Hlavné ciele ZPO v ďalšom období

Vážení členovia Združenia pestovateľov obilnín,

na ostatnom XIV. náhradnom Valnom zhromaždení členov Združenia pestovateľov obilnín dňa 15.júna 2017 v Nitre boli prijaté nasledovné závery – hlavné ciele ZPO na ďalšie obdobie rokov 2017/18:

 • naďalej striktne trvať na hľadaní východísk z otázok zo strany SPPK a MPRV SR nastolených P-ZPO v zhodnotení pestovateľského ročníka 2016 z novembra 2016
 • systematicky sledovať legislatívu EÚ a podieľať sa na prípravách pozície SR v otázkach dotýkajúcich sa obilnín
 • v súčinnosti s ostatnými pestovateľskými zväzmi a SPPK hľadať priestor na realizáciu atraktívnych aktivít pre členov ZPO v kontinuite so závermi hodnotenia stavu obilninárstva /2016 P-ZPO
 • v súčinnosti s SPPK sledovať budúci vývoj Spoločnej poľnohospodárskej politiky ES po roku 2020 a presadzovať záujmy našich členov.
  Prioritne:

  • zoperatívniť, zjednodušiť, materiálne posilniť systém podávania žiadosti o dotácie GSAA s cieľom platby zúčtovávať do konca decembra kalendárneho roku
  • nedopustiť dvojrýchlostnú Európsku úniu po roku 2020
  • zásadne zrovnoprávniť podmienky štátnej pomoci v jednotlivých štátoch EÚ.
   K tomu žiadať tvorbu dostatku finančných zdrojov v SR
  • za žiadnu cenu nepripustiť zo strany SR navrhovanú degresivitu platieb v roku 2020
  • presadzovať také pozemkové a pracovné právo, ktoré by zohľadňovalo súčasné pozitívne aspekty stavu slovenského poľnohospodárstva a jeho špecifiká (Zákon o nájme pôdy, Zákon o nákupe pôdy, Zákon o ochrane prírody a krajina v súlade so Zákonom o ochrane pôdy)
  • presadzovať v súčinnosti s SPPK prehodnotenie účinnosti vládou SR schválenej Stratégie rozvoja poľnohospodárstva do r. 2020 a jej zreálnenie v kontinuite so zhodnotením stavu potravinárskeho a spracovateľského priemyslu, na  základe presvedčenia ZPO, že sa neplnia strategické ciele.