Hlavné ciele na roky 2018/19

Dňa 27.júna 2018 sa v Nitre uskutočnilo XV. valné zhromaždenie členov Združenia pestovateľov obilnín. V rubrike „Čo robíme – Zápisy zo zasadaní“ na tejto stránke Vám prinášame v celku zápisnicu aj uznesenie. Tu v skratke ponúkame krátke závery zo správy predsedu predstavenstva:

Predseda predstavenstva ZPO, Ing. Urminský predložil správu o činnosti predstavenstva ZPO za obdobie od XIV. VZ ZPO a plán hlavných úloh na ďalšie obdobie. Vyzdvihol hlavné úlohy na najbližšie obdobie, ktoré súvisí s návrhom na Spoločnú poľnohospodársku politiku EÚ na roky 2021-2027 a návrhom rozpočtu pre slovenské poľnohospodárstvo. Vyhodnotil hospodársky rok 2017/18 z pohľadu produkcie obilnín na Slovensku, kde u hustosiatych obilnín došlo k medziročnému poklesu úrody o 18% a u kukurice dokonca o 39%. Prepad úrod bol skôr lokálny a  niektoré podniky zasiahol až katastrofálne,  oproti roku 2016 až  viac ako o 50%. I napriek upozorneniu ZPO na jeseň 2017, SPPK  na to nereagovala.

ZPO sústredila svoju pozornosť na novelu zákona č.504/2003 o nájme poľ.pôdy, úpravu STN pšenice potravinárskej, výskumné úlohy NPPC-VÚRV v Piešťanoch, pravidelné poskytovanie informácií o cenách a vývoji na trhu s obilím. V auguste r.2017 sme z prieskumu spokojnosti členov ZPO vyvodili viacero záverov a pracujeme na tom, aby sme čo najlepšie vyhoveli požiadavkám. Finančné zabezpečenie činnosti ZPO je uspokojivé, aj vďaka finančným darom a plneniu členských príspevkov na 100%. Pripravujeme v spolupráci s ďalšími zväzmi odbornú konferenciu (26.9.2018 v Nitre), zahraničnú študijnú cestu a ďalšie aktivity pre členov ZPO na ďalšie obdobie.

Hlavné ciele ZPO na ďalšie obdobie r.2018/19:

  • Systematicky sledovať prípravu legislatívy EÚ a SR a podieľať sa na pripomienkovaní a pozíciách SR v otázkach týkajúcich sa poľnohospodárskej produkcie,
  • Zúčastňovať sa na procese tvorby stratégie rozvoja slovenského poľnohospodárstva do r.2030 a na tvorbe Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ na roky 2021-2027,
  • V súčinnosti s ostatnými pestovateľskými zväzmi a SPPK hľadať možnosti a realizovať atraktívne aktivity pre členov ZPO (vzdelávacie, informačné, poradenské),
  • Zamedziť klientelizmu a zabezpečiť transparentnosť vzťahov z úrovne MPRV SR, PPA a SPF v otázkach GSAA, priamych platieb a II. piliera PRV,
  • Jednoznačne podporovať a presadzovať také formy podpôr (I. a II. pilier), ktoré budú riešiť maximálne podporu tvorby pridanej hodnoty (ŽV, špeciálna výroba, RV a pridružená výroba), t.j. zachovania zamestnanosti a osídlenia na vidieku,
  • Odmietame stropovanie a degresivitu platieb a chceme stropovanie po r.2020 ponechať na rozhodnutí členského štátu EÚ, kalkulovať s faktormi super hrubej mzdy pracovníkov podniku. Jednoznačne požadovať od zodpovedných štátnych autorít prijatie nápravných opatrení na zvrátenie katastrofálne nepriaznivého stavu a nastavenie podmienok na podporu ŽV – korelácia spotreby obilnín,
  • Jednoznačne presadzovať uplatnenie SAPS – hlavne prostriedky z II. piliera do I. piliera viazať na tvorbu pridanej hodnoty a technologický rozvoj.
  • Pokračovať v už nastolených prioritných úlohách z r.2017.