Biomasa do Rakúska náročnejšie

INFORMÁCIA pre pestovateľov surovín na biomasu

Európska Komisia schválila v máji 2016 národnú schému pre trvalú udržateľnosť biomasy „Austrian Agricultural Cetification Scheme“ (skratka „AACS“) vykonávacím rozhodnutím Komisie EÚ č.2016/708. Rozhodnutie vyjadruje, že AACS je v súlade s podmienkami stanovenými v smerniciach Európskeho parlamentu a Rady č.98/70/ES a 2009/28/ES.

AACS je v gescii Agrarmarkt Austria (AMA) a je akceptovaná medzi iné dobrovoľné schémy, ktoré uznala Európska Komisia (napr. nemecká ISCC). AACS pokrýva všetku biomasu určenú na výrobu biopalív alebo biokvapalín až do momentu ich prvého spracovania. Pokrýva všetky poľnohospodárske suroviny (obilniny, olejniny, rastlinné oleje), ktoré boli vyrobené v Rakúsku a tiež tie z iných členských alebo tretích krajín, ktoré boli certifikované dobrovoľnými schémami schválenými Európskou Komisiou, a teda zohľadňujú systém hmotnostnej bilancie.

Doterajší rakúsky národný systém bude paralelne fungovať iba do 30.júna 2017 (prechodné obdobie). Po tomto termíne bude možné certifikovať dodávky biomasy iba v novej národnej schéme AACS. Uvedené rozhodnutie bude mať dopad na pestovateľov surovín pre biomasu a obchodníkov s biomasou, určenej na výrobu biopalív a biokvapalín, ktorí vyvážajú do Rakúska.

V súčasnosti ministerstvo životného prostredia SR, spoločne s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a dotknutými samosprávnymi organizáciami združujúcimi výrobcov a obchodníkov s biomasou na Slovensku, hľadajú riešenie v súvislosti s dobrovoľnými schémami uznanými Európskou Komisiou. O výsledku rokovaní vás budeme informovať.

 

December 2016.