Prvé online zasadanie vedenia ZPO

Predstavenstvo a Kontrolná komisia Združenia pestovateľov obilnín zasadala v pondelok 29.marca 2021 vôbec po prvý raz online formou. Situácia a opatrenia v súvislosti so šírením koronavírusu nám neumožnili uskutočniť osobné stretnutie. Napriek tomu sme úspešne zvládli prerokovať zásadné otázky fungovania a činnosti nášho združenia.

Za predchádzajúce, takmer polročné obdobie od ostatného zasadania (17.9.2020) sa nakopilo množstvo aktivít združenia: Predseda, Ing. Peter Marko informoval aj o aktuálnom stave porastov ozimín na začiatku jari t.r., o úprave prístupu PPA k svahovitosti na GSAA a o vývoji v cenách vstupov (osivá, hnojivá, agrochémia) v marci 2021.

Výkonná tajomníčka, Ing. Vladimíra Debnárová, spolupracovala s médiami (Roľnícke noviny, Hospodárske noviny, Pravda), ktoré zverejňovali stanoviská ZPO. S NPPC-VÚEPP sme spolupracovali aj s ostatnými samosprávnymi zväzmi vo vertikále obilniny na analýze stavu, výpočte finančných požiadaviek a legislatívnych úprav v rámci prípravy dlhodobej koncepcie rozvoja do roku 2035. Pre MPRV SR a SPPK sme spracovali niekoľko stanovísk, napr. k žatve, k aktuálnej situácii v agrosektore, k nájmu pozemkov SPF, k Plánu obnovy, či k návrhu Vízie a stratégie rozvoja Slovenska do r.2030. V rámci tvorby národného strategického plánu SPP na roky 2023-27 sú zástupcovia ZPO členmi niekoľkých pracovných skupín pre čiastkové špecifické ciele. Samozrejmosťou je administratívna činnosť a zabezpečovanie obsahu pre www.obilninari.sk, ktorú sme vo februári mierne aktualizovali a tiež komunikácia s obilninármi cez facebook profil.

Predsedníčka KK, Mária Matušíková, po kontrole účtovných dokladov a výpisov za rok 2020 konštatovala bezchybné vedenie účtovníctva. V rámci plnenia plánovaného rozpočtu ZPO 2020 došlo k určitým úsporám, keďže sa nemohli realizovať niektoré plánované aktivity (zahraničná študijná cesta) a zasadania v Bruseli sa konali tiež online formou. Taktiež ZPO prijalo niekoľko finančných darov na svoju činnosť. Príjmy ZPO za rok 2020 predstavovali 16 619,78 €, náklady 8843,40€. Napokon rozdiel príjmov a výdavkov na konci minulého roka predstavoval 7776,38 euro.

V pláne rozpočtu na rok 2021 sa ráta s príjmami na úrovni 14776,38€ a výdavkami 9512€. Združenie by malo realizovať v roku 2021 v rámci schváleného plánu práce XVIII. Valné zhromaždenie členov ZPO (VI. 2021), vzdelávacie aktivity vo forme odborného seminára (XI.2021), študijnej cesty do Českej republiky (IX.2021) a odborných príspevkov na webe. Zástupcovia ZPO sa naďalej aktívne zúčastňujú na príprave dlhodobej stratégie rozvoja poľnohospodárstva do r.2035, tvorby národného strategického plánu SPP na roky 2023-27 a rokovaní Komoditnej rady pre obilniny pri MPRV SR. Komunikujeme s COPA-COGECA a ostatnými zainteresovanými inštitúciami. Pokračujeme aj v úsilí o vytvorenie jedného silného zväzu „pestovateľov plodín na ornej pôde“.

Predstavenstvo ZPO sa uznieslo aj na prijatí nového člena – PD Uhrovec a na termíne konania XVIII. Valného zhromaždenia členov ZPO dňa 17.6.2021 v Nitre.

Celý zápis zo zasadania si môžete prečítať tu: https://www.obilninari.sk/co-robime/zapisy-zasadani/

Spracovala: Ing. V. Debnárová, tajomníčka, 6.4.2021.