Obilie dopestujeme aj v náročnej dobe

Členovia Združenia pestovateľov obilnín sa stretli a diskutovali o aktuálnych témach v Nitre, na XVIII. náhradnom Valnom zhromaždení, dňa 17.júna 2021.

Rok 2020 možno označiť za výnimočný. Odlišný bol nielen z hľadiska spoločenského, kvôli zdravotným rizikám svetovej pandémie koronavírusu, ale aj z pohľadu poľnohospodárskej a potravinárskej výroby. Náhle riziko a s ním spojené zmeny ohrozovali všetky oblasti hospodárstva. U nás k tomu negatívne prispievalo aj nekoncepčné vedenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Napriek všetkým problémom, prekážkam a mimoriadnym situáciám, naši poľnohospodári dokázali pokračovať v prácach na poli aj v maštali a udržať objem a kvalitu výroby. Za to im patrí naše úprimné poďakovanie a úcta.

Úrodu obilnín v roku 2020 na Slovensku možno charakterizovať ako veľmi dobrú, celková produkcia bola takmer o 13% vyššia ako päťročný priemer. Slovenskí poľnohospodári v hospodárskom roku 2020-21 pozberali obilniny z výmery 747,3 tis.ha, čo v porovnaní s predchádzajúcou sezónou predstavuje plochu menšiu o 21,8 tis.ha. Pri priemernej hektárovej úrode 6,13 ton dosiahla produkcia obilnín 4 580,9 tis.ton. Oproti roku 2019-20 teda, napriek nižšej zberovej ploche, sa produkcia zvýšila o takmer polmilióna ton (476,8 tis.t) a priemerná úroda na hektár o 0,79 tony.

Združenie pestovateľov obilnín sa za ostatný rok aktívne zúčastňovalo pri tvorbe dlhodobej koncepcie do roku 2035, ktorú vypracúval NPPC-VÚEPP. Zástupcovia ZPO sú tiež členmi pracovných skupín pri MPRV SR pre tvorbu národného strategického plánu SPP na roky 2023-27. Našou snahou bolo navrhnúť potreby pre investičné podpory a inovácie v rámci spracovateľského priemyslu pre výrobu potravín, liehu, škrobu, sladu, či kŕmnych zmesí pre chov monogastrov, ale aj hovädzí dobytok. Vývoz suroviny by sa tak mohol zastaviť a pridanú hodnotu, ako aj pracovné príležitosti, by sme vytvárali doma na Slovensku. V spolupráci s ostatnými zväzmi v rámci vertikály „obilniny“ sme investičnú potrebu do sektoru vypočítali aktuálne na 2,4 miliardy eur. Ak by sa táto investícia dostala do výrobnej vertikály, udržala by sa tým vyššia cenová úroveň všetkých obchodovaných obilnín, podstatne by sa znížilo negatívne saldo zahraničného obchodu v oblasti potravinárstva a zvýšila by sa sebestačnosť. To by urobilo slovenské poľnohospodárstvo zaujímavejším, atraktívnejším a ekonomická prosperita by pritiahla aj záujem zamestnancov v tomto odvetví.

https://istropol.sk/katalog

V rámci programu vystúpil Ing. Gyula Zalabai, PhD., riaditeľ spolčnosti Istropol Solary, a.s., ktorý predstavil moderné odrody obilnín a hovoril aj o perspektívach šľachtenia na Slovensku. Budúcnosť vidí v spájaní síl jednotlivých článkov výroby obilnín, vrátane samosprávnych organizácií, pre silnejšiu pozíciu na spoločnom trhu. Ing. Vladimíra Debnárová, tajomníčka ZPO a Ing. Igor Jakubička, podpredseda Predstavenstva ZPO, predstavili aktuálny vývoj v príprave národného strategickéhu plánu SPP na roky 2023-27, kde sa zúčastňujú rokovaní pracovných skupín vytvorených pri Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Súčasťou Uznesenia z XVIII. náhradného Valného zhromaždenia členov ZPO je aj vyjadrenie podpory pre rýchle a čo najkvalitnejšie vypracovanie tohto dokumentu, zabezpečenie plnej akreditácie Pôdohospodárskej platobnej agentúry a pre vypracovanie kvalitného dokumentu dlhodobej strategickej koncepcie pre rozvoj všetkých vertikál v rámci slovenského poľnohospodárstva a potravinárstva do roku 2035.

Združenie pestovateľov obilnín za ostatný rok spolupracovalo aj s viacerými médiami a prispievalo k informovanosti odbornej verejnosti aj prostredníctvom svojej internetovej stránky, či profilu na facebooku (obilninari). V pláne práce ZPO na rok 2021 je, okrem účasti na pracovných skupinách pri MPRV SR a COPA/COGECA, aj zahraničná študijná cesta do Českej republiky (30.9.-1.10.2021) s cieľom navštíviť moderné a inovatívne poľnohospodárske podniky. Viac informácií nájdete na našej stránke v časti https://www.obilninari.sk/co-robime/zapisy-zasadani/