INOVATÍVNE A PERSPEKTÍVNE PRÍSTUPY V RASTLINNEJ VÝROBE

V piatok 15.marca 2024 sa v Nitre uskutočnil odborný seminár pre pestovateľov, ktorý organizovalo Združenie pestovateľov obilnín, v spolupráci so Slovenským zväzom olejninárov.

Ekonomiku slovenského obilninárstva v priestore Európskej únie zhodnotil Ing. Peter Marko, predseda predstavenstva Združenia pestovateľov obilnín. Slovensko je síce v obilninárstve sebestačné už vyše 20 rokov (priemerne asi 167%), čo pokrýva domácu spotrebu aj vývoz. Avšak dovozy agrokomodít za ostatné roky spôsobujú narušenie trhu, zníženie cien a problematickú realizáciu domácej produkcie. Ing. Marko zdôraznil potrebu využívania precízneho hospodárenia na pôde, kooperácie a služieb. Variabilná aplikácia organických hnojív pomáha zlepšovaniu kvality pôdy, ale aj ekonomike podniku.

Ing. Peter Marko, predseda ZPO v úvodnom príhovore

Ing. Daniel Herda, vedúci pozberovej linky v PPD Prašice-Jacovce, predstavil podnikové kapacity pre skladovanie a spracovanie obilnín. V rokoch 2023-24 preskladňujú spolu 23 000 ton zrnín. Vo Veľkých Bedzanoch prevádzkujú pozberové linky s kapacitou 8×1000 t (stará časť) a 4×1500 t (nová časť). V Tovarníkoch majú kapacitu 4×500 t a podlahové sklady. Pri príjme komodít analyzujú vzorky v modernom laboratóriu. Následne zrno čistia a uskladňujú. Sušičku vykurujú zemným plynom s max.tepelným výkonom 2400 kW.

Ing. Daniel Herda, PPD Prašice-Jacovce prezentoval spracovanie a skladovanie zrnín

Zmenám v priamych platbách na Slovensku od roku 2024 a úpravám v rámci DPEP (GAEC) v rámci národného strategického plánu SPP sa venoval Ing. Radoslav Beluš, manažér pre dotácie spoločnosti Agrofert, a.s. Tie sú zatiaľ stále otvorené a na európskej úrovni prebieha široká diskusia o zmenách v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politike EÚ pre ďalšie obdobie. Tento proces je preto potrebné neustále sledovať a aktualizovať si informácie.

Ing. Radoslav Beluš, Agrofert, a.s.
Účastníci odborného seminára 15.3.2024, v popredí predseda ZPO a SZO

Po prestávke vystúpil Ing. Ondrej Otočka z českej spoločnosti CleverFarm, a.s. Brno. Ukázal príklady využitia dát v poľnohospodárstve, pri tvorbe aplikačných máp pre variabilnú aplikáciu a vyzdvihol aj ekonomickú návratnosť precízneho (presného) poľnohospodárstva. Reálne údaje pomáhajú prijímať rozhodnutia v prospech ziskového hospodárenia, vyššej úspore i využiteľnosti živín pre porasty. Pekným príkladom videa priamo z poľa – pohľadom na prácu traktora zaujal všetkých.

Ing. Ondrej Otočka, CleverFarm, a.s. Brno

V téme inovatívnych trendov v obrábaní pôdy pokračoval aj Ing. Róbert Zhorela zo spoločnosti BioLife, s.r.o. Galanta. Príkladmi z realizácie prechodu na regeneratívne poľnohospodárstvo a skúsenosťami s pásovým obrábaním (Strip-till) prezentoval ich výhody. Technológia kombinuje prínosy hĺbkovej kultivácie prípravy pôdy a aktivitu koreňových systémov rastlín s prednosťami priameho výsevu a mulču zostávajúceho v medziriadkoch. Tento spôsob sa odporúča aj pre elimináciu emisií CO2, či lepšie ukladanie uhlíka do pôdy.

Ing. Róbert Zhorela, BioLife, s.r.o. Galanta

O aktuálnej situácii a vývoji na trhu so zrninami na Slovensku i vo svete zaujal Ing. Jozef Rebro, predseda Slovenského zväzu olejninárov. V súčasnosti klesajú svetové zásoby pšenice už niekoľko rokov po sebe, ale zároveň aj cena je na veľmi nízkej úrovni. Tú určuje najmä súťaž Ukrajiny a Ruskej federácie v exporte v rámci tendrov v prístavoch Čierneho mora. Kupujúci sa zasa neponáhľajú s nákupmi, a tak prevažujú krátke (short) otvorené predajné pozície investorov. Európska únia sa vlani stala svetovým vývozcom pšenice č.1 (13 mil.t), ale naďalej zostáva v tomto európskom priestore asi 35 mil.ton, ktoré musíme vyviezť! Pritom stav porastov po zime je vo všeobecnosti vo svete dobrý, a teda existuje predpoklad dobrej úrody v roku 2024. Ing. Rebro očakáva, že po ukončení vojenského konfliktu na Ukrajine sa situácia na trhu s zrninami vráti do normálu, aj preto, že výhodnejšie pre obchodníkov sú ceny cez čiernomorské cesty, ako cez EÚ.

Ing. Jozef Rebro, predseda Slovenského zväzu olejninárov

Záver odborného seminára ponúkol priestor pre diskusiu účastníkov s prednášajúcimi, i so zástupcami Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ing. Jurajom Pénzešom, riaditeľom Odboru rastlinných komodít a Mgr. Magdalénou Michaličkovou, hl.štátnym radcom pre plodiny na ornej pôde. Napokon, aj účasť 45 záujemcov o aktuálne informácie z praxe potvrdil úspešnosť a význam tejto akcie, ktorú pre svojich členov, ale aj nečlenov zorganizovalo Združenie pestovateľov obilnín 15.marca 2024 v Nitre.

Ďakujeme všetkým za aktívnu účasť!

pozorní poslucháči v miestnosti A1 IZPI v Nitre

Spracovala: Ing. Vladimíra Debnárová, výkonná tajomníčka ZPO.