Stanovisko ZPO k výsledkom žatvy 2022 na Slovensku

Stanovisko Predstavenstva Združenia pestovateľov obilnín

k výsledkom žatvy 2022 na Slovensku, s výhľadom na hospodársky rok 2022/23

Predstavenstvo Združenia pestovateľov obilnín na svojom zasadaní 28.septembra 2022 v Jacovciach vyhodnotilo zber hustosiatych obilnín na Slovensku v roku 2022.

Podľa predbežných odhadov bola produkcia pšenice, jačmeňa, raže, tritikale a ostatných hustosiatych obilnín na Slovensku priemerná. Vzhľadom na priemerné hektárové úrody a priebeh počasia v sezóne 2022 je to uspokojivý výsledok. Sklady sú plné a sebestačnosť Slovenska v týchto komoditách je na ďalší rok zabezpečená. U zrna kukurice očakávajú pestovatelia pokles produkcie o takmer polovicu, oproti minulému roku.

Podľa odhadov je predaných asi 60% produkcie obilnín a 40% zostáva na skladoch u poľnohospodárov. Slovenský trh s týmito komoditami momentálne stagnuje. Spracovatelia a obchodníci vykúpili iba množstvá vopred zmluvne dohodnuté. Pestovatelia čakajú na lepšie ceny, ktoré však u nás narušujú množstvá dovážané z Ukrajiny s omnoho nižšou ponukou. Pokiaľ by sa pestovateľom obilnín nerentovali vyššie výrobné náklady, pri ktorých zakladali tohtoročnú úrodu už na jeseň 2021, mohla by byť ohrozená produkcia pre rok 2023. Zvýšené ceny a horšia dostupnosť osív, hnojív, či pohonných látok a energie, by tak mohla spôsobiť zníženie osevnej výmery ozimín – hlavne pšenice.

Obvykle sa cena na slovenskom trhu tvorí podľa parížskej burzy MATIF, ktorú ovplyvňuje situácia vo svete. Znížené svetové zásoby hlavných komodít, spotreba obilnín prevyšujúca produkciu vo svete, celosvetový pokles produkcie pšenice (medziročne o 1,4%) kvôli extrémom počasia, rastúci dopyt aj po kŕmnych zrninách, nepriaznivý vývoj geopolitickej situácie a hlavne vysoké výrobné náklady nedávajú predpoklad výraznejšieho poklesu ceny zrnín v najbližšej dobe. Od začiatku leta, kedy Európska Komisia uvoľnila priestor Európskej únie pre dovozy komodít z Ukrajiny, dovezené množstvá ovplyvnili negatívne cenu na malom slovenskom, citlivom trhu. Chybou je, že ukrajinské obilie zásobuje náš nasýtený trh a na miesta s dopytom sa cez koridory ani nedostane. Slovenskí pestovatelia tak dotujú pomoc tretej krajine, mimo EÚ.

Poľnohospodári na Slovensku aj v zložitých podmienkach tohto roka urobili čo bolo v ich silách, aby zobrali kvalitné obilniny a ponúkli na trh dostatočné množstvo pre spracovanie. Predstavenstvo Združenia pestovateľov obilnín koncom mája t.r. vyzývalo svojich členov a všetkých pestovateľov obilnín na Slovensku, aby v prípade rozhodovania sa uprednostňovali odberateľov pre domáce spracovanie, pokiaľ to bude racionálne. Dnes sme v opačnej pozícii, kedy zažívajú mnohí pestovatelia odmietnutie zo strany spracovateľov na Slovensku, ktorí nie sú ochotní akceptovať ceny komodít. Mnohí, najmä menší pestovatelia, bez dostupných skladovacích kapacít, sú preto v nevýhodnej situácii.

Pre hospodársky rok 2022/23 predpokladáme zníženie dávok priemyselných hnojív o 20-40% a zvýšenie osevných plôch plodín menej náročných na hnojivá, napr. sója a hrach. Odporúčame pestovateľom objednať si potrebný objem osív čo najskôr. Bohužiaľ, stále nie sú známe a stabilné pestovateľské podmienky pre rok 2023, z pohľadu Spoločnej poľnohospodárskej politiky. Súčasné zmeny podmienok v rámci GAEC (dobrej poľnohospodárskej praxe) pre ďalšie programové obdobie, znižovanie výmer poľnohospodárskej pôdy podnikov v rámci LPIS, limity na pozemkoch, či používanie pesticídov v rámci ekoschém, nám nedávajú perspektívu dobrého vývoja v slovenskom poľnohospodárstve. Očakávame preto intenzívnejšiu komunikáciu zo strany MPRV SR.

Ing. Peter Marko,

Predseda Predstavenstva ZPO

28.9.2022.