Združenie obilninárov oslavuje

Členovia Združenia pestovateľov obilnín sa stretli 12.júna 2024 v Nitre na XXI. náhradnom Valnom zhromaždení. V tomto roku ZPO oslavuje 20.výročie svojho vzniku, a tak si pripomenulo nielen históriu a aktivity počas tohto obdobia, ale tiež ocenilo zaslúžilých členov Predstavenstva a Kontrolnej komisie ZPO. Predseda predstavenstva, Ing. Peter Marko podal správu o situácii na trhu s obilninami a plánoch ZPO na ďalšie obdobie. Problémom zostáva odbyt, tradičné trhy sú saturované dovozmi z Ukrajiny, ktoré zároveň znižujú realizačné ceny na domácom trhu.

Predseda predstavenstva ZPO, Ing. Peter Marko

ZPO preto v ďalšom období bude pracovať na tom, aby sme dokázali realizovať odbyt za férové ceny, cez výzvy podporili projekty na skladovacie kapacity, a tiež informovali členov o možnostiach a výhodách presného poľnohospodárstva a inovatívnych technológií. Agropodniky potrebujú viac odborných pracovníkov, aj v IT sfére, výskume. A naďalej bude ZPO hľadať cesty k spojeniu sa s príbuznými samosprávami.

pohľad do Zeleného salónika na časť členov ZPO

V siedmom bode programu predložila správu predsedníčka Kontrolnej komisie ZPO,Mária Matušíková. Informovala o výsledkoch hospodárenia ZPO za rok 2023 a o návrhu rozpočtu na rok 2024. Kontrolná komisia predložila na schválenie návrh na výšku členského poplatku pre prvovýrobcov v sume 0,20 euro/ha/rok, pre iný ako pestovateľský subjekt paušálne 500,-(päťsto) euro na rok a minimálnu výšku ročného členského poplatku navrhla zmeniť zo 17,- na 30,- euro.

Časť prítomných na XXI. Valnom zhromaždení ZPO

V rámci diskusie vystúpil Ing. J. Urminský, ktorý upriamil pozornosť na medziročný vývoj cien komodít a vstupov do výroby; potrebu riešiť percentuálne znižovanie používania priemyselných hnojív a chemických ochranných látok v rámci nových podmienok SPP nie paušálne v celej EÚ; a na extrémne nízke ceny pšenice na ľavobrežnej strane Dnepra na Ukrajine (napr. 25 €/t), ktoré ohrozujú domácich pestovateľov. Ing. P. Marko informoval o vysokých trhových cenách pozemkov pod hospodárskymi dvormi (9 €/m2). Ing. S. Moravčík informoval o nepriaznivej situácii zrnovej kukurice, kde stúpli náklady na sušenie (zem.plyn), kvôli rastúcej konkurencii z UA sa znižuje pestovateľská výmera kukurice na Slovensku a klesli tržby, navyše podmienky ekoschém obmedzujú jej pestovanie v určitých oblastiach.

Združenie pestovateľov obilnín prijalo nové výzvy, ktorým sa bude prioritne venovať: vývoj na európskom trhu s hlavnými zrninami, tvorba odbytových združení, posilnenie spolupráce, vplyv na európsku a slovenskú legislatívu v oblasti poľnohospodárstva.

slávnostný prípitok

Fotografie z odovzdávania pamätných plakiet:

Ing. Jozefovi Urminskému
Ing. Štefanovi Pappovi
Ing. Vladimírovi Volečkovi
Doc. Ing. Tiborovi Roháčikovi, CSc.
Ing. Milanovi Krajancovi
Márii Matušíkovej
Ing. Alene Gubánovej
Ing. Jánovi Belákovi
Marianovi Cikatricisovi
Ing. Ladislavovi Moravčíkovi, ZPSK
Ing. Petrovi Markovi
Ing. Vladimíre Debnárovej
pamätná plaketa ZPO
sladká torta k 20.výročiu založenia ZPO

Jún 2024.