SPP EÚ

Na tejto stránke nájdete odkazy na všetky príspevky týkajúce sa Spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie, ktoré nájdete na našej stránke. Zoradené sú podľa dátumu publikácie (najnovšie hore), a preto, prosím, chápte ich obsah ako zdroj v tom čase známych informácií. Stačí klik na modrý link:

Svetu hrozí ešte väčší hladomor ako vlani /23.9.2022/ – správa zo zasadania pracovnej skupiny COPA/COGECA pre plodiny na ornej pôde dňa 6.9.2022

Článok v Roľníckych novinách: vlastná produkcia ako nástroj mieru /22.3.2022/

Vlastná produkcia je nástrojom mieru /16.3.2022/ : správa zo zasadania pracovnej skupiny COPA/COGECA pre plodiny na ornej pôde dňa 4.3.2022

Najneistejší rok nás ešte len čaká /11.12.2021/ kľúčové slová: COPA/COGECA, pracovná skupina, plodiny na ornej pôde, situácia na trhu, odlesňovanie, uhlíkové farmárčenie, sekvestrácia uhlíka, ekoschémy, výrobné náklady.

Europoslanci schválili Spoločnú poľnohospodársku politiku EÚ na roky 2023-27 /25.11.2021/ kľúčové slová: Európsky Parlament, nové pravidlá SPP, národný strategický plán, stropovanie, celofarmová ekoschéma, podpory I.pilier, II.pilier, celkový finančný balík,

Bude mať Európa o pár rokov dostatok zrnín? / 1.7.2021 / kľúčové slová: COPA/COGECA, pracovná skupina, plodiny na ornej pôde, situácia na trhu, ceny obilnín, agro-meteorologická situácia, dostupná orná pôda, umelé hnojivá, PPP, pesticídy, Zelená dohoda EÚ, stratégia F2F, Z farmy na vidličku, stratégia Biodiverzita, ciele 2030.

Prechodné obdobie 2021-2022 / 18.2.2021 / kľúčové slová: Nariadenie 2020/2220, prechodné obdobie, viacročný finančný rámec EÚ, alokácie z fondu EAGF, priame platby, alokácie z fondu EAFRD, rozvoj vidieka, nástroj obnovy pre Európu, Next GenerationEU, pravidlá rozdeľovania, trialóg.

Ekoschémy – dobrovoľné záväzky / 26.1.2021/ kľúčové slová: ekoschémy, trialóg, priame platby, Zelená dohoda EÚ, Z farmy na vidličku, Biodiverzita, strategický plán, agroekológia, zelená architektúra.

Zadržme vodu v krajine / 4.8.2020 / kľúčové slová: zmena klímy, stratégia adaptácie, závlahová voda, Zelená dohoda EÚ, Z farmy na vidličku, Biodiverzita, Intervenčná stratégia, vodozádržné opatrenia, zavlažovacie systémy, zelená infraštruktúra, pozemkové úpravy, ekostabilizačné opatrenia.

Prečo sa hráme na malých a veľkých farmárov? / 13.7.2020/ kľúčové slová: ekonomická veľkosť, klasifikácia subjektov, typológia fariem, štandardná produkcia, priame platby, pridaná hodnota, deformácia trhu, stropovanie, redistribúcia, skutočný farmár.

Zelená budúcnosť Európy / 26.5.2020 / kľúčové slová: Zelená dohoda EÚ, Z farmy na vidličku (Farm to Fork), Biodiverzita, strategický plán, klimatická neutralita, nebezpečné pesticídy, umelé hnojivá, riadenie živín, pripomienky ZPO.

Vlak „Zelenej dohody EÚ“ sa rozbieha / 5.3.2020/ kľúčové slová: Zelená dohoda EÚ, Klimatický predpis, Investičný plán, Z vidiel na vidličku, spätná väzba, pripomienky.

Zelené sny, alebo skutočne „Zelená dohoda EÚ“? / 24.1.2020/ kľúčové slová: EU Green Deal, klimatická neutralita, investičný plán, Z farmy na vidličku, reforma SPP, stratégia biodiverzity, akčný plán, obehové hospodárstvo, klimatická neutralita, COPA-COGECA.

Informačný seriál ZPO o budúcej SPP – 10.časť: Prechodné obdobie a najbližšie roky / 30.12.2019 / kľúčové slová: prechodné obdobie, nariadenie, pripomienkový proces, Program rozvoja vidieka, priame platby, alokácie na rok 2021, externá konvergencia, podporné schémy SR 2020.

Informačný seriál ZPO o budúcej SPP – 9.časť: Časový rámec SPP 2021-2027 a očakávané kroky / 23.12.2019 / kľúčové slová: verejná konzultácia, legislatívne návrhy, ciele SPP, okrúhle stoly, diskusie, voľby, pracovná skupina, SWOT analýza, Intervenčná stratégia, Strategický plán.

Informačný seriál ZPO o budúcej SPP – 8.časť: Otvorené otázky a pojmy / 17.12.2019 / kľúčové slová: stropovanie, ekoschémy, komplementárna redistributívna platba, malé farmy, skutočný farmár, aktívny farmár, dobrovoľnosť, viazaná podpora, finančná alokácia, bielkovinové plodiny, externá konvergencia, stanovisko.

Informačný seriál ZPO o budúcej SPP – 7.časť: Spoločná organizácia trhu s obilninami v rokoch 2021-2027 / 10.12.2019 / kľúčové slová: nariadenie 1308/2013, nariadenie 1370/2013, hospodársky rok, intervenčný nákup, obchodovanie s tretími krajinami, intervenčné opatrenia.

Informačný seriál ZPO o budúcej SPP – 6.časť: Opatrenia II. piliera na rozvoj vidieka v rokoch 2021-2027 / 3.12.2019 / kľúčové slová: prvky podpory I.piliera, opatrenia II.piliera, spolufinancovanie, neprojektové opatrenia, projektové opatrenia, AEKO, investície, trh s pôdou, spracovateľské kapacity, distribučná sieť, riadenie rizík, mladí a začínajúci farmári, start-up, AKIS, ekologická produkcia, spolupráca, vzdelávanie.

Informačný seriál ZPO o budúcej SPP – 5.časť: Hlavné priame podpory I.piliera v rokoch 2021-2027 / 27.11.2019 / kľúčové slová: priame platby, pridaná hodnota, SAPS, BISS, ekoschémy, oprávnená pôda, podpora viazaná na produkciu, organizácia výrobcov, CISYF, doplnková podpora pre mladých a začínajúcich farmárov, CRISS, doplnková redistributívna platba, odporúčania IPP, stropovanie.

Informačný seriál ZPO o budúcej SPP – 4.časť: Finančný rámec pre EÚ a Slovenskú republiku / 20.11.2019 / kľúčové slová: externá konvergencia, presun prostriedkov, národné spolufinancovanie PRV, predbežné stanovisko MPRV SR, Národný strategický plán, viacročný finančný rámec, Graf rozpočet EU 2027.

Informačný seriál ZPO o budúcej SPP – 3.časť: „Zelená architektúra“ budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politiky / 12.11.2019 / kľúčové slová: zelená architektúra, kondicionality, Krížové plnenie, GAEC, ekoschémy, AEKO, agro-environmentálne klimatické opatrenia, intervencie, finančné zdroje.

Informačný seriál ZPO o budúcej SPP – 2.časť: Deväť hlavných cieľov Spoločnej poľnohospodárskej politiky na roky 2021-2027 / 5.11.2019 / kľúčové slová: nariadenie 1305/2013, 1306/2013, 1307/2013, 1308/2013, férový príjem, zmena klímy, životné prostredie, prechodné obdobie, národný strategický plán.

Informačný seriál ZPO o budúcej SPP – 1.časť: Čo to je Spoločná poľnohospodárska politika Európskej únie a prečo sa mení? / 29.10.2019 / kľúčové slová: SPP, Európsky poľnohospodársky fond EAGF, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka EAFRD, Európska Komisia, Dvor audítorov, Európsky Parlament, Európska Rada ministrov, NGO, COPA-COGECA, MacSharry, reforma, Agenda 2000, Eurobarometer.