Hlavné ciele na roky 2018/19

Dňa 27.júna 2018 sa v Nitre uskutočnilo XV. valné zhromaždenie členov Združenia pestovateľov obilnín. V rubrike „Čo robíme – Zápisy zo zasadaní“ na tejto stránke Vám prinášame v celku zápisnicu aj uznesenie. Tu v skratke ponúkame krátke závery zo správy predsedu predstavenstva:

Predseda predstavenstva ZPO, Ing. Urminský predložil správu o činnosti predstavenstva ZPO za obdobie od XIV. VZ ZPO a plán hlavných úloh na ďalšie obdobie. Vyzdvihol hlavné úlohy na najbližšie obdobie, ktoré súvisí s návrhom na Spoločnú poľnohospodársku politiku EÚ na roky 2021-2027 a návrhom rozpočtu pre slovenské poľnohospodárstvo. Vyhodnotil hospodársky rok 2017/18 z pohľadu produkcie obilnín na Slovensku, kde u hustosiatych obilnín došlo k medziročnému poklesu úrody o 18% a u kukurice dokonca o 39%. Prepad úrod bol skôr lokálny a  niektoré podniky zasiahol až katastrofálne,  oproti roku 2016 až  viac ako o 50%. I napriek upozorneniu ZPO na jeseň 2017, SPPK  na to nereagovala.

ZPO sústredila svoju pozornosť na novelu zákona č.504/2003 o nájme poľ.pôdy, úpravu STN pšenice potravinárskej, výskumné úlohy NPPC-VÚRV v Piešťanoch, pravidelné poskytovanie informácií o cenách a vývoji na trhu s obilím. V auguste r.2017 sme z prieskumu spokojnosti členov ZPO vyvodili viacero záverov a pracujeme na tom, aby sme čo najlepšie vyhoveli požiadavkám. Finančné zabezpečenie činnosti ZPO je uspokojivé, aj vďaka finančným darom a plneniu členských príspevkov na 100%. Pripravujeme v spolupráci s ďalšími zväzmi odbornú konferenciu (26.9.2018 v Nitre), zahraničnú študijnú cestu a ďalšie aktivity pre členov ZPO na ďalšie obdobie.

Hlavné ciele ZPO na ďalšie obdobie r.2018/19:

 • Systematicky sledovať prípravu legislatívy EÚ a SR a podieľať sa na pripomienkovaní a pozíciách SR v otázkach týkajúcich sa poľnohospodárskej produkcie,
 • Zúčastňovať sa na procese tvorby stratégie rozvoja slovenského poľnohospodárstva do r.2030 a na tvorbe Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ na roky 2021-2027,
 • V súčinnosti s ostatnými pestovateľskými zväzmi a SPPK hľadať možnosti a realizovať atraktívne aktivity pre členov ZPO (vzdelávacie, informačné, poradenské),
 • Zamedziť klientelizmu a zabezpečiť transparentnosť vzťahov z úrovne MPRV SR, PPA a SPF v otázkach GSAA, priamych platieb a II. piliera PRV,
 • Jednoznačne podporovať a presadzovať také formy podpôr (I. a II. pilier), ktoré budú riešiť maximálne podporu tvorby pridanej hodnoty (ŽV, špeciálna výroba, RV a pridružená výroba), t.j. zachovania zamestnanosti a osídlenia na vidieku,
 • Odmietame stropovanie a degresivitu platieb a chceme stropovanie po r.2020 ponechať na rozhodnutí členského štátu EÚ, kalkulovať s faktormi super hrubej mzdy pracovníkov podniku. Jednoznačne požadovať od zodpovedných štátnych autorít prijatie nápravných opatrení na zvrátenie katastrofálne nepriaznivého stavu a nastavenie podmienok na podporu ŽV – korelácia spotreby obilnín,
 • Jednoznačne presadzovať uplatnenie SAPS – hlavne prostriedky z II. piliera do I. piliera viazať na tvorbu pridanej hodnoty a technologický rozvoj.
 • Pokračovať v už nastolených prioritných úlohách z r.2017.

Zúčastnili sme sa odbornej konferencie

Vo štvrtok 22.marca 2018 v Senci zorganizoval Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva (NPPC), spolu s Roľníckymi novinami, odbornú poľnohospodársko-ekonomickú konferenciu na tému Situácia a perspektívy trhu vybraných agropotravinárskych komodít v Slovenskej republike.

Po úvodných slovách predstaviteľov organizátorov postupne vystúpili komoditní analytici Odboru agropotravinárskeho trhu a rozvoja vidieka NPPC-VÚEPP.  Po každej analýze sa uskutočnila krátka diskusia na pódiu so zástupcami poľnohospodárskej praxe v danej komodite. Po situácii a perspektívach na trhu s jatočnými ošípanými a bravčovým mäsom a možnostiach rozvoja chovu hovädzieho dobytka na Slovensku, nasledovala téma o situácii na trhu s obilninami a olejninami.

V diskusii zastupovala Združenie pestovateľov obilnín výkonná tajomníčka, Ing. Vladimíra Debnárová, ktorá objasnila vývoj pestovateľských plôch obilnín a olejnín na Slovensku. Podľa analýzy ZPO z roku 2016, výmera obilnín od roku 1975 do roku 2015 sa dokonca znížila (z 898 639 ha na 749 217 ha), no enormne – o vyše 1500% vzrástli pestovateľské plochy olejnín, najmä repky. Produkcia obilnín sa zvyšovala vďaka rastúcej hektárovej úrode. K monokultúrnym plodinám hľadá aj ZPO primerané alternatívy a svojim členom v marci 2017 združenie pripravilo odbornú konferenciu na tému „Perspektívne prístupy v rastlinnej výrobe“, kde o.i. ponúklo informácie o pestovaní Konopy siatej na technické účely, Amarantu (Láskavca), o ekologickej poľnohospodárskej výrobe atď.

V rámci obilnín je Slovensko sebestačné (aktuálne na 144%) a dokážeme zabezpečiť potravinovú sebestačnosť, no pšenica zároveň tvorí časť záporného obchodného salda kvôli vývozom tejto suroviny. Možnosti odbytu obilia doma sú čoraz viac obmedzené – klesá stav hospodárskych zvierat a klesá aj spotreba na potravinárske účely (mlyny, škrobárne, liehovary, sladovne). Sú to predovšetkým ekonomické aspekty – finančné zhodnotenie produkcie, možnosti realizácie obilnín na voľnom trhu a trhové ceny, ktoré definujú záujem domácich pestovateľov o určité druhy poľných plodín. Reálne sa nejaví tendencia zvyšovania pestovateľských plôch, no produkcia má rezervy vo zvyšovaní úrod. Veď od roku 1990 kleslo nielen využívanie maštaľného hnoja, ale najmä spotreba umelých hnojív – dusíkatých hnojív o 23%, fosforečných o 80,2% a draselných až o 87% (zdroj: správa SAŽP, 2016).

K naplneniu cieľov Stratégie rozvoja poľnohospodárstva SR do roku 2020 chýbajú vzájomne národohospodársky prepojené systémové opatrenia. Okrem iných aj vo vertikále prvovýroba – spracovateľ – obchodník. Na zabezpečenie potravinovej sebestačnosti SR chýbajú spracovateľské kapacity, ktoré buď nie sú dostatočne vybudované (najmä pre strukoviny, špeciálne plodiny apod.), alebo nie sú efektívne využívané (napr. kŕmne zmesi, olejniny). Navyše, podporné schémy na Slovensku sú nastavené tak, že nič nenúti roľníkov pestovať rôzne plodiny. Tento prístup má negatívny dopad aj na ekológiu, pôdu a vodný manažment. Chybný je najmä spôsob platby na plochu a tiež nesystémová a neadekvátne smerovaná štátna pomoc, ktoré v zásade bránia rozvoju živočíšnej výroby, ale aj ostatnej výroby naväzujúcej na ňu. Pre slovenské poľnohospodárstvo by bolo vhodnejšie a oveľa reálnejšie nájsť mechanizmus viazania podpory na efektívnu produkciu.

Po tejto téme ešte nasledovalo vystúpenie a diskusia k situácii na trhu s ovocím a zeleninou a napokon zhodnotenie ekonomiky výroby vybraných agropotravinárskych komodít. V závere odbornej konferencie vystúpil aj Ing. Milan Semančík, predseda SPPK. Diskusie potom pokračovali na neformálnych stretnutiach.

Link na video z časti o obilninách a olejninách: http://rno.sk/video/polnohospodarsko-ekonomicka-konferencia-situacia-na-trhu-obilnin-a-olejnin/

Viac informácií nájdete na stránke VÚEPP: http://www.nppc.sk/index.php/sk/home/2-all/400-vuepp-polnohospodarsko-ekonomicka-konferencia-2018

Diskusia na tému obilniny a olejniny v SR, s Ing. Vladimírou Debnárovou (ZPO) a Ing. Danielou Rudou, riaditeľkou Odboru rastlinných komodít MPRV SR.
Pohľad na diskutérov a účastníkov odbornej konferencie

 

Zhodnotenie roka 2017 a výzvy pre rok 2018

Ku koncu roka 2017 sme sa pokúsili stručne zhodnotiť hlavné pozitíva a negatíva končiaceho sa roka a zároveň načrtnúť vízie pre rok 2018:

Pozitíva roku 2017:

Pozitíva z hľadiska pestovateľov obilnín na Slovensku je možné prezentovať, žiaľ, len veľmi krátko. V tomto roku sme po niekoľkých za sebou nasledujúcich hospodárskych rokoch s rastúcimi svetovými zásobami pšenice a číslami produkcie hlavných obilnín, zaznamenali pokles úrod. Najmä kvôli menej priaznivým poveternostným podmienkam počas roka. No v konečnom dôsledku to znamenalo zvýšenie odbytových cien obilia, čo predstavuje pre úspešných slovenských pestovateľov významný príjem a možnosti pre investície a ďalší rozvoj daného poľnohospodárskeho podniku.

Navyše, na jar tohto roka zorganizovalo ZPO, spolu so Slovenským zväzom olejninárov odbornú konferenciu „Perspektívne prístupy v rastlinnej výrobe“ na tému hľadania alternatív k veľkým monokultúrnym výmerám obilnín a olejnín, ktoré sa, žiaľ, stali predmetom vývozu v stave suroviny a zvyšujú záporné saldo nášho zahraničného obchodu. Prezentácie odborníkov z rôznych oblastí a pohľadov na našu rastlinnú produkciu zaujali, a tak dúfame, že sa v tomto smere dočkáme aj väčšej podpory zo strany štátu pre atraktívne poľné plodiny žiadané aj na domácom trhu.

Negatíva roku 2017:

Keď som spomínal úspešných slovenských pestovateľov obilnín, musím spomenúť aj tých, ktorých žiaľ extrémy počasia zasiahli tak nepriaznivo, že prišli o zásadnú časť svojej produkcie, čo v niektorých prípadoch môže spôsobiť pád podniku. V tomto smere nám zatiaľ chýba na Slovensku konkrétna forma podpory a riešenia dopadov na poľnohospodárstvo, ktoré súvisia s klimatickými zmenami.

Ďalším negatívom tohto roka označím slabšiu komunikáciu štátnych aj mimovládnych inštitúcií v rámci prípravy Spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2020. Myslíme si, že bolo možné urobiť viac v snahe dosiahnuť presadenie našich záujmov na európskej pôde. Obávame sa napríklad zastropovania priamych platieb, ktorým by u nás dochádzalo umelo k rozbíjaniu väčších poľnohospodárskych podnikov a tým aj k ich oslabovaniu. Slovensko aj Česká republika sú v tomto v rámci Európskej únie špecifické, čo vyplýva z historického vývoja, no nemôžu byť za to „postihované“, pretože je to proti zdravému sedliackemu rozumu.

Napokon nedá mi nespomenúť novelizáciu Zákona o prenájme poľnohospodárskej pôdy, ktorá skôr spôsobí ešte viac problémov, ako prinesie dobré riešenia. Žiaľ, aktuálny legislatívny stav vo vlastníctve pôdy na Slovensku je veľmi zlý a dáva stále príležitosti skôr špekulantom a finančným skupinám, ako skutočným hospodárom, ktorí majú záujem starať sa o zverenú pôdu a využívať ju na produkciu kvalitných potravín.

Výzvy pre rok 2018:

V auguste 2017 ZPO vykonalo prieskum spokojnosti medzi svojimi členmi a z výsledkov, ako aj zo záverov prijatých na valnom zhromaždení členov ZPO, pre nás vyplývajú zásadné úlohy a ciele, ktorým sa chceme venovať v budúcom roku. Predovšetkým je to oblasť slovenskej aj európskej legislatívy, ktorú neustále sledujeme a snažíme sa pripomienkami a komunikáciou s kompetentnými orgánmi ovplyvňovať v zmysle obhajoby záujmov našich členov – pestovateľov obilnín na Slovensku.

Výzvou v najbližších rokoch bude určite aj pripravovaná úprava Spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskeho Spoločenstva. Aj preto je veľkou škodou, že slovenské samosprávne organizácie nemajú väčšie možnosti zúčastňovať sa na diskusiách a rokovaniach v Bruseli, keďže sme stratili členstvo v najväčšej európskej inštitúcii farmárov a družstiev – COPA/COGECA. Aj v tomto smere by si naši poľnohospodári zaslúžili viac podpory a pozornosti zo strany štátu.

Napokon, nemenej významnou výzvou je hľadanie vlastných rezerv a nedostatkov, ktoré sa prejavujú najmä v prístupe slovenských poľnohospodárov k podpornej politike štátu a EÚ. Slovensko nedostáva z európskej pokladnice málo, ale prijaté prostriedky nedokáže efektívne zhodnotiť a pretaviť do lepších výsledkov. Dotýka sa to tak nastavenia dotačných titulov, netransparentného správania sa, nevôli, či neschopnosti vzdelávať sa, ako aj vzájomného nepochopenia sa a drobenia poľnohospodárskej obce. K tomu musia byť aj jasne nastavené strednodobé podmienky štátnej pomoci. Jej dnešná úroveň, v porovnaní s Českom, Maďarskom a Rakúskom ukazuje, že za nimi výrazne zaostávame, a tým strácame konkurencieschopnosť. Nehľadajme teda to, čo nás rozdeľuje, ale pracujme spoločne na tom, čo nás spája!

 

Jozef Urminský

Predseda predstavenstva

Združenie pestovateľov obilnín

12.12. 2017.

Hlavné ciele ZPO v ďalšom období

Vážení členovia Združenia pestovateľov obilnín,

na ostatnom XIV. náhradnom Valnom zhromaždení členov Združenia pestovateľov obilnín dňa 15.júna 2017 v Nitre boli prijaté nasledovné závery – hlavné ciele ZPO na ďalšie obdobie rokov 2017/18:

 • naďalej striktne trvať na hľadaní východísk z otázok zo strany SPPK a MPRV SR nastolených P-ZPO v zhodnotení pestovateľského ročníka 2016 z novembra 2016
 • systematicky sledovať legislatívu EÚ a podieľať sa na prípravách pozície SR v otázkach dotýkajúcich sa obilnín
 • v súčinnosti s ostatnými pestovateľskými zväzmi a SPPK hľadať priestor na realizáciu atraktívnych aktivít pre členov ZPO v kontinuite so závermi hodnotenia stavu obilninárstva /2016 P-ZPO
 • v súčinnosti s SPPK sledovať budúci vývoj Spoločnej poľnohospodárskej politiky ES po roku 2020 a presadzovať záujmy našich členov.
  Prioritne:

  • zoperatívniť, zjednodušiť, materiálne posilniť systém podávania žiadosti o dotácie GSAA s cieľom platby zúčtovávať do konca decembra kalendárneho roku
  • nedopustiť dvojrýchlostnú Európsku úniu po roku 2020
  • zásadne zrovnoprávniť podmienky štátnej pomoci v jednotlivých štátoch EÚ.
   K tomu žiadať tvorbu dostatku finančných zdrojov v SR
  • za žiadnu cenu nepripustiť zo strany SR navrhovanú degresivitu platieb v roku 2020
  • presadzovať také pozemkové a pracovné právo, ktoré by zohľadňovalo súčasné pozitívne aspekty stavu slovenského poľnohospodárstva a jeho špecifiká (Zákon o nájme pôdy, Zákon o nákupe pôdy, Zákon o ochrane prírody a krajina v súlade so Zákonom o ochrane pôdy)
  • presadzovať v súčinnosti s SPPK prehodnotenie účinnosti vládou SR schválenej Stratégie rozvoja poľnohospodárstva do r. 2020 a jej zreálnenie v kontinuite so zhodnotením stavu potravinárskeho a spracovateľského priemyslu, na  základe presvedčenia ZPO, že sa neplnia strategické ciele.

Perspektívy rastlinnej výroby

Dňa 21.marca 2017 sa v Nitre uskutočnila odborná konferencia na tému „Perspektívne prístupy v rastlinnej výrobe“, ktorú organizovalo Združenie pestovateľov obilnín a Slovenský zväz olejninárov.

Konferencie sa zúčastnilo asi 60 záujemcov, a to nielen z radov členských subjektov týchto zväzov. Tému otvorila Ing. Hana Frátričová z Odboru rastlinných komodít MPRV SR, ktorá prezentovala problematiku vývozu rastlinných surovín do Rakúska na výrobu biopalív. Od 1.6.2017 totiž nadobúda platnosť smernica o národnej schéme Rakúska, podľa ktorej bude potrebná certifikácia pre deklarovanie, že biomasa v každom mieste spĺňa požiadavky Smernice 2009/28/ES. V úvodnej časti priblížili aktuálny stav a očakávaný vývoj v sektore pestovania a spracovania olejnín a obilnín predsedovia zväzov.

Ing. Jozef Rebro informoval, že podľa odhadov by mala v tomto roku stúpnuť produkcia repky olejnej o 2,5 mil. ton v rámci krajín Európskej únie. Cena repky bola od IX. 2016 do III. 2017 na najvyššej úrovni, a tak mali pestovatelia príležitosť uzavrieť zmluvy s hedžovanou cenou. V krátkom čase pribudne na Slovensku  spracovateľská kapacita pre 50-60 000 ton sóje, a tak stúpne dopyt po tejto komodite. No stále musíme pracovať na zvyšovaní obsahu dusíkatých látok v sóji a zachovať túto plodinu bez GMO.

Podľa Ing. Jozefa Urminského sa posledné tri roky akumulujú zásoby obilia na Slovensku, ktoré je čistým vývozcom tejto komodity. Pritom je na Slovensku príležitosť preorientovať sa na iné druhy komodít až v rámci výmery 200 000 hektárov, o ktoré by sa mohla znížiť pestovateľská plocha obilnín. No, žiaľ, sme len málo pripravení na alternatívne riešenia. Súčasné nastavenie podporných nástrojov je demotivujúce a netlačí farmára tak, aby rozvíjal produkciu v súlade s požiadavkami spotrebiteľov. Navrhol viacero možných riešení.

O aktuálnych výsledkoch výskumov ako aj o odporúčaniach v oblasti pestovania monokultúrnych porastov hovoril Ing. Roman Hašana z Výskumného ústavu rastlinnej výroby v Piešťanoch. Pri pokusoch s pestovaním pšenice ozimnej v monokultúrnom poraste sa znížila úroda o 40%, zvýšila sa zaburinenosť aj chorobnosť porastu. Alarmujúci je aj podiel obilnín a olejnín v rámci regiónov – výrobných oblastí Slovenska, napr. v zemiakárskej výrobnej oblasti. Je nevyhnutná diverzifikácia aj v rámci odrodovej skladby. Otázna je však ochota slovenských pestovateľov meniť zaužívané osevné postupy, keďže diverzifikácia neberie do úvahy ekonomické faktory.

Veľké perspektívy v orientácii sa na ekologické poľnohospodárstvo vidí Prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová z SPU v Nitre. Slovensko má výborné predpoklady na zvýšenie plôch v rámci ekologického systému a vo svete rastie dopyt po kvalitných bioproduktoch. V tomto smere existuje aj v Európskej únii viacero podporných nástrojov a fondov, ktoré možno využívať. Pritom je efektívnejšie zamerať sa až na finálne spracovanie potravinárskych výrobkov a čo najkratší predajný kanál.

Za Úniu potravinárov Slovenska informoval o situácii v slovenskom potravinárskom priemysle a obchode Ing. Daniel Molnár. Podľa posledného prieskumu SPPK z konca roka 2016 je na pultoch obchodov iba necelých 40% slovenských potravín. Saldo zahraničného obchodu s agrokomoditami klesá už niekoľko rokov, ale až 82% z dovážaných potravín sú nahraditeľné komodity, ktoré si dokážeme vyrobiť aj na Slovensku. Vyvážame suroviny, dovážame spracované potraviny s pridanou hodnotou. Na Slovensku tiež fungujú tzv. „prebaľovacie prevádzky“, ktoré tovar vyrobený v cudzine zabalia a označia ako „vyrobené na Slovensku“. Chýba lepší marketing, podpora domácej produkcie, ale aj lepšia výchova a vzdelávanie spotrebiteľov.

Určitou alternatívou pre slovenské polia je aj konopa siata, ktorú predstavil Ing. Dušan Knezovič z platformy Konopný dvor. Pestovanie tejto technickej plodiny, ktorá má tisícoraké využitie v praxi sa začalo rozvíjať aj vďaka vytvoreniu Konopného družstva a forme zdieľanej ekonomiky. Aj cena za túto surovinu na trhu nie je nezaujímavá: 1200 € za tonu za dobrú potravinársku kvalitu semena a 300-400 € za tonu nepotravinárskej kvality. No využiť je možné aj stonky a vlákno na rôzne účely, napr. v stavebníctve, medicíne, odevnom priemysle, lakoch atď.

Podľa Doc. Ing. Jozefa Húsku je perspektívnou alternatívou a pseudoobilninou budúcnosti Láskavec – Amarant. Pokusy s jeho pestovaním v našich podmienkach prebehli už pred 20 rokmi v Nitre a okolí. Ukázal sa ako výborná surovina nielen na tvorbu biomasy pre bioplynové stanice, ale zaujalo najmä potravinárske využitie semena láskavca, ktoré má jedinečné výživové hodnoty a prínosy pre zdravie človeka i zvierat.

Odborná konferencia priniesla mnoho zaujímavých informácií, otázok, ale aj riešení. Perspektívy v rastlinnej výrobe na Slovensku sú v jej diverzifikácii, väčšom ohľade na dopyt spotrebiteľov a najmä vo zvýšení domácej spotreby v rámci potravinárskeho priemyslu, ako aj v živočíšnej výrobe. Závery a odporúčania z konferencie si prečítajte tu:

Závery konferencie apr17

 

Biomasa do Rakúska náročnejšie

INFORMÁCIA pre pestovateľov surovín na biomasu

Európska Komisia schválila v máji 2016 národnú schému pre trvalú udržateľnosť biomasy „Austrian Agricultural Cetification Scheme“ (skratka „AACS“) vykonávacím rozhodnutím Komisie EÚ č.2016/708. Rozhodnutie vyjadruje, že AACS je v súlade s podmienkami stanovenými v smerniciach Európskeho parlamentu a Rady č.98/70/ES a 2009/28/ES.

AACS je v gescii Agrarmarkt Austria (AMA) a je akceptovaná medzi iné dobrovoľné schémy, ktoré uznala Európska Komisia (napr. nemecká ISCC). AACS pokrýva všetku biomasu určenú na výrobu biopalív alebo biokvapalín až do momentu ich prvého spracovania. Pokrýva všetky poľnohospodárske suroviny (obilniny, olejniny, rastlinné oleje), ktoré boli vyrobené v Rakúsku a tiež tie z iných členských alebo tretích krajín, ktoré boli certifikované dobrovoľnými schémami schválenými Európskou Komisiou, a teda zohľadňujú systém hmotnostnej bilancie.

Doterajší rakúsky národný systém bude paralelne fungovať iba do 30.júna 2017 (prechodné obdobie). Po tomto termíne bude možné certifikovať dodávky biomasy iba v novej národnej schéme AACS. Uvedené rozhodnutie bude mať dopad na pestovateľov surovín pre biomasu a obchodníkov s biomasou, určenej na výrobu biopalív a biokvapalín, ktorí vyvážajú do Rakúska.

V súčasnosti ministerstvo životného prostredia SR, spoločne s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a dotknutými samosprávnymi organizáciami združujúcimi výrobcov a obchodníkov s biomasou na Slovensku, hľadajú riešenie v súvislosti s dobrovoľnými schémami uznanými Európskou Komisiou. O výsledku rokovaní vás budeme informovať.

 

December 2016.

Partneri

Združenie pestovateľov obilnín dáva do pozornosti obchodné spoločnosti pre spoluprácu pri realizácii produkcie obilnín – ich logá nájdete na hlavnej stránke vpravo:

Chemstar spol. s r.o. pôsobí na trhu od roku 1995. Pre prvovýrobcov poskytuje služby v rámci zaistenia potrebných vstupov, prefinancovania produkcie a efektívneho odbytovania rastlinných komodít. http://www.chemstar.sk/

Anja spol. s r.o. má štyri divízie zamerané na krmoviny, agro, suroviny a agrochémiu. Ponúka aj pozberovú úpravu a skladovanie obilnín a medzinárodnú kamiónovú dopravu. Spoločnosť je držiteľom niekoľkých certifikátov kvality. http://www.anja.sk/?IDe=14799

Ceretrade s.r.o. je poradensko-obchodná firma, ktorá vznikla v roku 2009 a obchoduje so všetkými komoditami, agrochémiou a vykonáva aj kvalitatívne analýzy. Pri pestovaní a starostlivosti o rastliny poskytuje komplexný servis. http://www.ceretrade.sk/

Frumento s.r.o. zo Zohoru je spoločnosťou obchodujúcou predovšetkým obilniny. Kontaktná osoba: Zuzana Krebsová: 0911-844 677.

Arimex Bratislava spol. s r.o. je slovenská súkromná spoločnosť, ktorá od roku 1992 obchoduje s poľnohospodárskymi komoditami v rastlinnej výrobe, ale aj s vedľajšími produktami ich priemyselného spracovania. Parnerom poskytuje aj vstupy do výroby. http://www.arimex.sk/

Nová európska legislatíva k verejnej intervencii

Výsledkom takmer dvojročnej diskusie o úpravách legislatívy pre verejnú intervenciu vybraných poľnohospodárskych komodít sú nové nariadenia Komisie: Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č.2016/1238 z 18.5. 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.1308/2013, pokiaľ ide o verejnú intervenciu a pomoc na súkromné skladovanie a Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č.2016/1240 z 18.5.2016, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.1308/2013, pokiaľ ide o verejnú intervenciu a pomoc na súkromné skladovanie. Obidve nariadenia sú dostupné v oficiálnom znení aj na stránke Úradného vestníka EÚ (č.L 206/2016) z 30.júla 2016.

Hlavnými zmenami oproti predošlým pravidlám sú: postupné zvyšovanie minimálnej skladovacej kapacity pre obilniny: 2016/17: 5 000 ton, 2017/18: 7 500 t, 2018/19: 10 000 t, 2019/20: 15 000 t. Ak však ročná produkcia obilia členského štátu nepresiahne 20 mil. ton, môže aj od hospodárskeho roku 2019/20 ďalej zachovať minimálnu kapacitu 10 000 ton. Pritom táto nemusí byť k dispozícii stále, ale podmienkou je, aby ju bolo možné dosiahnuť počas obdobia, v ktorom by sa intervenčný nákup mohol uskutočniť. Pôdohospodársku platobnú agentúru tak zrejme čaká prehodnotenie vybraných intervenčných skladov pre obilie na Slovenskom území.

Zvyšuje sa aj minimálne množstvo pre nákup do intervencie – napr. u pšenice, jačmeňa a kukurice to bude 160 ton, u tvrdej pšenice 20 ton. Ak však ročná produkcia obilia členského štátu nepresiahne 20 mil. ton, môže byť minimálnym množstvom pre nákup do intervencie 120 ton. Okrem toho sa jemne menia aj minimálne kvalitatívne požiadavky na obilie nakupované do intervencie v rámci Prílohy I delegovaného nariadenia, napr. obsah bielkovín v pšenici obyčajnej bude min. 11% (predtým 10,5%). Taktiež sa upravujú definície materiálu nepatriaceho k základným obilninám (upravujú sa normy EN).

Nové nariadenia nadobúdajú platnosť už od 1.októbra 2016, takže PPA by mala do 1.novembra 2016, kedy sa začína intervenčné obdobie, pripraviť a zverejniť aktuálne usmernenia pre správu tohto mechanizmu. Budeme Vás ďalej informovať – sledujte našu stránku!

Združenie pestovateľov obilnín sa aktívne zúčastňovalo pri tvorbe tejto legislatívy a intenzívne komunikovalo so zástupcami štátnej exekutívy, napr. aj poskytovaním stanovísk a argumentov pre presadzovanie záujmov slovenských pestovateľov obilnín. Taktiež ZPO požiadalo Sekciu organizácie trhu PPA (dec.2015) o pracovné stretnutie s kompetentnými zástupcami PPA, MPRV SR a ďalších samosprávnych zväzov, ohľadom prípravy návrhu siete intervenčných skladovacích miest na Slovensku tak, aby boli podľa nových pravidiel k dispozícii pre všetkých pestovateľov v prípade využitia mechanizmu intervenčného nákupu obilia.

Celé znenie nariadení v slovenskom jazyku:

Delegovane nariadenie 1238 z 2016

Vykonavacie nariadenie 1240 z 2016

Ing. Vladimíra Debnárová, výkonný tajomník ZPO, 02.08.2016.

Členstvo v Združení pestovateľov obilnín

Ak zvažujete, či sa stať členom Združenia pestovateľov obilnín, mali by ste vedieť toto:

 • už v roku svojho vzniku (2004) združenie svojou činnosťou prispelo k tomu, že sa do intervencie nakúpilo 250-300 tis. ton obilnín od slovenských pestovateľov a zabezpečil sa pre tento účel dostatok skladovacích kapacít
 • zástupcovia združenia sa zúčastňujú tvorby vládnych stratégií a koncepcií v oblasti poľnohospodárstva a aktívne vystupujú na všetkých významných fórach s možnosťou diskusie
 • počas celého obdobia združenie predkladá pripomienky k zásadným legislatívnym úpravám, napr. pre zníženie dane z pôdy, v rámci tzv. „nitrátovej smernice“, podmienky správnej poľnohospodárskej praxe, zákon o ochrane prírody a krajiny atď., s cieľom vylepšiť podnikateľské podmienky pre poľnohospodárov na Slovensku
 • zorganizovalo už niekoľko odborných konferencií a seminárov, na ktorých sprostredkuje užitočné informácie z vedeckých výskumov, praktické informácie o spôsoboch efektívneho pestovania a ošetrovania obilnín, o možnostiach využitia medzinárodného obchodu, atď.
 • členstvo v Združení pestovateľov obilnín je dobrovoľné a členský príspevok je aktuálne 0,13 € na zasiaty hektár hustosiatych obilnín a kukurice v danom roku

Prihlášku za člena združenia si môžete stiahnuť a vyplnenú poslať na adresu ZPO:

ZPO prihláška za člena platna 2016