Staronovým predsedom ZPO je Ing. Jozef Urminský

Staronovým predsedom ZPO je Ing. Jozef Urminský

Dňa 29.júna 2016 sa v Nitre uskutočnilo XIII. (náhradné) Valné zhromaždenie členov Združenia pestovateľov obilnín, ktorého sa zúčastnilo 20% členských subjektov.

Predseda predstavenstva, Ing. Jozef Urminský v správe Predstavenstva ZPO upozornil najmä na skutočnosť ostatných rokov, kedy analýzy potvrdzujú trend vývozov obilnín, nárastu domácich zásob a znižovanie vlastnej spotreby, kde predovšetkým chýba odbyt v živočíšnej výrobe. V hospodárskom roku 2016/17 je predpoklad ďalšieho poklesu cien obilnín o 21% až 30% – najmä u pšenice a jačmeňa, zatiaľ čo u kukurice zrejme dôjde skôr k rastu ceny. V tejto súvislosti je dôležité neustále sledovať vývoj svetovej ceny obilnín a vhodne načasovať predaj komodít.

Vo svojej správe predseda vyzdvihol viacero úspechov, ktoré sa Združeniu pestovateľov obilnín podarili za ostatný rok, napr. v rámci novelizácie zákona o hnojivách, alebo zmena zákona o verejnom obstarávaní na formu výberového konania. No naďalej pred nami stoja dôležité úlohy, napr. v rámci prehodnotenia zhoršených výrobných podmienok, ale najmä odbúrania klientelizmu a neefektívneho hodnotenia projektov PRV s cieľom zvýšiť transparentnosť.

Predseda tiež stručne zhodnotil výsledky hospodárskeho roka 2015/16, prácu vedenia pri tvorbe stanovísk k zásadným návrhom zo strany štátnej správy, či samosprávy, v rámci pripomienkových konaní legislatívneho procesu, spoluprácu s masovokomunikačnými prostriedkami aj vnútro-zväzovú činnosť. Napokon predstavil hlavné zameranie úloh vedenia združenia pre ďalšie obdobie.

Keďže sa skončilo trojročné funkčné obdobie orgánov združenia, prítomní členovia si zvolili zástupcov, a teda členmi Predstavenstva ZPO sa stali: Ing. Jozef Urminský – predseda, Doc. Ing. Tibor Roháčik – podpredseda, Ing. Štefan Papp, Ing. Vladimír Volečko, Ing. Milan Krajanec, Ing. Ján Belák a novým členom (na miesto Ing. Ferdinanda Marka, ktorý odstúpil) sa stal Ing. Igor Jakubička z PD Devio Nové Sady. Za členov Kontrolnej komisie boli zvolení: Mária Matušíková – predsedníčka, Ing. Alena Gubanová, Ing. Rastislav Závodný.

Zápis a uznesenie zo zasadania nájdete v rubrike Zápisy zo zasadaní.

Členstvo v Združení pestovateľov obilnín

Ak zvažujete, či sa stať členom Združenia pestovateľov obilnín, mali by ste vedieť toto:

  • už v roku svojho vzniku (2004) združenie svojou činnosťou prispelo k tomu, že sa do intervencie nakúpilo 250-300 tis. ton obilnín od slovenských pestovateľov a zabezpečil sa pre tento účel dostatok skladovacích kapacít
  • zástupcovia združenia sa zúčastňujú tvorby vládnych stratégií a koncepcií v oblasti poľnohospodárstva a aktívne vystupujú na všetkých významných fórach s možnosťou diskusie
  • počas celého obdobia združenie predkladá pripomienky k zásadným legislatívnym úpravám, napr. pre zníženie dane z pôdy, v rámci tzv. “nitrátovej smernice”, podmienky správnej poľnohospodárskej praxe, zákon o ochrane prírody a krajiny atď., s cieľom vylepšiť podnikateľské podmienky pre poľnohospodárov na Slovensku
  • zorganizovalo už niekoľko odborných konferencií a seminárov, na ktorých sprostredkuje užitočné informácie z vedeckých výskumov, praktické informácie o spôsoboch efektívneho pestovania a ošetrovania obilnín, o možnostiach využitia medzinárodného obchodu, atď.
  • členstvo v Združení pestovateľov obilnín je dobrovoľné a členský príspevok je aktuálne 0,13 € na zasiaty hektár hustosiatych obilnín a kukurice v danom roku

Prihlášku za člena združenia si môžete stiahnuť a vyplnenú poslať na adresu ZPO:

ZPO prihláška za člena platna 2016