Nová európska legislatíva k verejnej intervencii

Výsledkom takmer dvojročnej diskusie o úpravách legislatívy pre verejnú intervenciu vybraných poľnohospodárskych komodít sú nové nariadenia Komisie: Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č.2016/1238 z 18.5. 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.1308/2013, pokiaľ ide o verejnú intervenciu a pomoc na súkromné skladovanie a Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č.2016/1240 z 18.5.2016, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.1308/2013, pokiaľ ide o verejnú intervenciu a pomoc na súkromné skladovanie. Obidve nariadenia sú dostupné v oficiálnom znení aj na stránke Úradného vestníka EÚ (č.L 206/2016) z 30.júla 2016.

Hlavnými zmenami oproti predošlým pravidlám sú: postupné zvyšovanie minimálnej skladovacej kapacity pre obilniny: 2016/17: 5 000 ton, 2017/18: 7 500 t, 2018/19: 10 000 t, 2019/20: 15 000 t. Ak však ročná produkcia obilia členského štátu nepresiahne 20 mil. ton, môže aj od hospodárskeho roku 2019/20 ďalej zachovať minimálnu kapacitu 10 000 ton. Pritom táto nemusí byť k dispozícii stále, ale podmienkou je, aby ju bolo možné dosiahnuť počas obdobia, v ktorom by sa intervenčný nákup mohol uskutočniť. Pôdohospodársku platobnú agentúru tak zrejme čaká prehodnotenie vybraných intervenčných skladov pre obilie na Slovenskom území.

Zvyšuje sa aj minimálne množstvo pre nákup do intervencie – napr. u pšenice, jačmeňa a kukurice to bude 160 ton, u tvrdej pšenice 20 ton. Ak však ročná produkcia obilia členského štátu nepresiahne 20 mil. ton, môže byť minimálnym množstvom pre nákup do intervencie 120 ton. Okrem toho sa jemne menia aj minimálne kvalitatívne požiadavky na obilie nakupované do intervencie v rámci Prílohy I delegovaného nariadenia, napr. obsah bielkovín v pšenici obyčajnej bude min. 11% (predtým 10,5%). Taktiež sa upravujú definície materiálu nepatriaceho k základným obilninám (upravujú sa normy EN).

Nové nariadenia nadobúdajú platnosť už od 1.októbra 2016, takže PPA by mala do 1.novembra 2016, kedy sa začína intervenčné obdobie, pripraviť a zverejniť aktuálne usmernenia pre správu tohto mechanizmu. Budeme Vás ďalej informovať – sledujte našu stránku!

Združenie pestovateľov obilnín sa aktívne zúčastňovalo pri tvorbe tejto legislatívy a intenzívne komunikovalo so zástupcami štátnej exekutívy, napr. aj poskytovaním stanovísk a argumentov pre presadzovanie záujmov slovenských pestovateľov obilnín. Taktiež ZPO požiadalo Sekciu organizácie trhu PPA (dec.2015) o pracovné stretnutie s kompetentnými zástupcami PPA, MPRV SR a ďalších samosprávnych zväzov, ohľadom prípravy návrhu siete intervenčných skladovacích miest na Slovensku tak, aby boli podľa nových pravidiel k dispozícii pre všetkých pestovateľov v prípade využitia mechanizmu intervenčného nákupu obilia.

Celé znenie nariadení v slovenskom jazyku:

Delegovane nariadenie 1238 z 2016

Vykonavacie nariadenie 1240 z 2016

Ing. Vladimíra Debnárová, výkonný tajomník ZPO, 02.08.2016.