Biomasa do Rakúska náročnejšie

INFORMÁCIA pre pestovateľov surovín na biomasu

Európska Komisia schválila v máji 2016 národnú schému pre trvalú udržateľnosť biomasy „Austrian Agricultural Cetification Scheme“ (skratka „AACS“) vykonávacím rozhodnutím Komisie EÚ č.2016/708. Rozhodnutie vyjadruje, že AACS je v súlade s podmienkami stanovenými v smerniciach Európskeho parlamentu a Rady č.98/70/ES a 2009/28/ES.

AACS je v gescii Agrarmarkt Austria (AMA) a je akceptovaná medzi iné dobrovoľné schémy, ktoré uznala Európska Komisia (napr. nemecká ISCC). AACS pokrýva všetku biomasu určenú na výrobu biopalív alebo biokvapalín až do momentu ich prvého spracovania. Pokrýva všetky poľnohospodárske suroviny (obilniny, olejniny, rastlinné oleje), ktoré boli vyrobené v Rakúsku a tiež tie z iných členských alebo tretích krajín, ktoré boli certifikované dobrovoľnými schémami schválenými Európskou Komisiou, a teda zohľadňujú systém hmotnostnej bilancie.

Doterajší rakúsky národný systém bude paralelne fungovať iba do 30.júna 2017 (prechodné obdobie). Po tomto termíne bude možné certifikovať dodávky biomasy iba v novej národnej schéme AACS. Uvedené rozhodnutie bude mať dopad na pestovateľov surovín pre biomasu a obchodníkov s biomasou, určenej na výrobu biopalív a biokvapalín, ktorí vyvážajú do Rakúska.

V súčasnosti ministerstvo životného prostredia SR, spoločne s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a dotknutými samosprávnymi organizáciami združujúcimi výrobcov a obchodníkov s biomasou na Slovensku, hľadajú riešenie v súvislosti s dobrovoľnými schémami uznanými Európskou Komisiou. O výsledku rokovaní vás budeme informovať.

 

December 2016.

Partneri

Združenie pestovateľov obilnín dáva do pozornosti obchodné spoločnosti pre spoluprácu pri realizácii produkcie obilnín – ich logá nájdete na hlavnej stránke vpravo:

Chemstar spol. s r.o. pôsobí na trhu od roku 1995. Pre prvovýrobcov poskytuje služby v rámci zaistenia potrebných vstupov, prefinancovania produkcie a efektívneho odbytovania rastlinných komodít. http://www.chemstar.sk/

Anja spol. s r.o. má štyri divízie zamerané na krmoviny, agro, suroviny a agrochémiu. Ponúka aj pozberovú úpravu a skladovanie obilnín a medzinárodnú kamiónovú dopravu. Spoločnosť je držiteľom niekoľkých certifikátov kvality. http://www.anja.sk/?IDe=14799

Ceretrade s.r.o. je poradensko-obchodná firma, ktorá vznikla v roku 2009 a obchoduje so všetkými komoditami, agrochémiou a vykonáva aj kvalitatívne analýzy. Pri pestovaní a starostlivosti o rastliny poskytuje komplexný servis. http://www.ceretrade.sk/

Frumento s.r.o. zo Zohoru je spoločnosťou obchodujúcou predovšetkým obilniny. Kontaktná osoba: Zuzana Krebsová: 0911-844 677.

Arimex Bratislava spol. s r.o. je slovenská súkromná spoločnosť, ktorá od roku 1992 obchoduje s poľnohospodárskymi komoditami v rastlinnej výrobe, ale aj s vedľajšími produktami ich priemyselného spracovania. Parnerom poskytuje aj vstupy do výroby. http://www.arimex.sk/

Nová európska legislatíva k verejnej intervencii

Výsledkom takmer dvojročnej diskusie o úpravách legislatívy pre verejnú intervenciu vybraných poľnohospodárskych komodít sú nové nariadenia Komisie: Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č.2016/1238 z 18.5. 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.1308/2013, pokiaľ ide o verejnú intervenciu a pomoc na súkromné skladovanie a Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č.2016/1240 z 18.5.2016, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.1308/2013, pokiaľ ide o verejnú intervenciu a pomoc na súkromné skladovanie. Obidve nariadenia sú dostupné v oficiálnom znení aj na stránke Úradného vestníka EÚ (č.L 206/2016) z 30.júla 2016.

Hlavnými zmenami oproti predošlým pravidlám sú: postupné zvyšovanie minimálnej skladovacej kapacity pre obilniny: 2016/17: 5 000 ton, 2017/18: 7 500 t, 2018/19: 10 000 t, 2019/20: 15 000 t. Ak však ročná produkcia obilia členského štátu nepresiahne 20 mil. ton, môže aj od hospodárskeho roku 2019/20 ďalej zachovať minimálnu kapacitu 10 000 ton. Pritom táto nemusí byť k dispozícii stále, ale podmienkou je, aby ju bolo možné dosiahnuť počas obdobia, v ktorom by sa intervenčný nákup mohol uskutočniť. Pôdohospodársku platobnú agentúru tak zrejme čaká prehodnotenie vybraných intervenčných skladov pre obilie na Slovenskom území.

Zvyšuje sa aj minimálne množstvo pre nákup do intervencie – napr. u pšenice, jačmeňa a kukurice to bude 160 ton, u tvrdej pšenice 20 ton. Ak však ročná produkcia obilia členského štátu nepresiahne 20 mil. ton, môže byť minimálnym množstvom pre nákup do intervencie 120 ton. Okrem toho sa jemne menia aj minimálne kvalitatívne požiadavky na obilie nakupované do intervencie v rámci Prílohy I delegovaného nariadenia, napr. obsah bielkovín v pšenici obyčajnej bude min. 11% (predtým 10,5%). Taktiež sa upravujú definície materiálu nepatriaceho k základným obilninám (upravujú sa normy EN).

Nové nariadenia nadobúdajú platnosť už od 1.októbra 2016, takže PPA by mala do 1.novembra 2016, kedy sa začína intervenčné obdobie, pripraviť a zverejniť aktuálne usmernenia pre správu tohto mechanizmu. Budeme Vás ďalej informovať – sledujte našu stránku!

Združenie pestovateľov obilnín sa aktívne zúčastňovalo pri tvorbe tejto legislatívy a intenzívne komunikovalo so zástupcami štátnej exekutívy, napr. aj poskytovaním stanovísk a argumentov pre presadzovanie záujmov slovenských pestovateľov obilnín. Taktiež ZPO požiadalo Sekciu organizácie trhu PPA (dec.2015) o pracovné stretnutie s kompetentnými zástupcami PPA, MPRV SR a ďalších samosprávnych zväzov, ohľadom prípravy návrhu siete intervenčných skladovacích miest na Slovensku tak, aby boli podľa nových pravidiel k dispozícii pre všetkých pestovateľov v prípade využitia mechanizmu intervenčného nákupu obilia.

Celé znenie nariadení v slovenskom jazyku:

Delegovane nariadenie 1238 z 2016

Vykonavacie nariadenie 1240 z 2016

Ing. Vladimíra Debnárová, výkonný tajomník ZPO, 02.08.2016.

Členstvo v Združení pestovateľov obilnín

Ak zvažujete, či sa stať členom Združenia pestovateľov obilnín, mali by ste vedieť toto:

  • už v roku svojho vzniku (2004) združenie svojou činnosťou prispelo k tomu, že sa do intervencie nakúpilo 250-300 tis. ton obilnín od slovenských pestovateľov a zabezpečil sa pre tento účel dostatok skladovacích kapacít
  • zástupcovia združenia sa zúčastňujú tvorby vládnych stratégií a koncepcií v oblasti poľnohospodárstva a aktívne vystupujú na všetkých významných fórach s možnosťou diskusie
  • počas celého obdobia združenie predkladá pripomienky k zásadným legislatívnym úpravám, napr. pre zníženie dane z pôdy, v rámci tzv. „nitrátovej smernice“, podmienky správnej poľnohospodárskej praxe, zákon o ochrane prírody a krajiny atď., s cieľom vylepšiť podnikateľské podmienky pre poľnohospodárov na Slovensku
  • zorganizovalo už niekoľko odborných konferencií a seminárov, na ktorých sprostredkuje užitočné informácie z vedeckých výskumov, praktické informácie o spôsoboch efektívneho pestovania a ošetrovania obilnín, o možnostiach využitia medzinárodného obchodu, atď.
  • členstvo v Združení pestovateľov obilnín je dobrovoľné a členský príspevok je aktuálne 0,13 € na zasiaty hektár hustosiatych obilnín a kukurice v danom roku

Prihlášku za člena združenia si môžete stiahnuť a vyplnenú poslať na adresu ZPO:

ZPO prihláška za člena platna 2016