Zúčastnili sme sa odbornej konferencie

Vo štvrtok 22.marca 2018 v Senci zorganizoval Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva (NPPC), spolu s Roľníckymi novinami, odbornú poľnohospodársko-ekonomickú konferenciu na tému Situácia a perspektívy trhu vybraných agropotravinárskych komodít v Slovenskej republike.

Po úvodných slovách predstaviteľov organizátorov postupne vystúpili komoditní analytici Odboru agropotravinárskeho trhu a rozvoja vidieka NPPC-VÚEPP.  Po každej analýze sa uskutočnila krátka diskusia na pódiu so zástupcami poľnohospodárskej praxe v danej komodite. Po situácii a perspektívach na trhu s jatočnými ošípanými a bravčovým mäsom a možnostiach rozvoja chovu hovädzieho dobytka na Slovensku, nasledovala téma o situácii na trhu s obilninami a olejninami.

V diskusii zastupovala Združenie pestovateľov obilnín výkonná tajomníčka, Ing. Vladimíra Debnárová, ktorá objasnila vývoj pestovateľských plôch obilnín a olejnín na Slovensku. Podľa analýzy ZPO z roku 2016, výmera obilnín od roku 1975 do roku 2015 sa dokonca znížila (z 898 639 ha na 749 217 ha), no enormne – o vyše 1500% vzrástli pestovateľské plochy olejnín, najmä repky. Produkcia obilnín sa zvyšovala vďaka rastúcej hektárovej úrode. K monokultúrnym plodinám hľadá aj ZPO primerané alternatívy a svojim členom v marci 2017 združenie pripravilo odbornú konferenciu na tému „Perspektívne prístupy v rastlinnej výrobe“, kde o.i. ponúklo informácie o pestovaní Konopy siatej na technické účely, Amarantu (Láskavca), o ekologickej poľnohospodárskej výrobe atď.

V rámci obilnín je Slovensko sebestačné (aktuálne na 144%) a dokážeme zabezpečiť potravinovú sebestačnosť, no pšenica zároveň tvorí časť záporného obchodného salda kvôli vývozom tejto suroviny. Možnosti odbytu obilia doma sú čoraz viac obmedzené – klesá stav hospodárskych zvierat a klesá aj spotreba na potravinárske účely (mlyny, škrobárne, liehovary, sladovne). Sú to predovšetkým ekonomické aspekty – finančné zhodnotenie produkcie, možnosti realizácie obilnín na voľnom trhu a trhové ceny, ktoré definujú záujem domácich pestovateľov o určité druhy poľných plodín. Reálne sa nejaví tendencia zvyšovania pestovateľských plôch, no produkcia má rezervy vo zvyšovaní úrod. Veď od roku 1990 kleslo nielen využívanie maštaľného hnoja, ale najmä spotreba umelých hnojív – dusíkatých hnojív o 23%, fosforečných o 80,2% a draselných až o 87% (zdroj: správa SAŽP, 2016).

K naplneniu cieľov Stratégie rozvoja poľnohospodárstva SR do roku 2020 chýbajú vzájomne národohospodársky prepojené systémové opatrenia. Okrem iných aj vo vertikále prvovýroba – spracovateľ – obchodník. Na zabezpečenie potravinovej sebestačnosti SR chýbajú spracovateľské kapacity, ktoré buď nie sú dostatočne vybudované (najmä pre strukoviny, špeciálne plodiny apod.), alebo nie sú efektívne využívané (napr. kŕmne zmesi, olejniny). Navyše, podporné schémy na Slovensku sú nastavené tak, že nič nenúti roľníkov pestovať rôzne plodiny. Tento prístup má negatívny dopad aj na ekológiu, pôdu a vodný manažment. Chybný je najmä spôsob platby na plochu a tiež nesystémová a neadekvátne smerovaná štátna pomoc, ktoré v zásade bránia rozvoju živočíšnej výroby, ale aj ostatnej výroby naväzujúcej na ňu. Pre slovenské poľnohospodárstvo by bolo vhodnejšie a oveľa reálnejšie nájsť mechanizmus viazania podpory na efektívnu produkciu.

Po tejto téme ešte nasledovalo vystúpenie a diskusia k situácii na trhu s ovocím a zeleninou a napokon zhodnotenie ekonomiky výroby vybraných agropotravinárskych komodít. V závere odbornej konferencie vystúpil aj Ing. Milan Semančík, predseda SPPK. Diskusie potom pokračovali na neformálnych stretnutiach.

Link na video z časti o obilninách a olejninách: http://rno.sk/video/polnohospodarsko-ekonomicka-konferencia-situacia-na-trhu-obilnin-a-olejnin/

Viac informácií nájdete na stránke VÚEPP: http://www.nppc.sk/index.php/sk/home/2-all/400-vuepp-polnohospodarsko-ekonomicka-konferencia-2018

Diskusia na tému obilniny a olejniny v SR, s Ing. Vladimírou Debnárovou (ZPO) a Ing. Danielou Rudou, riaditeľkou Odboru rastlinných komodít MPRV SR.
Pohľad na diskutérov a účastníkov odbornej konferencie