Naše poslanie

Poslaním Združenia pestovateľov obilnín je upozorňovať na aktuálne problémy v sektore obilnín – navrhovať ich riešenia výkonnej moci a informovať svojich členov.

Združenie pestovateľov obilnín založilo v roku 2004 prvých 73 členských subjektov z oblasti výroby a spracovania obilnín na Slovensku. Hlavnými cieľmi združenia sú:

  • poskytovať členom aktuálne informácie o svetovom a domácom trhu s komoditami
  • presadzovať záujmy pestovateľov obilnín v rámci komunikácie so štátnymi aj mimovládnymi organizáciami
  • rozvíjať spoluprácu medzi výrobcami, spracovateľmi a obchodníkmi s agrokomoditami
  • šíriť moderné poznatky a výsledky vedecko-výskumnej základne pre zvyšovanie ekonomickej efektívnosti pestovania obilnín.

Základnými atribútmi Združenia pestovateľov obilnín, ktoré sa ustanovili v základnom dokumente – Stanovách združenia (celý dokument – viď nižšie) sú:

  • neziskovosť
  • dobrovoľné členstvo
  • osvetová a poradenská činnosť
  • princíp „čo člen – to hlas“
  • členský príspevok stanovený podľa vysiatych hektárov hustosiatych obilnín a kukurice (0,20 €/ha)
  • pre iné ako prvovýrobné členské subjekty je členský príspevok stanovený na 500 € za rok.

Orgánmi združenia sú: valné zhromaždenie členov, predstavenstvo, predseda a kontrolná komisia. Funkčné obdobie zvolených zástupcov je tri roky a vykonávanie funkcie je čestné. Administratívu úradu združenia zabezpečuje platený tajomník.

Stanovy ZPO 16jun2022

ZPO prihláška za člena platna 2020