Zásadné zmeny v členstve ZPO po 16 rokoch

Keď v roku 2004 vytvorilo prvých 73 členov Združenie pestovateľov obilnín, pod vedením predsedu Ing. Jozefa Urminského, ich prvým cieľom bolo čo najlepšie sa pripraviť na vstup Slovenska do Európskej únie. Po prvom nápore obilia do intervenčného nákupu v roku 2004/2005 možno povedať, že tento cieľ sa združeniu podarilo splniť. Pôdohospodárska platobná agentúra zvládla pripraviť intervenčné sklady a výkup obilnín od slovenských pestovateľov.

Samozrejme, aj ďalšie roky priniesli členom združenia mnoho prínosov, hlavne informácií, odborných rád a školení. No v osobe predsedu aj vytrvalého bojovníka za záujmy slovenských poľnohospodárov. Nejedna legislatívna úprava vzišla z návrhu ZPO a pomohla ušetriť prostriedky, či usmerniť pestovateľov správnym smerom. Pribudla internetová stránka, emailová komunikácia úradu združenia s členmi a združenie si postupne vybudovalo stabilnú pozíciu v rámci poľnohospodárskych samospráv.

Situácia v slovenskom poľnohospodárstve sa však rokmi menila a tak ako ubúdalo členov z radov prvovýroby, stúpal záujem o spoluprácu zo strany iných ako prvovýrobných spoločností. Predovšetkým obchodných a spracovateľských. Preto sa nové vedenie Združenia pestovateľov obilnín, ktoré bolo zvolané na XVI. Valnom zhromaždení ZPO v júni 2019, rozhodlo pre zásadnú zmenu v Stanovách ZPO.

Na XVII. náhradnom Valnom zhromaždení členov Združenia pestovateľov obilnín dňa 24.júna 2020 v Nitre boli prijaté úpravy v rámci členstva v ZPO. Od tohto času sa môžu členmi stať „fyzické a právnické osoby, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť v poľnohospodárskej výrobe, spracovateľskom priemysle, obchode, alebo vo výskume a šľachtení, a teda sú producentmi, spracovateľmi, obchodníkmi, alebo výskumníkmi a šľachtiteľmi s hustosiatymi obilninami, alebo kukuricou na zrno„. Takéto je nové znenie článku 3, odsek 2 Stanov ZPO.

Zároveň sa v článku 6, odsek 2, písmeno a) Stanov ZPO upravila výška členského príspevku. Pre prvovýrobný podnik sa členský príspevok pre daný rok vypočíta ako násobok počtu hektárov osiatych hustosiatymi obilninami a kukuricou na zrno s výškou členského poplatku na hektár, ktorú každoročne schvaľuje Valné zhromaždenie členov (pre rok 2020 je táto výška 0,13 €/ha). Do Stanov ZPO sa doplnilo: „Pokiaľ členský subjekt nepestuje hustosiate obilniny, alebo kukuricu na zrno ako prvovýrobca, jeho členský príspevok bude paušálne 1000 € (jedentisíc euro) na rok.“

Na XVII. náhradnom Valnom zhromaždení členov ZPO bolo prítomných 23% členov, ktorí pod vedením predsedu Ing. Petra Marka schválili okrem úprav Stanov ZPO aj správu predstavenstva ZPO, správu kontrolnej komisie o hospodárení ZPO ako aj uznesenie s hlavnými úlohami na ďalšie obdobie. Okrem iných úloh má Združenie pestovateľov obilnín ambíciu zúčastňovať sa prípravy národného strategického plánu pre slovenské poľnohospodárstvo v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky na roky 2021-2027. ZPO má zástupkyňu v novozriadenej Komoditnej rade Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pre obilniny.

Cieľom je aj riešiť efektívne a konštruktívne zriadenie rizikového fondu pre škody v poľnohospodárstve. Členovia majú záujem zúčastňovať sa aj na príprave systému zmeny veľkosti honov (max. 30 ha) a ďalších inovačných prístupov v zmysle návrhov zásadných stratégií Európskej Komisie do roku 2030. Členovia vyjadrili aj podporu pre ostatné aktivity a stanovisko Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory k novým nájomným zmluvám Slovenského pozemkového fondu a žiadajú ich prehodnotenie.

Združenie pestovateľov obilnín pracuje ďalej v záujme slovenských poľnohospodárov, komunikuje s relevantnými organizáciami a poskytuje členom aktuálne informácie aj prostredníctvom svojej stránky a novozriadenej stránky na facebooku: www.facebook.com/obilninari – sledujte nás! Na záver niekoľko obrázkov z rokovania VZ ZPO 2020:

 predseda ZPO, Ing. Peter Marko  Pohľad na časť členov ZPO v Zelenom salóniku AI Nitra

 Podpredseda Ing. I. Jakubička a predseda Ing. P. Marko  členovia ZPO pozorne počúvali, ale aj živo diskutovali

 Ing. Jozef Urminský z PPD Prašice tiež diskutoval  Ing. Andrej Jankuliak prispel do diskusie.