne farmy v Českej republike, Nemecku a Poľsku už koncom jari tohto roku, kedy plánuje organizovať zahraničnú študijnú cestu. V krátkom čase predstavíme program, a preto odporúčame sledovať našu stránku www.obilninari.sk! Členovia ZPO budú pri platbe opäť zvýhodnení. Medzinárodný odborný seminár zakončili účastníci chutným obedom.

Seminár poctili návštevou aj zástupkyne MPRV SR (vľavo vpredu)

Teší nás aj množstvo pozitívnych reakcií či už zo strany lektorov, ale hlavne prítomných slovenských poľnohospodárov, potravinárov a obchodníkov.

Ďakujeme za vašu aktívnu účasť a tešíme sa na stretnutie na ďalšej akcii 😊

Združenie pestovateľov obilnín

POZVÁNKA na 9.marca 2023

POZVÁNKA na 9.marca 2023

Vážení poľnohospodári,

srdečne Vás pozývame na medzinárodný odborný seminár do Nitry, kde vo štvrtok 9.marca 2023 budete mať príležitosť počuť aj diskutovať s významnými odborníkmi v oblasti vedy, výskumu i praxe na témy inovatívnych prístupov v rastlinnej výrobe, skúsenosti s presným poľnohospodárstvom, modernými technológiami i poľnou technikou. Najnovšie svetové poznatky o významných vlastnostiach pôdy a možnostiach ich zlepšovania nám určite ukážu cestu, ako čo najskôr dosiahnuť vytýčené ciele Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ v ďalšom období.

Prosím, prihláste sa čo najskôr (prihláška na stiahnutie nižšie), nakoľko kapacita miestnosti je obmedzená. Viac informácií nižšie, alebo v priloženej pozvánke.