Biomasa do Rakúska náročnejšie

INFORMÁCIA pre pestovateľov surovín na biomasu

Európska Komisia schválila v máji 2016 národnú schému pre trvalú udržateľnosť biomasy „Austrian Agricultural Cetification Scheme“ (skratka „AACS“) vykonávacím rozhodnutím Komisie EÚ č.2016/708. Rozhodnutie vyjadruje, že AACS je v súlade s podmienkami stanovenými v smerniciach Európskeho parlamentu a Rady č.98/70/ES a 2009/28/ES.

AACS je v gescii Agrarmarkt Austria (AMA) a je akceptovaná medzi iné dobrovoľné schémy, ktoré uznala Európska Komisia (napr. nemecká ISCC). AACS pokrýva všetku biomasu určenú na výrobu biopalív alebo biokvapalín až do momentu ich prvého spracovania. Pokrýva všetky poľnohospodárske suroviny (obilniny, olejniny, rastlinné oleje), ktoré boli vyrobené v Rakúsku a tiež tie z iných členských alebo tretích krajín, ktoré boli certifikované dobrovoľnými schémami schválenými Európskou Komisiou, a teda zohľadňujú systém hmotnostnej bilancie.

Doterajší rakúsky národný systém bude paralelne fungovať iba do 30.júna 2017 (prechodné obdobie). Po tomto termíne bude možné certifikovať dodávky biomasy iba v novej národnej schéme AACS. Uvedené rozhodnutie bude mať dopad na pestovateľov surovín pre biomasu a obchodníkov s biomasou, určenej na výrobu biopalív a biokvapalín, ktorí vyvážajú do Rakúska.

V súčasnosti ministerstvo životného prostredia SR, spoločne s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a dotknutými samosprávnymi organizáciami združujúcimi výrobcov a obchodníkov s biomasou na Slovensku, hľadajú riešenie v súvislosti s dobrovoľnými schémami uznanými Európskou Komisiou. O výsledku rokovaní vás budeme informovať.

 

December 2016.

Partneri

Združenie pestovateľov obilnín dáva do pozornosti obchodné spoločnosti pre spoluprácu pri realizácii produkcie obilnín – ich logá nájdete na hlavnej stránke vpravo:

Chemstar spol. s r.o. pôsobí na trhu od roku 1995. Pre prvovýrobcov poskytuje služby v rámci zaistenia potrebných vstupov, prefinancovania produkcie a efektívneho odbytovania rastlinných komodít. http://www.chemstar.sk/

Anja spol. s r.o. má štyri divízie zamerané na krmoviny, agro, suroviny a agrochémiu. Ponúka aj pozberovú úpravu a skladovanie obilnín a medzinárodnú kamiónovú dopravu. Spoločnosť je držiteľom niekoľkých certifikátov kvality. http://www.anja.sk/?IDe=14799

ACHP Levice a.s. ponúka svojim zákazníkom široké spektrum služieb, ktoré sú spojené s predajom tovarov (priemyselné hnojivá tuhé, tekuté, agrochémia, osivá, pohonné hmoty) vrátane služieb výrobných a aplikačných, dopravných , skladovacích a v nemalej miere aj služby spojené s odbornou konzultáciou a poradenstvom v oblasti ochrany a výživy rastlín. servis. http://www.achplv.sk/

Frumento s.r.o. zo Zohoru je spoločnosťou obchodujúcou predovšetkým obilniny. Kontaktná osoba: Zuzana Krebsová: 0911-844 677.

Arimex Bratislava spol. s r.o. je slovenská súkromná spoločnosť, ktorá od roku 1992 obchoduje s poľnohospodárskymi komoditami v rastlinnej výrobe, ale aj s vedľajšími produktami ich priemyselného spracovania. Parnerom poskytuje aj vstupy do výroby. http://www.arimex.sk/