Čo robíme

 

Združenie pestovateľov obilnín založilo v roku 2004 prvých 73 členských subjektov z oblasti výroby a spracovania obilnín na Slovensku. Hlavnými cieľmi združenia sú:

  • poskytovať členom aktuálne informácie o svetovom a domácom trhu s komoditami
  • presadzovať záujmy pestovateľov obilnín v rámci komunikácie so štátnymi aj mimovládnymi organizáciami
  • rozvíjať spoluprácu medzi výrobcami, spracovateľmi a obchodníkmi s agrokomoditami
  • šíriť moderné poznatky a výsledky vedecko-výskumnej základne pre zvyšovanie ekonomickej efektívnosti pestovania obilnín.

Základnými atribútmi Združenia pestovateľov obilnín, ktoré sa ustanovili v základnom dokumente – Stanovách združenia sú:

  • neziskovosť
  • dobrovoľné členstvo
  • osvetová a poradenská činnosť
  • princíp „čo člen – to hlas“
  • členský príspevok stanovený podľa vysiatych hektárov hustosiatych obilnín a kukurice.

Orgánmi združenia sú: valné zhromaždenie členov, predstavenstvo, predseda a kontrolná komisia. Funkčné obdobie zvolených zástupcov je tri roky a vykonávanie funkcie je čestné.

Ak máte záujem o členstvo v Združení pestovateľov obilnín, vyplňte a pošlite nám prihlášku (poštou, alebo elektronicky na našu adresu:

ZPO prihláška za člena platna 2020